Zastupitelstvo k městské nemocnici se sejde 27.11.2017

Pracovní setkání zastupitelů města Čáslavi, které se konalo 13.11.2017 na městském úřadě, se shodlo k žádosti třetiny zastupitelů na svolání mimořádného zasedání zastupitelstva k problematice městské nemocnice na pondělí 27.11.2017 od 17 hodin na Nové scéně Dusíkova divadla.

Samotné pracovní jednání zastupitelů bylo věcné, konstruktivní a z vystoupení jednotlivých zastupitelů napříč politického spektra, jak se dnes často říká, bylo patrné vědomí si významu městské nemocnice pro zajištění dostupné zdravotní péče.

Z charakteru jednání, které sloužilo k výměně názorů, poskytnutí informací a ke zformulování stanovisek, která budou sdělována veřejnosti, vyplynulo v podstatě jednotné stanovisko, že přechod fungování městské nemocnice v podobě jiné právní formy – obchodní společnosti nemůže být na pořadu dne.

Není vyjasněno stanovisko IROPu poskytujícího dotaci městské nemocnici jako příspěvkové organizaci na přístrojové vybavení a dopadů, které by měla tato změna právní formy fungování nemocnice ve vztahu k této dotaci.

Ředitel nemocnice a člen městské rady MUDr. Novák hovořil o složitosti úhrad od zdravotních pojišťoven, o dopadech úhradové vyhlášky, byly zmíněny též investice města do městské nemocnice a problematika dlouhodobé udržitelnosti financování zdravotní péče z rozpočtových prostředků města. Přes tyto nezpochybnitelné skutečnosti jsme dospěli k závěru, že je v možnostech města pokrýt v roce 2018 eventuální výpadek finančních zdrojů na dofinancování nárůstu mezd o kterém rozhodla vláda s platností od 1.ledna 2018 v případě, že by na to nestačily úhrady od zdravotních pojišťoven. Nelze vyloučit, že zastupitelstvo ve světle zjišťovaných dopadů bude muset v průběhu roku nebo let dalších přehodnocovat svá rozhodnutí o prioritách směřování rozpočtových prostředků.

Toto si myslím, že je hlavní sdělení z jednání a byly podány i konstruktivní návrhy, jaké materiály a informace je třeba dopracovat pro jednání zastupitelstva a jak tyto skutečnosti sdělovat zaměstnancům nemocnice a široké veřejnosti.

Opětně bylo vedením města i nemocnice zdůrazněno, že se nechystá žádná privatizace a přechod nemocnice z „rukou města". Zaměstnance i veřejnost však rozhodně více zneklidnily informace, kterých se jim dostalo v souvislosti s tím, že hlavním důvodem změny převodu příspěvkové organizace na s.r.o. je volnost ve mzdovém systému, což zaměstnanci chápali jako cestu vedoucí k poklesu jejich výdělku, což těžko mohli vnímat jako posílení motivace. To, že šíření těchto informací došlo bez projednání se zastupiteli považujeme nadále za chybu. O to větší význam mělo včerejší pracovní setkání zastupitelů, konstruktivní přístup všech a shoda na informacích, které budou sdělovány veřejnosti prostřednictvím komunikačních kanálů města i dalších medií. Věříme, že mimořádné zasedání zastupitelstva k transparentnosti a otevřenosti informací veřejnosti jen přispěje.

Komentáře