Starosta města odmítá nařčení paní Zdeny Nezbedové

Paní Zdeňka Nezbedová otiskla ve svých internetových NNnovinách další ze série článků, kterými kriticky hodnotí činnost radnice, vedení města a sdružení Čáslav pro všechny. Naposled  se zaměřila na otevřenost, transparentnost, a informovanost pod článkem, kterému dala tentokrát název -

„Radnice v režimu „přísně tajné“. Tisková mluvčí mlčí. A kdo všechno je Čáslav ?“

Neinformovaný čtenář by po přečtení tohoto článku mohl nabýt dojmu, že Čáslav je jakýmsi zakletým zámkem, kde panuje zlo, které brání poskytování informací a nebýt odhodlání  paní Nezbedové, tak se k lidem informace nedostanou. Tak jaká je skutečnost ?

Zaměřím se na jednotlivé pojmy a jejich naplnění v činnosti radnice i volebního uskupení Čáslav pro všechny.

Informovanost a otevřenost – Informace získávají občané mnoha způsoby. Jedním ze zdrojů informací jsou  jednání  zastupitelstva. Ta jsou streamována on line, takže v den konání mají všichni občané možnost sledovat zasedání a získat tak přímé nezkreslené informace včetně postojů jednotlivých zastupitelů k projednávané problematice. Víme, že počet občanů, kteří sledují tímto způsobem jednání zastupitelů, dosahuje několika stovek. Z každého jednání je pořizována i krátká videoaktualita, kde mají zastupitelé jednotlivých koaličních i opozičních stran a volebních uskupení možnost se k průběhu jednání vyjádřit. V Čáslavských novinách je rubrika dotazy a připomínky občanů a zastupitelů, kde redaktor Čáslavských novin shrnuje tuto část jednání zastupitelstva. V těchto novinách pravidelně každý měsíc vychází zpráva o jednáních rady města za uplynulé období a každý zastupitel má ze zákona možnost zaslat do každého vydání svůj příspěvek, který mu je otištěn.

Dalším zdrojem informací pro občany jsou web města, facebook, mobilní rozhlas, jehož prostřednictvím 382 příjemců přijímá důležité zprávy pro svůj život ve městě. Informace lze získat i prostřednictvím webů jednotlivých organizací města. Po vypuknutí pandemie onemocnění COVID - 19 jsme zavedli denní informování o situaci ve městě včetně přijímaných opatření. Nešlo jen o informace, sledovali jsme cíl i udržování optimistické nálady a mysli jako jeden z důležitých předpokladů zvládání nelehké situace. V tomto směru se potvrdil rovněž užitek pravidelných krátkých videoaktualit včetně měsíčních shrnutí nejdůležitějších akcí a událostí daného období prostřednictvím videí.

U projektu TV Čáslav se zastavím. Vznikl za minulého vedení města a je zajímavé sledovat data o počtu reportáží a jejich sledovanosti. I to vypovídá o informovanosti. Zatímco v roce 2017 bylo výsledkem TV Čáslav 6 výstupů, které měly celkovou sledovanost 7931 a průměrná sledovanost jednoho dílu byla 1322, v roce 2018 to bylo 5 výstupů, celková sledovanost dosáhla 9953 a průměrná sledovanost jednoho dílu byla 1990. Po volbách v roce 2018 a nástupu nového vedení vzrostl počet výstupů na 63, přičemž došlo k výrazné změně délky jednotlivých videí a upřednostnění kratších aktualit před delšími dokumenty. Celková sledovanost výstupů TV Čáslav dosáhla v roce 2019 počtu 204 269 a průměrná sledovanost jednoho příspěvku vzrostla na 3 242. V roce 2020 bylo výstupů TV Čáslav 38, celková sledovanost dosáhla 209 840 a průměrná sledovanost na jeden příspěvek se zastavila na 5522 shlédnutí. Známe námitku opozice, kterou členové redakce NNoviny rádi zmiňují a ta se týká nevyváženosti či neobjektivity kolektivu TV Čáslav. Tuto nikdo nedoložil a dokonce na přímou výzvu na prokázání  této výhrady,  bylo odpovědí dlouhé mlčení na jednání zastupitelstva. Nepochybně může mít kdokoliv svůj názor na TV aktuality nebo dokumenty, kterými TV Čáslav dokumentuje život ve městě. Počet shlédnutí i komentáře k jednotlivým příspěvkům poskytují dostatečnou zpětnou vazbu i o této formě šíření informací a jejich vnímání veřejností.

Zdrojem informací se stane i nový informační web, na kterém v současné době usilovně pracujeme - www.chytracaslav.cz, dále pak web věnující se zeleni a nový web bude mít i Informační centrum. V průběhu tohoto roku vybavíme Novou scénu Dusíkova divadla novým konferenčním a hlasovacím systémem včetně kvalitního dataprojektoru pro jednání zastupitelstva  a veřejná projednávání plánovaných projektů města a jeho organizací.

