Stanovisko starosty města k aktuálnímu dění v ČáslaviVážení spoluobčané,
nepotrpím si na pravidelné rubriky, v nichž bych každý měsíc sděloval své názory na běžné dění ve městě. Vnímám se jak člen týmu – radních, zastupitelů, zaměstnanců úřadu i jako jeden z občanů města. Jsou však situace a chvíle, kdy je třeba poskytnout vyjádření, pokud události ve městě jsou tak zásadní, že ovlivňují podstatným způsobem život občanů ve městě a mohou je zasáhnout na dlouhou dobu.

Myslím si, že taková situace právě nastala. Těmi událostmi je stav a vývoj v naší městské nemocnici, zcela mimořádná je situace okolo skládky odpadů a to ve směru k vyměřování poplatků za jeho ukládání.  Opravy mostů na obchvatu a objízdné trasy ovlivní jistě na další měsíce atmosféru ve městě. 

Z jiné oblasti jsou přípravy na mimořádný a výjimečný projekt „Formanova Čáslav.“ A listopad 2019 patří nepochybně 30. výročí událostí 17. listopadu – sametové revoluci.

Městská nemocnice - na jednání Zastupitelstva města Čáslavi poskytl ředitel nemocnice  podrobné informace o jejím stavu finančním a personálním za období několika posledních let včetně výhledu na další období.  Situace není dlouhodobě příznivá. Hospodaření nemocnice je ztrátové v důsledku vysokého nárůstu osobních nákladů, který je dán státem řízeným nárůstem platů lékařů i zdravotních sester, který si zdravotní personál nepochybně zaslouží. Tento nárůst ale není krytý zdravotními výkony hrazenými zdravotními pojišťovnami a tak se rozevírají „nůžky“ mezi potřebami finančních zdrojů a vlastními možnostmi nemocnice. Za situace, kdy jejím zřizovatelem je město, je v současné době toto jediné, kdo ve formě příspěvku může udržet nemocnici ve stavu, na který jsou občané zvyklí – tedy zachovat všechna stávající oddělení. Udržení všech oddělení je mimo jiné přitom podmínkou výrazné dotace na přístrojové vybavení. Tu by město muselo vracet, když by po dobu pěti let od jejího poskytnutí strukturu poskytované péče neudrželo.

Jak se vyjádřil ve svém  příspěvku zastupitel ČSSD Ing. Milan Urban na listopadovém jednání zastupitelstva, nezaznělo od pana ředitele, co s tímto stavem budeme dělat a ze strany ČSSD jsme slyšeli vyjádření, že od Středočeského kraje nemůžeme očekávat finanční podporu, protože kraj zřizuje vlastní nemocnice a těm pak též věnuje svou podporu.

Opatření ke zlepšení situace jsou vnitřní i vnější. Management nemocnice analyzuje důvody, které vedly k poklesu výkonů a musí přijímat opatření ke zlepšení situace. Jistě jsou na pořadu dne i všechna organizační opatření ke snižování nákladů, z nichž však kolem 80% činí osobní náklady a to příliš neovlivníme. Věkovou skladu zaměstnanců nemocnice s vysokým počtem zkušených zaměstnanců, z nichž řada je v důchodovém věku, lze měnit postupně a je to dost obtížné. Do snižování osobních nákladů se to pak promítne jen okrajově. V uplynulém volebním období, kdy byl trend masivního růstu nákladů zjevný, byli členy rady města ředitel městské nemocnice, primář chirurgického oddělení a další lékařka. Jaká opatření ke zlepšení finančního stavu nemocnice rada města přijímala, mi není známo, ani předchozímu zastupitelstvu v minulém volebním období nebyla předložena analýza s opatřeními ke zlepšení tohoto stavu. Dnes se ale všichni ptají, co s tím budeme dělat my.

