Žádost o svolání mimořádného zastupitelstva

Vážený pane starosto, vážené kolegyně a kolegové zastupitelé,

včera jsme obdrželi informaci od ředitele Městské nemocnice v Čáslavi o diskutované změně přechodu nemocnice na obchodní organizaci. Informaci nepovažuji za dostatečnou, ale za zásadnější považuji to, že dříve, než se k nám jakákoliv oficiální informace dostala, proběhly pracovní porady v nemocnici se zaměstnanci nemocnice. Mnoho z nich to zřejmě pochopilo jako hotovou věc s tím, že k tomu dojde od 1.ledna 2018, což ostatně vyplývá z některých písemných záznamů z těchto porad. Následně řada zastupitelů byla kontaktována s dotazem, co o tom víme a kdy jsme o tom rozhodovali.

            Pokud jsme byli písemně informováni, že diskutovaná změna, (která s námi diskutována nebyla) jejímiž hlavními důvody je volnost ve mzdovém systému, posílení motivace a odpovědnosti zaměstnanců, vedení nemocnice a orgánů společnosti, pomůže k řešení finanční situace nemocnice, která není schopná plně zajistit z příjmů od zdravotních pojišťoven nárůst mezd dle nařízení vlády platných pro příspěvkové organizace, pak možná dokáže každý zastupitel mezi řádky pochopit, jaké kroky budou následně přijaty a jak se promítnou do odměňování zaměstnanců nemocnice.

            Nemám všechny informace o dopadech nařízení vlády o růstu mezd od 1.1. 2018. Koaliční vláda rozhodla před volbami o navýšení mezd a ministr zdravotnictví vysvětloval, že zejména nemocnicím tento nárůst bude kompenzován úhradovou vyhláškou. Do jaké míry to úhradová vyhláška řeší, bychom měli být informováni. Očekával bych, že o tak závažné záležitosti, jako je řešení dopadů mzdového růstu i v dalších organizacích města bychom měli diskutovat a v reakci na to včas posoudit i všechny investiční záměry a stanovit si priority, které máme a hlásili jsme se k nim ve svých volebních programech.

            Nevěřím, že finanční situace v městské nemocnici a její výhled na rok 2018 nebyly známy již v září, kdy jsme na jednání zastupitelstva projednávali dostavbu hotelu Grand, rekonstrukci informačního centra a schvalovalo se i rozpočtové opatření, kterým se počítalo s téměř třemi milióny korun do dalších stavebních úprav právě v nemocnici, byť zároveň bylo řečeno, že se to zřejmě nebude realizovat. Možná , že ve světle těchto informací, které jsou nám teprve nyní sdělovány a to stejně až poté, co se strhla lavina dotazů občanů a zaměstnanců nemocnice na nás, by zastupitelé jinak uvažovali o tom, zda je větší službou pro občany dostavba hotelu, bez zřejmého dopadu jeho provozování na rozpočet města nebo městská nemocnice.

            Postup vedení města a nemocnice považuji za špatný. Pokud není zatím zřejmé, zda dotaci z IROPu v předpokládané výši 70 mil Kč na pořízení přístrojového vybavení  přiznané městské nemocnici jako příspěvkové organizaci je možné převést na subjekt jiné právní formy – s.r.o., pokud rada města nepřijala usnesení o změně příspěvkové organizace na obchodní společnost a pokud o tom zastupitelé nebyli vůbec informováni, pak šíření informací o této změně na poradách zaměstnanců nemocnice shledávám nezodpovědným.

            Zaměstnanci nemocnice prokázali v uplynulých letech mnoho vstřícnosti a i díky tomu se dařilo „proplouvat“ úskalím všech ministerských změn, na které samozřejmě reagovalo i vedení nemocnice. Díky tomu nemocnice dosud fungovala.

            Teď stojíme před složitým obdobím a pokud k němu přistoupíme kabinetním způsobem, kdy řekneme někomu jen něco a nebudeme transparentně jednat, prohrajeme všichni.

             Obracím se na všechny zastupitele s tím, abychom svolali mimořádné jednání zastupitelstva, jehož jediným bodem programu by byla situace v Městské nemocnici v Čáslavi, abychom projednali dopady mzdového nárůstu dle vládního nařízení na chod nemocnice, projednali možnosti, které máme v rámci našeho rozpočtu, včetně plné informovanosti o uvažované změně právní formy nemocnice a dopadů takového řešení.

Tento přípis posílám všem zastupitelům s vědomím, že žádost o svolání mimořádného jednání zastupitelstva má podporu několika z nás. Pokud se s návrhem ztotožňujete, dejte to vědět mailem. Oficiálně předám podepsanou písemnou žádost na radnici v pondělí a z formálních důvodů bude vhodné, v případě Vašeho souhlasu, ji spolupodepsat.

Podle § 92 odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. je povinen svolat starosta zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva. V našem případě to je minimálně sedm zastupitelů města. V takovém případě je povinen svolat zasedání zastupitelstva starosta nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy byla žádost doručena městskému úřadu. S ohledem na zjitřenou situaci, kterou způsob předání informace o možných opatřeních vyvolal, bych předpokládal, že v případě splnění formálních požadavků pro svolání mimořádného zastupitelstva nebude termín jednání stanoven na mezní termín, který umožňuje zákon o obcích.

Řádné jednání zastupitelstva má termín 11.prosince 2017 a s ohledem na program, kdy se bude mimo jiné projednávat rozpočet města na rok 2018, považuji mimořádné jednání zastupitelstva věnované situaci v Městské nemocnici v Čáslavi za vhodné.                                                                                   JUDr. Vlastislav Málek 
                                                                                    zastupitel města Čáslavi
                                                          

K návrhu na svolání mimořádného zasedání Zastupitelstva města Čáslavi týkajícího se situace v Městské nemocnici v Čáslavi se připojuji : zde odkaz na sken originálu
Komentáře