Město Čáslav bylo úspěšné v rámci dotačního titulu vyhlášeného MPSV pro územní samosprávné celky – Výzva č. 109. V rámci realizace tohoto dotačního titulu „Efektivní veřejná správa“ umožníme našim občanům zejména využívat Portál občana k elektronické komunikaci s městským úřadem,  jakož i využití nového pojetí GIS ( geografický informační systém ), který nám pomůže v efektivnější správě města s přehledným zpracováním nejen pro úředníky, ale zejména i pro občany našeho města. Počítáme též s instalací 2 ks elektronické úřední desky ve veřejném prostoru, čímž vším přispějeme k zefektivnění přenosu informací.

Pandemie i kauzy, které se města dotkly a přesáhly svým dopadem hranice města ( ukládání odpadů, vybírání poplatků, oprava obchvatu města,  nemocnice ) se staly předmětem zájmu medií regionálního i celostátního rozměru. Aktivně v tomto směru komunikujeme s novináři a nemáme problém poskytnout jim informace.  Za mnohé mohu uvést ČTK, Mladou frontu dnes, Hospodářské noviny, Lidové noviny, Právo, Seznam, EKONEWS,  Svobodu Info, Kutnohorský deník, Radiožurnál, Televizi Praha, Českou televizi - ať jde o regionální zpravodajství, Otázky Václava Moravce nebo ekologický pořad Nedej se. Jistě jsem neuvedl všechna média. Naše stanoviska a názory jsme tlumočili Transparency International, komunikujeme s poslanci i senátory a dalšími státními orgány, abychom hájili oprávněné zájmy města Čáslavi a jeho občanů.

První měsíc po nástupu do funkcí na radnici jsme svolali tiskovou konferenci k hrozícím návozům nebezpečných odpadů z ostravských lagun Ostramo. Tiskovou konferenci jsme uspořádali též po rozhodnutí KUSK, který doměřil poplatky za ukládání odpadů k našemu návrhu největšímu původci odpadů. O vývoji kauzy pravidelně průběžně informuji.

Zavedli jsme veřejná projednání k záměrům, které chystáme realizovat nebo k těm, která jsou již v běhu, ale veřejnost zajímá jejich průběh. Mezi taková veřejná projednávání patří výstavba obytných bytů v areálu Prokopa Holého včetně rozdělování bytů mezi zájemce, zamýšlená výstavba nové školky, rekonstrukce městských parků Vala, Těsnohlídkova, Mahenova. Velkou pozornost a zájem vyvolala plánovaná výstavba domů v Koželuhách. Po zamezení možnosti setkávání se s občany a zájemci o tato témata, jsme zavedli setkávání pomocí videokonferencí prostřednictvím aplikace TEAMS. Tuto variantu jsme využili i pro operativní jednání se zastupiteli města k tématu přípravy očkování obyvatelstva proti onemocnění COVID – 19, která se konala v nedělní podvečery.

Transparentnost – v politice znamená průhlednost a veřejnou přístupnost. Z výčtu všech výše uvedených způsobů komunikace a předávání informací lze získat názor, zda a do jaké míry jsme otevření, jak informujeme a zda jsou naše informace průhledné a veřejně přístupné. Tento bod souvisí i s otázkou, kterou klade v názvu svého článku paní Nezbedová - Kdo všechno je Čáslav ?

Informace se šíří i dalšími cestami. Došlo k nebývalému rozsahu sociálních sítí a facebookových stránek a profilů. Namátkou uvedu mimo zmiňované NNoviny, Čáslavský zpravodaj, Čáslav sobě, Čáslavské zprávy, Čáslav pro všechny,  Novinky z Čáslavi, Kultura v Čáslavi. Mezi těmito všemi komunikačními kanály a zdroji informací pro veřejnost stojí za zmínku facebooková veřejná skupina Čáslav, která zahrnuje více jak 7.000 členů. Určitě si tyto informační kanály nepřivlastňuji, se samotným městem nemají pochopitelně nic organizačně společného, kromě facebooku „ Čáslav – město které máme rádi“, který je oficiální facebookovou stránkou města Čáslav. Komunikujeme a reagujeme i prostřednictvím těchto sítí a profilů, stránek či skupin na sdělení, která se týkají podstatných stránek života města a jeho občanů, zvlášť tehdy, pokud jsme výslovně osloveni nebo je zveřejněna informace, kterou vnímáme tak, že může vést k znepokojení nebo zmatení občanů. Zmiňuji to z toho důvodu, že toto vše je Čáslav, toto vše jsou informační zdroje, které mohou občané využívat a také je využívají. Vážně se toto někomu jeví jako město, kde není přístup k informacím ?

Paní Nezbedová a její NNoviny nejsou v žádném případě  nějaký informační „pupek světa“ a stejně jako Městským úřadem v Čáslavi vydávané Čáslavské noviny nejsou ani paní Nezbedová a její noviny výhradním zdrojem, na které jsou občané odkázáni při získání informací pro svůj život a svoje rozhodování. Mnozí občané, kteří hodlají ovlivňovat veřejné mínění svými názory a založili si  facebookové profily nebo veřejné skupiny, se vžívají do role  novinářů, ale necítí se býti vázáni pravidly, které by ve formě například etického kodexu novináři měli respektovat. Alespoň někteří z nich se tím řídí.

