Několik vět ke skládce...Nedávno jsem se zapojil do diskuse s kolegy z Nezávislých na téma transparentnosti a, otevřenosti a možné vyprázdněnosti těchto pojmů, které náš spolek vnímá jako jeden ze stěžejních principů našeho působení v čáslavském komunálním politickém prostředí. Rád bych uvedl jeden z příkladů praktického významu trvání na otevřeném transparentním přístupu k závažným tématům našeho života.

Takovým tématem je mimo jiné i místní skládka odpadů, kterou neprovozuje město, neboť tato  je od roku 2012 ve vlastnictví společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Již od roku 2016 je citlivým tématem možné ukládání kalů z ostravských lagun na skládku v Čáslavi. Před časem stačilo jedno vyjádření o možném ukládání těchto kalů na skládku, které si přes mnohé následující dementování tohoto záměru žilo, a jak se ukazuje stále žije, svým životem. Na posledním jednání zastupitelstva v únoru 2018  se na ukládání kalů dotázal občan města a chtěl slyšet vyjádření nejen od starosty ale i zástupců dalších uskupení působících v našem zastupitelstvu. Starosta města sdělil, že na základě jednání s majitelem skládky může ujistit, že na skládku nebude uložena ani tuna těchto kalů, že dokonce ví, kam budou kaly ukládány s tím, že slíbil, že to to z obchodních důvodů (předpokládám,  že na straně majitele skládky) nesdělí a že v dohledné době bude v tomto směru k dispozici tiskové vyjádření společnosti AVE.

Na sociálních sítích se pak objevily informace, že se kaly na čáslavskou skládku vozí, spolu s tím starší i novější odpovědi ministrů na interpelace poslance KSČM a pak následně 21.2.2018 tiskové sdělení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., v němž je uvedeno, že  „K dnešním u dni nebyla na skládce v Čáslavi uložena ani jedna tuna  těchto kalů. Tímto chceme občany Čáslavi a okolí uklidnit, že o skládce v Čáslavi neuvažujeme jako o koncovém zařízení pro nadbilanční kaly z Ostravy.“  Sice žádná zmínka o místu, kam budou kaly naváženy, ale ujištění, že do Čáslavi se nevozí. Mohlo by to stačit, ale……

Když už jsme byli výslovně osloveni občanem města, abychom vyjádřili svůj názor a sdělili, co o tom víme a jaký je náš postoj, začal jsem číst listiny a dokumenty, které jsou k dispozici. A sám si kladu otázky, na které bych rád znal odpověď, abych mohl odpovědět občanům města.

V odpovědi ministra životního prostředí Brabce za ANO z 16. 5. 2016 na interpelaci poslance za KSČM je uvedeno, že : „ obyvatelé města měli možnost se vyjádřit v rámci zjišťovacího řízení procesu EIA, které v této době probíhá.“ ( myšleno tedy v roce 2016 ) Dotazem na Odboru životního prostředí Městského úřadu v Čáslavi jsem zjistil, že v tomto období tento odbor neobdržel žádný dokument v procesu EIA, ke kterému by se vyjadřoval, občané města tím spíše ne. 

Z odpovědi Ing. Jiřího Havlíčka v pozici ministra průmyslu a obchodu za ČSSD na další interpelaci téhož poslance v červenci roku 2017 jsem zjistil, že AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. předloží nejpozději do 22.12 2017 prováděcí projekt sanačního zásahu, přičemž v této dokumentaci již musí být konkretizována místa odstranění a dočasného deponování upravených kalů. Tedy by jistě měla být známa v únoru 2018 a nepůsobí na veřejnost uklidňujícím dojmem, když toto místo zná starosta města, ale přesto nemůže  být zveřejněno s odkazem na nějaké obchodní tajemství.

Pročetl jsem dokumenty, na které odkazuje tisková mluvčí majitele skládky, týkající  se likvidace kalů v Ostravě. Chápu, že informace je podávána s jistou novinářskou zjednodušující zkratkou, aby byla pochopitelná i laikům. Ocituji body 5 – 7  pasáže nazvané „Technologický postup úpravy kalů“ viz tisková zpráva z 2. 2. 2018 na stránkách AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

5. Následně se kaly převezou na mezideponii, která je součástí areálu. (v Ostravě – pozn. autora)
6. Finální úprava probíhá na třídící lžíci. Výstupem je využitelný odpad.
7. Upravené kaly se naloží a odvezou k energetickému využití.

