ČÁSLAVSKÉ KAVÁRENSKÉ LISTY – DRUHÉ VYDÁNÍ - Je suis Lenka Bochníčková….

V lednu 2015 došlo v Paříži k teroristickému útoku na redakci satirického časopisu Charlie Hebdo, při němž zahynulo 12 osob. Jako jeden z projevů solidarity s novináři, na něž byl veden útok, se lidé po celém světě spontánně hlásili k ochraně svobody projevu a snaze ji potlačovat tím, že zveřejňovali své prohlášení – „Je suis Charlie Hebdo“ ( já jsem Charlie Hebdo ) Sdělovali tím světu : „Chcete-li útočit na ně, máte zde ještě mě, nenecháme se zastrašit, jsme solidární s těmi, na které útočíte.“

15.5.2018 vypravil právní zástupce starosty Čáslavi ing. Strnada dopis paní Lence Bochníčkové, v němž jí sděluje, že se jeho klient domáhá ochrany osobnosti, požaduje, aby paní Bochníčková upustila od neoprávněného zásahu do osobnostních práv, kterým byla dotčena jeho vážnost a čest. Oním jednáním mělo být zaslání mailu paní Bochníčkovou na adresu Městského úřadu Čáslav a dalším subjektům s informací, že pan starosta je lhář zároveň s výzvou, aby odstoupil z funkce starosty s odkazem na jeho slib, že tak učiní, pokud by na skládku v Čáslavi měly být ukládány kaly z ostravských lagun. Lživé sdělení spočívá podle pana starosty v tom, že paní Bochníčková tvrdí, že na čáslavskou skládku se kaly z laguny Ostramo vozí, ačkoliv tomu tak není, jak uvádí pan starosta.

Ten prostřednictvím svého právního zástupce požaduje zveřejnění omluvy za tvrzení paní Bochníčkové v Čáslavských novinách, v Kutnohorském deníku a na webovém serveru www svoboda.info s tím, že si vyhrazuje právo nejprve text omlouvy schválit. V opačném případě je připraven věc řešit dalšími právními prostředky s tím, že lze očekávat, že bude požadovat satisfakci i v jiné formě.

Na základě těchto informací jsem se rozhodl učinit symbolické prohlášení – „Je suis Lenka Bochníčková.“ Nevolím sice stejný slovník ani formu projevu hodnotící pravdomluvnost a vztah k faktům ze strany pana starosty, ale v názorech na pravdomluvnost čáslavského starosty se s paní Bochníčkovou příliš neliším a rozhodně nemohu souhlasit, aby docházelo k jakémukoliv zastrašování a pohrůžkám soudem za kritické vyjadřování k jiné osobě.

Na celou záležitost je třeba nahlížet z několika pohledů.

Prvním je posouzení pravdivosti tvrzení, že to, co se na skládku vozí prokazatelně z ostravských lagun, jsou kaly. Ze schématu postoupeného nám samotnou společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. vyplývá, že se jedná o filtrační hlinky a ty jsou jednou ze složek tzv. nadbilančích kalů, což ostatně vyplývá i z podkladů EIA. Tyto hlinky mají údajně jiné fyzikální a chemické vlastnosti než surové kaly a na skládku mohou být podle integrovaného povolení ukládány. Tvrdit však, že to nejsou kaly, je popřením oficiálních a všem předložených listinných podkladů.

Druhým pohledem lze nahlížet na vyjádření pana starosty, že se na skládku kaly nevozí, což je podle paní Bochníčkové lež, tudíž je pan starosta lhář a nedodržel slib, že v případě, že by došlo k uložení byť jediné tuny kalů na čáslavskou skládku, odstoupí z funkce starosty města, jak již výše uvedeno. Nechme stranou zbytečné silácké vyjádření vzbuzující dojem, že na skutečnost, co se na skládku ukládá, může mít starosta vliv a může tomu u soukromé firmy zabránit. To už jsme konstatovali dříve. Paní Bochníčková si vyhodnotila informace, které má k dispozici, usoudila, že pan starosta nemluví pravdu a učinila z toho závěr.

Má na to právo.

Třetí pohled je ochrana osobnosti, cti, pověsti a dobrého jména, kterého se hodlá pan starosta domoci zřejmě i soudní cestou, nejdříve omluvou v tisku a případně i jinými právními prostředky, pravděpodobně žalobou u soudu včetně možné finanční satisfakce za nemajetkovou újmu.

Jako advokát, který se na tomto poli práva pohybuji, si dovolím pozastavit nad některými skutečnostmi. Předně neexistuje meritorní rozhodnutí ve věci, které by určovalo, že paní Bochníčková nemá pravdu. Pokud se dobrovolně neomluví v tisku, jak požaduje starosta, pak v soudním řízení bude muset soud jako předběžnou otázku posoudit, zda to, co paní Bochníčková tvrdí, tedy, že se na skládku ukládají kaly, není pravda. Zde znovu upozorňuji na to, že nejde o tvrzení, že surové kaly a filtrační hlinky mají stejné fyzikální a chemické vlastnosti. Jde o to, zda filtrační hlinky jsou jedním z druhů nadbilančních kalů, jak je označuje AVE CZ odpadové s.r.o. a dokumenty EIA, z nichž paní Bochníčková vychází a vyvozuje svůj závěr.