Je nepochybné, že za této situace se nemocnice neobejde bez významné dotace ze strany města. V rámci přípravy rozpočtu se pohybujeme v úvahách o  dotaci ve výši až 30 miliónů korun. To je velmi zásadní položka. Pokud dostupné zdravotnictví zajišťované naší nemocnicí považujeme za prioritu, tak se bez této dotace neobejdeme. Z důvodu, že v obdobné situaci se nachází pět nemocnic ve Středočeském kraji (Nymburk, Slaný, Rakovník, Mělník a Čáslav), jejichž případný kolaps by mohl ohrozit dostupnou zdravotní péči na území poloviny kraje,  se obrátili ředitelé těchto nemocnic a starostové měst, která jsou jejich zřizovateli na Středočeský kraj se společným Memorandem, v němž byl podrobně popsán neutěšený stav v těchto našich zařízeních a požádali jsme o finanční podporu – dotaci našim nemocnicím. Byli jsme odmítnuti. Úvaha, že Středočeský kraj vystupuje jako zřizovatel oblastních nemocnic v pozici konkurenta nemocnicím městským a že nemůžeme nic očekávat,  je podle mě scestná a neakceptovatelná. Zajímavé je, že ještě v době, kdy se řešila situace okolo poruchy CT přístroje s nutností zajistit zdroje na pořízení nového, jsme byli stejnými zastupiteli dotazováni, zda jsme se na kraj obrátili, že se tak v minulosti vždy dělo.

Dnes víme, že Středočeský kraj raději uvolní kromě masivních pravidelných dotací investičních i provozních do „ svých „ nemocnic“   z vlastních rezerv dalších 82 miliónu korun pro potřeby personální stabilizace nemocnic, ale my si musíme poradit sami. Stávající koalice vládnoucí ve Středočeském kraji nám rozhodně není nakloněna, ale zde nejde o naši radnici, jde o občany našeho města a dalších měst kraje. Snad to občané budou vnímat při svém dalším rozhodování, komu projevit důvěru.

Cestou, jak získat vlastní finanční prostředky pro krytí našich priorit, jsou prostředky získané z poplatků za ukládání odpadů na skládku.

Skládka odpadů, poplatky za jejich ukládání – tomuto tématu jsme věnovali samostatnou tiskovou konferenci a informovali jsme též zastupitelstvo města a veřejnost. Pozornost tomu věnují media a to i ta celostátní – tisk i Česká televize. Odkazuji v tomto směru na rozsáhlou prezentaci na webu města. Shrnu tedy ta nejpodstatnější fakta. Česká inspekce životního prostředí shledává dlouhodobě od roku 2013 nedostatky v evidenci odpadů provozovatelem skládky (AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.  – dále jen AVE). Ukládá za to AVE pokuty. V dubnu 2018 se obrátil minulé vedení města na Středočeský kraj s návrhem na doměření poplatků provozovateli skládky podle § 47 odst. 1 zákona o odpadech. Středočeský kraj tento návrh v souladu se zákonem odmítl s odůvodněním, že po provozovateli lze vymáhat pouze poplatky, které tento vyměřil, vybral, ale neodvedl příjemci, tedy městu. Platit poplatek je vždy povinen původce odpadu – tedy zjednodušeně ten, který odpad na skládku přiveze. Od této květnové odpovědi Středočeského kraje nebylo ze strany tehdejšího vedení města do konce volebního období učiněno nic k doměření poplatku původcům odpadu.

Nemáme potřebu se vymezovat proti předchozímu vedení, vést s ním v tomto směru politický boj. Na druhou stranu výrok, že jsme pokračovali v tom, co zahájili oni, jak zaznělo   na jednání zastupitelstva, je ve světle výše uvedeného, matoucí a zavádějící. Bohužel cesta minulého vedení města k vymožení poplatků za odpady vedla do slepé uličky, když Krajský úřad Středočeského kraje odmítnul v květnu 2018 návrh na doměření poplatků směřující za provozovateli skládky a ne vůči původcům odpadu.
Věhlasný fotbalový trenér Karel Brückner prohlásil. „ Každý fotbalový fanoušek ví, co se má udělat, jen někteří trenéři vědí, jak to udělat a pak zbývá udělat to a to umí Guardiola a Mourinho.“  Nikdo z nás se nehodlá srovnávat s těmito trenérskými mágy, ale vystihuje to do značné míry stav, na co jsme navazovali.

Pokud jsme na tiskové konferenci a na zastupitelstvu města poskytli podrobné informace o všech jednáních a úkonech, které jsme provedli od nástupu do funkcí po listopadovém ustavujícím zasedání zastupitelstva města do podání prvních návrhů Středočeskému kraji na doměření poplatků, nečinili jsme tak z důvodu politického boje uvnitř města, do kterého AVE dle svého vyjádření nechce být vtahováno, ale z důvodu potřeby naprosto otevřeně, doložit své konání.