Zastavím se u bodů 6 a 7. Pokud se něco třídí a výstupem je využitelný odpad, znamená to,  že se vytřídí i něco, co možná využitelné není? Pokud se upravené kaly naloží a odvezou k energetickému využití (předpokládám k nějakému spalování), pak logicky neskončí na nějaké skládce. Ledaže by na nějaké skládce končilo něco, co energeticky využitelné není.  Jsou to pak ještě kaly nebo je to již nějaký jiný produkt z původních kalů, s jistým katalogovým číslem odpadu? To je jen úvaha, ale nemyslím si, že iracionální a je logickým vyústěním ne zcela jednoznačných informací. Zarážející na vyjádření tiskové mluvčí je část věty, že AVE CZ odpadové hospodářství neuvažuje o skládce v Čáslavi jako o koncovém zařízení pro nadbilační kaly z Ostravy.  Koncovým  řešením je ale přece energetické využití a to na skládce v Čáslavi nepřipadá v úvahu. Ale před časem se hovořilo o jakési mezideponii před tím koncovým energetickým využitím a jedním z možných míst takové deponie Čáslav být mohla.

Nechci a nemohu tvrdit, že nám jsou poskytovány nepravdivé informace, že ale umožňují jisté obavy a různé  výklady, to si troufnu říci, že ano.

Myslím, že je na čase, aby jednoznačné vyjádření o způsobu likvidace kalů vyslovilo vedení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., aby bylo zřejmé, že na skládku v Čáslavi nebudou ukládány kaly a to ani v rámci mezideponie před konečnou likvidací ani ve formě nějakého stabilizovaného odpadu v podobě upraveného produktu z původních kalů anebo ať majitel skládky naopak otevřeně sdělí, že tomu bude jinak. On je totiž výraz nebezpečný odpad „terminus technicus„ a skládka je konstruována tak, že zde mohou být ukládány i jiné nebezpečné odpady za přesně stanovených podmínek integrovaného povolení pod kontrolou Ministerstva životního prostředí.  Znovu mohu citovat Ing. Jiří Havlíčka z jeho odpovědi na intrepelaci : „Čáslavská skládka je provozována v souladu s platným integrovaným povolením, které umožňuje přijímat i odpady původem z lagun Ostramo.“

 Jde především o to poskytnout úplnou a pravdivou informaci. Třeba to může vést budoucí zastupitele i k úvaze, jakým způsobem kompenzovat všem občanům, žijícím ve městě jejich obavy ze ztížení životního prostředí zátěží z ukládání odpadu na skládku v katastru města. Některé  sousední obce minimalizují platby občanů za svoz a ukládání komunálního odpadu (občané Vrdů například neplatí za svoz odpadů žádné poplatky)

Majitel skládky hradí městu Čáslav poplatky za uložení odpadů na skládku, tyto  jsou příjmem rozpočtu města. V minulosti to činilo až 20 mil. Kč, ročně, přes klesající trend je to stále více než 15 mil Kč, které je možné využít plošně pro všechny občany místo jejich směřování na rozsáhlou investiční výstavbu, tak jak tomu bylo dlouhá léta.

Vznesený dotaz občana města na zastupitelstvu vnímám jako výzvu k odpovědnosti každého zastupitele za to, aby měl plné informace o tom, o čem rozhoduje, co se ve městě děje  a co se  týká  občanů města a mohl se k tomu otevřeně a transparentně postavit místo toho, aby hledal na Googlu informace o tazateli a přemýšlel o tom, proč se ptá. Ptá se proto, že není lhostejným občanem města a chtěl bych věřit, že jich je většina. Z toho důvodu tato obšírná úvaha, proto dotaz na vedení majitele skládky. Podnět na vedení města podávat nebudu. Poté co zaznívá po třech minutách na zastupitelstvu signál k ukončení diskusního příspěvku,  se nedomnívám, že o zásadní diskusi radní stojí. A je lhostejné zda o ústní nebo písemnou.  Utvrzuje mě v tom i zápis z posledního prosincového jednání rady , na němž k mému písemnému dotazu,  proč nám na některé dotazy nebylo odpovězeno a některé písemnosti byly zatajeny, proč bylo o některých záležitostech v kompetenci zastupitelstva rozhodnuto dříve, než se k nim zastupitelstvo mohlo vyjádřit , zaujala rada následující postoj : ( Cituji ze zápisu )

Různé: „Na úplný závěr jednání byl projednán dopis od JUDr. Málka. Radní k dopisu neměli  komentáře a souhlasili s vypracovanými odpověďmi. Radní odmítají diskutovat o dopisech podobného obsahu a shodují se na potřebě řešit důležitější věci.“  

Jakoby se mi vybavil název knihy, kterou Erich Tabery věnoval době tzv. opoziční smlouvy – „Vládneme, nerušit.“Komentáře