Pokud by soud dospěl k závěru, že tomu tak není, pak se bude zabývat tím, zda výrokem paní Bochníčkové směrem k panu starostovi, že lže, bylo zasaženo neoprávněně do jeho osobnostních práv veřejného činitele způsobem, který je nepřípustný, dotýká se jeho cti a vážnosti a rozhodne, že se má paní Bochníčková za tyto výroky omluvit případně, jak bylo naznačeno, hradit navíc nějakou satisfakci za starostovu nemajetkovou újmu.

Existuje poměrně rozsáhlá soudní judikatura, z níž lze soudit, že veřejný činitel má snést větší míru kritiky včetně té expresivnější a to v hranicích, které soudní rozhodnutí již v mnoha případech stanovily. Své zkušenosti s těmito soudními rozhodnutími má třeba expremiér Jiří Paroubek, v nedávné době i poslanec Tomio Okamura, který neuspěl se soudní žalobou proti časopisu Reflex, po kterém požadoval omluvu a 300 tis Kč za to, že ho v souvislosti s jeho kritikou Reflex označoval jako „ Pitomia“ s červeným nosem mima.

Ale vraťme se k panu starostovi, jeho pravdomluvnosti, vztahu k faktům a jeho cti. Sám jsem v poslední době doložil několik případů, kdy nakládal s fakty způsobem, kdy si tyto vykládal účelově způsobem, který mu vyhovoval. Něco zamlčel, něco překroutil, některá pravdivá tvrzení označil za nepřesná nebo nepravdivá. Nebudu to na tomto místě znovu uvádět, jsem připraven to na výzvu doložit a prokázat. Pravdu rozhodně zásadně nectí.

Takové umírněné vyjádření by paní Bochníčková jistě směrem k panu starostovi nepoužila. Ta hned naplno řekne, že lže.

Nebýt paní Bochníčkové, která se velmi otevřeným způsobem vyjadřovala ke sledované kauze čáslavské skládky, bychom se zřejmě vůbec nedozvěděli, že se na skládku nějaké filtrační hlinky z ostravských lagun vozí a žili bychom v nevědomí a v iluzi, že veškerý nebezpečný odpad z Ostravy se Čáslavi vyhýbá jako čert kříži. Nemusím souhlasit s formou vyjadřování, jakou volí, na druhou stranu se rozhodně vždy postavím na její stranu, pokud by za své otevřené názory měla být umlčována a zastrašována. V takovém případě analogicky s větou „Je suis Charlie Hebdo „, prohlašuji „Je suis Lenka Bochníčková.“

Třeba budu též čelit soudní žalobě. Ještě v posledním vydání Čáslavských novin byl můj příspěvek opatřen bez mého vědomí komentářem pana starosty, v němž mě podsouval, že bych chtěl mít ze zasedání zastupitelstva soudní tribunál, že bych chtěl soudit a zřejmě hned někoho odsoudit. Což také není pravda. Jedním dechem chtěl on sám vzápětí ale soudit ty, kteří vedli město v době zakládání skládky a v době uzavření smlouvy o jejím pronájmu, aniž by uvedl, za co. Ještě neuplynul ani měsíc a již je zde na stole hrozba žalobou za výroky dotýkající se jeho cti. Kdo chce tedy soudit a odsuzovat?

Čestnost je vlastnost člověka, představující jeho morální kredit, vážnost, hodnověrnost. Čest je něco, co si buď člověk získá díky svým postojům, názorům, lidé ho jako čestného vnímají a výrok jiné osoby ho v očích široké veřejnosti sám o sobě takové cti nezbaví. Veřejnost nechť sama posoudí pravdivost jednotlivých tvrzení a není třeba si vymáhat čest soudními rozhodnutími a výhružkami druhým zaštiťujícím jeho majestát starostovského úřadu.

Jak řekl Machiavelli :“ Není to titul, co dává člověku čest, nýbrž člověk, který dodává čest titulu.“

Pokud jde o můj názor na případný soudní spor pana starosty s paní Bochníčkovou, tak otevřeně prohlašuji, že to považuji za absurdní demonstraci síly mající za cíl zastrašit a odradit od úmyslu kritizovat „císařovy nové šaty“ a nemyslím si, že by v něm měl být úspěšný a cti mu podle mě více nepřinese. Věřím v nezávislou justici, věřím v to, že se veřejnost nedá zastrašovat a že nebude lhostejná.

Úcta a respekt se nedají vynutit, stejné je to se ctí, buď ji někdo má nebo ne.

Vlastislav Málek


Komentáře