Žádost o svolání mimořádného zasedání Zastupitelstva města Čáslavi, dne 22. března 2018


 My, níže podepsaní zastupitelé města Čáslavi tímto žádáme v souladu s ustanovením § 92 odst.1 zákona o obcích č. 128/200 Sb. v platném znění o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva města Čáslavi, na jehož program budou zařazeny body týkající se skládky odpadů.

Na únorovém jednání zastupitelstva bylo dotazem občana otevřeno téma ostravských kalů. Řadoví občané města i zastupitelé s výjimkou starosty neměli o jejich likvidaci žádné informace, byli jsme odkázáni na tiskovou zprávu AVE CZ s.r.o. Ta byla zveřejněna 21.2.2018. Nemyslíme si, že by vyvrátila všechny pochyby.  Pokud  tisková zpráva  informovala o kalech u ostravských lagun, tak se vyjadřovala v tom smyslu, že se skládkou v Čáslavi se nepočítá jako s konečným řešením likvidace ostravských nadbilančních kalů, přičemž se za takové konečné řešení považuje energetické využití spalováním těchto kalů.  Bylo uvedeno, že se na skládku v Čáslavi se neuložila ani tuna kalů. Jasnou zprávou  v otázce likvidace ostravských kalů se pak stává zpráva o tom, že likvidovány mají být Sokolovskou uhelnou. 

Za situace, kdy ve veřejnosti kolují informace o tom, že na skládku vozí odpad auta, jeiichž registrační značky se shodují s registračními značkami aut, která se ve stejném období vyjíždějí z areálu Ostramo, tak tyto nelze  brát na lehkou váhu, byť by takový odpad byl jinak deklarovaný, byl jinak upravený, přetříděný. Nebrali jsme je tak, stejně jako informace, které šíří občané města o tom, že se na skládku naváží odpad i po skončení oficiální provozní doby skládky.

Nemáme o tom důkazy a snadno můžeme být označeni za šiřitele poplašných zpráv. Nicméně nás to vedlo k odhodlání podat žádost o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva s žádostí o podání úplných informací a vyvrácení pochybností, které mezi občany a některými zastupiteli panovaly.

Další důvod pro svolání mimořádného zasedání zastupitelstva jsme spatřovali v situaci v městské nemocnici poté, co jsme obdrželi dopis od pana Grygery týkající se řešení personálních vztahů v nemocnici,  na který jsme přes výzvu kolegyně Mandákové neobdrželi žádnou reakci. O tom, že Ministerstvo pro místní rozvoj po konzultaci s Ministerstvem financí sdělí, že transformace nemocnice z příspěvkové organizace na obchodní společnost, jako zásadní předpoklad udržitelnosti nemocniční zdravotní péče v dosavadním rozsahu, není možná s ohledem na dotační podmínky na přístrojové vybavení, se zastupitelé dozvídají z webu města spolu s ujištěním občanů, že je to sice komplikace, ale že město zajistí financování provozu nemocnice.

Vzhledem k tomu, že zastupitelům bylo doručen mail paní Lenky Bochníčkové a na sociálních sítích se objevují další informace a komentáře, které se týkají nejen starosty města, ale nás všech zastupitelů města, považujeme za nezbytné, aby bylo svoláno bezodkladně mimořádné zasedání zastupitelstva, kde by měly být všechny údaje, které uvádí pisatelka mailu ve svém podání prověřeny, měl by být dán prostor pro jejich prokázání či vyvrácení a zastupitelstvo by mělo k těmto skutečnostem zaujmout jasné stanovisko.

Problematiku městské nemocnice požadujeme zařadit jako závažný bod na řádné zasedání zastupitelstva 23.dubna a s ohledem na její důležitost požadujeme, aby tomu byl uzpůsoben program jednání tak, aby na toto téma byl dostatek času a nebyl zařazen na úplný závěr jednání.

Nezařazení zastupitelé: Vlastilav Málek, Jiří Honzíček, Martin Horský  - odkaz na originál

Zde jsou odkazy na aktuální články na téma skládky: 
Pane starosto odstupte
Kde(s)končí 43 000 tun ostravských lagun

Komentáře