Jeho výsledkem je souhrnný návrh na doměření poplatků původcům odpadu za roky 2016-2018. Na tiskové konferenci dne 29. října 2019 jsme informovali veřejnost a média, že provádíme kontrolu vyměřování poplatků za ukládání odpadu u provozovatele skládky v Čáslavi za roky 2016 -2018 a že jsme podali Krajskému úřadu Středočeského kraje první návrhy na jejich doměření s tím, že za rok 2018 vychází z našich propočtů návrh na doměření ve výši 236 miliónů korun českých. Slíbili jsme, že do deseti dnů odešleme návrhy na doměření všem původcům odpadu za celé toto období. Slib jsme splnili, do 11. 11. 2019 jsme Krajskému úřadu Středočeského kraje odeslali všechny návrhy. Celková částka, kterou navrhujeme za toto období doměřit poplatky původcům odpadu ve prospěch města Čáslav, činí 616 387 610 Kč. Ano pouze za poslední tři roky více jak 616 miliónu korun českých.

Slyšeli jsme mnoho skeptických úvah, zda je reálné vše nebo alespoň něco z této částky do rozpočtu města získat, dokonce jsem od významného opozičního zastupitele v rozhovoru mezi čtyřma očima slyšel výrok, že je skeptický, zda budeme úspěšní, protože se ví, kdo stojí proti nám. To rozhodně neovlivňuje naše počínání, musíme postupovat s péčí řádného hospodáře a učinit vše, co považujeme za správné a v souladu se zákonem.

Na zastupitelstvu padl též z opozičních řad dotaz, proč se zabýváme jen obdobím posledních tří let. Je to z toho důvodu, že poplatek za ukládání odpadu je daní a nárok na její uplatnění se prekluduje (zaniká) po třech letech. A my konáme od okamžiku, kdy jsme mohli konat a odkdy my máme data a známe postup. Jde nám samozřejmě o to, aby se proces, kdy se poplatky podle nás nevyměřují v souladu s platnou legislativou, zastavil. AVE tvrdí, že problematice nerozumíme a našimi postupy poškozujeme jejich dobré jméno.  Těší nás, že s naším názorem souhlasí Česká inspekce životního prostředí a jí dosud vždy dalo za pravdu i Ministerstvo životního prostředí. Mám i vyjádření z odbodu životního prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje, že vyměřování a vybírání poplatků za ukládání odpadů není v pořádku. Teď jde o to, kdo bude mít v držení ten pověstný horký brambor a zda se stanoviska najednou nezačnou měnit s ohledem na astronomické částky, které nárokujeme a které odhalujeme.

Máme zde rok navíc 2019, který budeme teprve kontrolovat a skládkovat se bude i v roce 2020 a v dalších letech až do doby, než tento způsob likvidace odpadu nebude nahrazen jeho spalováním.

Obchvat města a petice občanů – od konce června letošního roku hýbe veřejným míněním a náladami ve městě oprava tří mostů na obchvatu města. Po projednání se všemi zainteresovanými složkami Integrovaného záchranného systému a dopravní policií, bylo rozhodnuto o objízdné trase, která k nelibosti nás všech vede ve směru od Kolína na Havlíčkův Brod městem Čáslav.  Nikoho z nás vzniklá situace netěší, mnohokrát jsme objasňovali, že je to nejlepší ze všech špatných řešení a nikdo nepředložil variantu, která by odbornou veřejností po diskusi byla shledána jako lepší.  Na předminulém jednání zastupitelstva nám jako údajný projev podané pomocné ruky bylo sděleno, že opoziční zastupitel Ing. Havlíček (ČSSD) bude iniciovat občanskou petici s cílem vyzvat radu města, aby se zasadila o takovou změnu objízdné trasy, která nebude obtěžovat občany zvýšenou dopravní zátěží, hlukem prachem, vibracemi a nebude u občanů vyvolávat zvýšenou obavu o bezpečnost zejména dětí. Na jednání zastupitelstva nám byla zástupci petičního výboru petice se sdělením, že ji podepsalo více jak 900 občanů.