Z etického kodexu Syndikátu novinářů České republiky, z.s. vyplývá mimo jiné, že novinář je povinen dbát na rozlišování faktů od osobních názorů, neodchylovat se věcně od pravdy ani v komentáři z důvodu zaujatosti. Novinář nesmí připustit, aby domněnka byla vydávána za ověřený fakt a zprávy byly deformovány zamlčením důležitých dat. Novinář by měl považovat pomluvu, neprokázané obvinění, překroucení dokumentů, faktů a lži za nejzávažnější profesionální chyby. Tolik alespoň výňatek z etického kodexu Syndikátu novinářů České republiky.

Paní Nezbedová se cítí povolána hodnotit současné vedení města i zastupitele z uskupení Čáslav pro všechny jako komunální politiky, kteří jednají v rozporu se svými předvolebními sliby, nejednají transparentně, otevřeně neinformují o svých aktivitách a činnosti úřadu. Jak jsem pochopil, opírá se při těchto závěrech o osobní názor, podle kterého se jí  údajně nedostává včasných a úplných informací na její dotazy. Nejen já v pozici starosty města ale i další členové rady města máme zkušenosti, že paní Nezbedová projevuje ve svých aktivitách zaujatost, ukřivděnost, není nestranná a její osobní názory výrazně ovlivňují její aktivity. Její činnost shledávám v zásadním rozporu s etickým kodexem novináře.

Příkladů takového počínání mohu uvést celou řadu. Jen namátkou jde o neprokázané obviňování ze šikany, které jsem se měl vůči ní i já soustavně dopouštět, zkreslování nebo neúplného informování ve věci kauzy skládky a poplatkové kauzy,  o péči o zeleň a veřejný pořádek. Samostatnou kapitolou je způsob informování o situaci v městské nemocnici, kdy se její NNoviny staly součástí komunálního politického střetu. O tom, že redakce NNovin není nestranným aktérem, majícím za cíl poskytovat  nezkreslené, osobními sympatiemi či vazbami neovlivněné informace,  nemám osobně žádné pochybnosti.

Její články a komentáře jsou vítanou „potravou“ pro skupinu lidí, kteří mnohdy pod anonymními profily pronášejí výroky, kterými útočí na představitele města. Nezanedbatelnou skutečností je poskytování prostoru v NNovinách některým dopisovatelům, kteří ve svých otevřených dopisech ve formě nálepek, pomluv a osobních urážek útočí na vedení města včetně mé osoby. Pokud jedné takové osobě je poskytován opakovaně v NNovinách prostor pro zveřejnění řady takových příspěvků v průběhu několika měsíců, na které navazují  další nevraživé komentáře na sociálních sítích, je to sice ve světě svobody slova a projevu něco, co musí politik, i ten komunální,  unést. Na druhou stranu nám poskytuje volbu rozhodnout se s takovými subjekty nespolupracovat.

V každém státě existují různé dezinformační weby a média, která poskytují účelové informace, dezinformace a lži. Těmto se lze bránit buď právními cestami, vleklými soudními spory nebo tak, že takové zdroje ignorujete. Nespolupracovat s takovými novináři nebo lidmi, kteří se za ně považují,  není zapovězená reakce na takové jejich jednání a nezaregistrovali jsme, že by to rozporoval ani výše zmiňovaný Syndikát novinářů České republiky.

Nepochybně paní Nezbedová a její ochránci budou zpochybňovat všechny uvedené argumenty a zejména zdůrazní, jak sama paní Nezbedová ráda uvádí : „Nemám zlé otázky, co je špatného na tom se zeptat na meteostanici nebo kdy bude dokončena výstavba bytů z nové výstavby v areálu Prokopa Holého.“ Ano, nejsou zlé otázky, jen připojením zvoleného komentáře ke každé odpovědi, který odpověď posunou, v pravý čas takto upravený zveřejněný článek a vhodně zvolený titulek dokážou divy.

Aktivity paní Nezbedové jsou vedeny podle mého názoru  záští a účelovou snahou se mstít za domnělou křivdu, která se jí podle jejího mínění stala na městském úřadě a z tohoto důvodu pro mě a další členy městské rady není důvěryhodným partnerem pro spolupráci. Zda je na místě na tomto základě ve světle všeho velmi podrobně uvedené argumentace hodnotit vedení města titulky : „Radnice v režimu přísně tajné“, nechám na uvážení každého samotného čtenáře.

 Jsme si vědomi naší odpovědnosti poskytovat pravdivé a včasné informace  veřejnosti.  V době, kdy na nás všechny dopadají ekonomické, zdravotní, personální potíže, kdy hledáme sílu a čas pro motivování spoluobčanů na zvládnutí pandemické situace, se přiznám,  obtížně motivujeme k reakcím na opakované nesmyslné ataky vycházející z osobní frustrace a mezilidskou frustraci živící.

Omlouvám se veřejnosti, ale na podobné články již nebudu reagovat a předpokládám, že nejen paní Nezbedová, ale i široká veřejnost načerpá informace i z veřejně dostupných zdrojů.

Vlastislav Málek

starosta města Čáslav


 

 

 


Komentáře