Co se nám nelíbí

Lidé, kteří komunální politické dění v Čáslavi aktivně nesledují, se nás ptají na naši motivaci. Typicky jde o otázku „Co konkrétně se vám nelíbí? Vždyť ve městě nic podstatného nechybí, je tu dostupná zdravotní péče, vzdělání, kultura i sport a za prací se dá dojíždět. Proč tedy něco měnit?“. Podobné otázky jsou rozhodně na místě, lidé pochopitelně zbystří, když chce někdo něco měnit.

Nejde o to, jestli nějaká stavba nebo služba chybí, ale jestli jsme schopni kvalitu života v Čáslavi udržet a zlepšovat. Z našeho pohledu toho lze dosáhnout pouze v otevřené konstruktivní atmosféře, s výrazným zapojením veřejnosti a vysoce motivovaných zaměstnanců města a s jasně stanovenými cíli, k nimž město při svém rozvoji směřuje. Tyto věci nám ale v Čáslavi dlouhodobě chybí, což znovu vidíme v případě aktuálně diskutované transformace městské nemocnice na obchodní společnost.

Uzavřenost

Pro běžného občana jsou informace o záležitostech projednávaných zastupitelstvem a radou města prakticky nedostupné. K dispozici jsou pouze usnesení, která kvůli odkazům na špatně přístupné důvodové zprávy obsahují jen malou část informací. Člověk neznalý kontextu z nich většinou podstatu věci nepochopí. Tato situace je horší než dříve, kdy byly veřejně dostupné aspoň audiozáznamy z jednání zastupitelstva.

Míra dostupnosti všech podstatných informací je problémem i pro zvolené zastupitele, kteří se k některým důležitým informacím dostávají zpožděně, někdy až na základě vlastního aktivního zjišťování, jako tomu bylo i v případě možné transformace nemocnice, kdy dříve než zastupitelé byli informování zaměstnanci nemocnice, kterým byla údajně transformace prezentována jako téměř hotová věc. Máme pocit, že starosta preferuje zákulisní jednání v úzkém kruhu před otevřenou diskusí a nízká dostupnost informací je toho důsledkem.

Bez snadno dostupných informací o aktuálně řešených tématech se přitom lidé nemohou zapojit do jejich řešení a přicházet se svými nápady z jiných úhlů pohledu, což nikdy není na škodu a často to vede k lepším výsledkům.

Styl vedení

Manažerský styl starosty vnímáme jako silně direktivní řízení, s nímž se obecně pojí chladná atmosféra a nízká angažovanost jednotlivců v takto vedeném kolektivu. Oponentní pohled v takovém případě není podporován, spíše naopak. V našem případě mluvíme nejen o zaměstnancích městského úřadu a přidružených organizací, ale také o zastupitelích a radních, tedy o lidech, kteří mají pracovat na správě a rozvoji města a u nichž bychom logicky potřebovali vysokou angažovanost a pocit spoluodpovědnosti.

V podobném duchu je také připraven materiál pro mimořádné jednání zastupitelstva 27. 11. k otázce transformace městské nemocnice. Místo návrhu na vypracování analýzy problému a různých variant řešení, které budou podloženy konkrétními fakty, je ke schválení předložen rovnou záměr transformovat nemocnici na s. r. o., doprovázený pouze krátkým obecným pojednáním, které bez bližšího upřesnění uvádí jako důvod transformace „možnost posílení motivace a odpovědnosti všech zaměstnanců, včetně vedení nemocnice a orgánů společnosti.“ Dříve podaná informace, že cílem je vyhnout se vládou schválenému zvýšení mezd zaměstnanců, zde úplně chybí. Očekávání, že na základě takto obecné a stručné informace zastupitelstvo záměr na transformaci schválí, vnímáme jako projev arogance vůči občanům i zastupitelům.

Absence vize pro rozvoj

Vedení města podle nás není jen o každodenní správě, která je víceméně úřednickou záležitostí, ale hlavně o jeho rozvoji a modernizaci směrem k vytyčeným cílům. Tyto cíle by měly zohledňovat výzvy, které město v dlouhodobém horizontu čekají, a mají být výsledkem diskuse s širokou veřejností.

Současné vedení města žádnou ucelenou vizi nepředstavilo, natož aby ji prodiskutovalo s veřejností. Místo cílených investic do budoucnosti vidíme utrácení prostředků za stavby, které v poměru k jejich ceně mají jen malý dopad na kvalitu života v Čáslavi a pro většinu občanů nejsou prioritou, nemluvě o zatížení budoucích generací náklady na provoz těchto staveb. Zdroje přitom nejsou neomezené, jednorázové příjmy z privatizace bytů jsou do velké míry vyčerpány. Společenské jevy jako stárnutí populace a očekávaný úbytek pracovních míst v tradičních průmyslových odvětvích přitom rozpočet města spíše zatíží, ať už poklesem daňových příjmů, nebo růstem výdajů.

Absence vize pro dlouhodobý rozvoj souvisí i s aktuální otázkou transformace nemocnice. Řeší se, jak se vyhnout zvýšení mezd, místo aby se diskutovalo o tom, jestli je to vůbec ten správný nástroj k dosažení stavu, v němž chceme místní nemocnici dlouhodobě mít, a jaké vedlejší efekty to může přinést.

Spolek Čáslav pro všechny si klade za cíl popsanou situaci změnit – otevřít veřejné dění občanům a zajistit jim přístup ke všem podstatným informacím, změnit atmosféru mezi lidmi, kteří pro město pracují, a začít pracovat na modernizaci města, aby kvalita života v něm mohla růst.


Komentáře