Ponechám stranou to, že byla petice před předáním adresátovi (radě města Čáslavi) postoupena na jednání podvýboru pro dopravu a energetiku Senátu, o čemž jsme se dozvěděli náhodou. Na jednání jsme původně nebyli ani pozváni, ale nakonec jsme dostali prostor se také vyjádřit. Nechci již ani komentovat opakovaně nepravdivé líčení o průběhu jednání tohoto výboru, k čemuž jsem se již vyjádřil i na jednání zastupitelstva. Závěr, že senátoři vyjadřovali údiv nad tím, že vedení města se postavilo na stranu investora a ne občanů neodpovídá realitě jednání. Diskutovali čtyři senátoři a tento názor vyjádřil pouze senátor Miroslav Nenutil z ČSSD, zatímco předsedkyně podvýboru senátorka Hana Žáková  (STAN) a  místopředseda podvýboru senátor František Bradáč ( KDU- ČSL ) tento názor nesdíleli. Je těžké za takového přístupu k informování veřejnosti uvěřit kolegovi Havlíčkovi, že se nejedná o politikum.

Bereme vážně obavy občanů a podle platné směrnice se peticí budeme zabývat a projednávat ji. Počet podpisů pod peticí je značný a rozhodně nemám v úmyslu znepokojení občanů zlehčovat a znevažovat. Petice vyjadřuje znepokojení spoluobčanů a to s klidným svědomím podepíše každý. Troufnu si říci, že by stejní lidé klidně podepsali i petici, vyzývající zodpovědné orgány, aby nerostné bohatství České republiky včetně lithia bylo zachováno ve vlastnictví Českého státu a občané Ostravska by jistě podpořili petici, aby součástí privatizace OKD nebyly byty, v nichž bydlí. Ale nebudu již dále odbíhat od tématu.

Petici občanů podle článku 3 „ Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností“ projednáme na nejbližším jednání rady města a o projednání bude sepsán zápis a s  odpovědí na petici budou petenti i veřejnost seznámeni do 30 dnů od přijetí petice.

„Formanova Čáslav“ -  delší dobu se zabýváme tím, jak zviditelnit naše město, čím se chceme prezentovat, odlišovat od měst jiných, jaké zde máme téma. Čáslav nebude nikdy tak turisticky přitažlivá jako Kutná Hora, bude-li se vycházet toliko z historických památek. Máme ale velké množství skvělých rodáků a osobností, kteří svůj život spojili s naším městem. Tou světově nejznámější a nejslavnější osobou je bezesporu Miloš Forman. Jsem nadšený z toho, že v našem městě vznikla občanská iniciativa, že se našli lidé, kteří chtějí rozvíjet lidský i umělecký odkaz díla  Miloše Formana a spojit s tím pořádání akcí, které mají potenciál do města přilákat návštěvníky nejen z České republiky. Rozvíjet zároveň pocit hrdosti na naše předky,  s nimiž se chceme identifikovat a sounáležitost s městem. Silné na tom je mimo jiné to, že tato občanská iniciativa je spontánní, dobrovolná a z lidí čiší nadšení pro věc. Je mi ctí být jedním z jejich členů a těší mě, že již v prosincovém vydání Čáslavských novin se můžete dozvědět mnoho podrobností.

17. listopad 1989 a současnost – Nebylo zvykem v našem městě připomínat si tento významný den, státní svátek organizovaným setkáním veřejnosti. Letos poprvé město Čáslav ve spolupráci s dalšími partnery naplánovalo celodenní kulturní program k připomenutí této zlomové události v dějinách našeho státu. Stát se podle prvního Československého  prezidenta udržuje idejemi, na jejichž základě vznikl. Možná stojí za úvahu si ověřit, zda tyto ideje známe, zda se s nimi ztotožňujeme, jak platí v současné Evropě a co pro ně každý z nás je schopen a ochoten učinit. Mnohdy se to zjednodušuje na hesla : „Nebát se, nekrást a nelhat“  Není to málo a je na každém z nás, jakou službu odvádíme, aby veřejnost měla důvěru v politiky a nesdílela názor, že do ní vstupují jen prospěcháři a že politika nutně musí být špína. Je to na každém z nás.

JUDr. Vlastislav Málek
starosta města Čáslavi.Komentáře