Zpráva o hospodaření restaurace Grand

Zpráva o kontrole hospodaření některých středisek Čáslavské servisní, s. r. o.
Předkládá:
Kontrolní výbor zastupitelstva města Čáslav

Zpracoval:
Martin Horský, Vlastislav Málek, Michaela Mandáková, Miroslav Richter


Provoz střediska Grand - restaurace za rok 2016 skončil ztrátou 635 tis. a za období leden - duben 2017 skončil ztrátou 824 tis. Kč

Středisko Grand - restaurace
číslo
účtu
Grand restaurace
(údaje v Kč)
2016
I.-III./2017
IV./2017
I.-IV./2017
501
spotřeba materiálu
374 486,07
112 002,32
0,00
112 002,32
502
spotřeba energie
8 337,83
113 813,89
10 075,42
123 889,31
504
prodané zboží
70 006,13
598 207,68
-29 091,70
569 115,98
511
opravy a udržování
0,00
3 370,00
0,00
3 370,00
518
ostatní služby
46 121,11
119 517,20
-19 506,70
100 010,50
521
mzdové náklady
110 372,00
701 992,00
0,00
701 992,00
524
zákonné sociální pojištění
23 924,00
199 177,00
0,00
199 177,00
527
zákonné sociální náklady
1 155,00
8 635,00
0,00
8 635,00
528
ostatní sociální náklady
945,00
7 065,00
0,00
7 065,00
568
ostatní finanční náklady
0,00
4 025,46
0,00
4 025,46
602
tržby z prodeje služeb
0,00
951 922,09
52 894,17
1 004 816,26

CELKEM NÁKLADY
635 347,14
1 867 805,55
-38 522,98
1 829 282,57

CELKEM VÝNOSY
0,00
951 922,09
52 894,17
1 004 816,26

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
-635 347,14
-915 883,46
91 417,15
-824 466,31


Celková investice města do opravy budovy Grand a vybavení střediska Grand - restaurace činila 28,72 mil Kč

Grand původní budova (restaurace) - investice
(údaje v Kč)
celkem
z toho
dotace ROP
Čáslav
vnitřní úpravy
23 635 510

23 635 510
soubory movitých věcí
3 688 296

3 688 296
vybavení
1 397 607

1 397 607
CELKEM PŮVODNÍ BUDOVA (RESTAURACE)
28 721 413

28 721 413


Analýzu dokumentu Vám poskytneme v blízké době

Komentáře