Připomínky k návrhu rozpočtu města Čáslavi na rok 2018

Vážení, níže zasílám své připomínky k návrhu rozpočtu města Čáslavi na rok 2018, který byl 22. 11. 2017 vyvěšen na úřední desce k připomínkám.

1) Jak uvádíte v prvním odstavci návrhu rozpočtu, návrh rozpočtu vychází mimo jiné z vývoje příjmů města za období leden – říjen 2017 a z předpokladů o vývoji hospodaření za celý rok 2017. Proti upravenému rozpočtu na rok 2017 došlo v návrhu rozpočtu na rok 2018 u následujících položek k větším změnám, u nichž v doprovodném textu není uvedeno vysvětlení, o jehož doplnění bych chtěl tímto požádat.

     a) U příjmových položek 4116 Ostatní neinv. transfery a 4122 Neinvest. transfery od krajů je v návrhu rozpočtu 0 Kč, ačkoliv v upraveném rozpočtu 2017 jde o cca 8,1 mil. Kč, resp. 5,9 mil. Kč. Co konkrétně tyto položky obsahují a proč jsou v rozpočtu na rok 2018 v nulové výši?

     b) Podobně u výdajů v paragrafu 4357 v položce 5336 Domov důchodců Čáslav – příspěvky od jiných je v návrhu rozpočtu 0 Kč, ačkoliv v upraveném rozpočtu 2017 jde o cca 5,8 mil. Kč. Co konkrétně tato položka v roce 2017 obsahovala a proč je v rozpočtu na rok 2018 v nulové výši?


2) U některých položek na straně výdajů mi chybí detailnější informace, na které oblasti budou prostředky využity. Jde zejména o následující případy:

      a) V paragrafu 3412 v položce 5213 Čáslavská servisní – příspěvek je v navrženém rozpočtu částka 6,5 mil. Kč. Vzhledem k velkému rozsahu činností, které tato společnost provozuje (lázně, zimní stadion, další sportoviště, provoz Grandu, kulturní akce, městská chata, ubytovna, bytové hospodářství, tepelné hospodářství a jiné) považuji za nezbytné podrobněji uvést, na které oblasti a v jaké výši budou tyto prostředky určeny. Domnívám se, že občané ani zastupitelé bez toho nemohou řádně posoudit, zda určení peněz odpovídá prioritám města.

     b) Podobně v paragrafu 6171 Místní správa je v návrhu rozpočtu částka 48,4 mil. Kč, u níž není uvedena podrobnější alokace na konkrétní účely. Jelikož jde o největší položku rozpočtu, která obsahuje téměř čtvrtinu plánovaných výdajů města, považuji za nutnost doplnění podrobnějších informací. Například jakou část této částky tvoří výdaje na mzdy, ostatní provozní výdaje, školení zaměstnanců, investice a jaké je plánované dělení výdajů na jednotlivé odbory městského úřadu?


3) V paragrafu 6171 Místní správa je v návrhu rozpočtu cca o 5,7 mil. Kč méně než v upraveném rozpočtu na rok 2017. V doprovodných komentářích je zároveň uvedeno, že výdaje v tomto paragrafu byly navýšeny z důvodu vládou schváleného zvýšení platů a realizace projektu modernizace informačních a komunikačních systémů a infrastruktury Městského úřadu Čáslav. Tyto informace mi připadají protichůdné, protože komentář vysvětluje nárůst výdajů, zatímco v rozpočtu došlo k poklesu.

4) Obsahují odhady příjmů a výdajů nějakou obezřetnost, tj. záměrné podhodnocení příjmů nebo nadhodnocení výdajů? Pokud ano, jak velká je míra této obezřetnosti, tedy o kolik Kč jsou podhodnoceny příjmy, resp. nadhodnoceny výdaje proti nejlepšímu odhadu jejich výše (tj. střední hodnotě)? Věřím, že rozpočet by měl být nastaven konzervativně a že součástí návrhu by měla být informace o výši obezřetnosti, aby ji občané i zastupitelé mohli posoudit.

5) V návrhu rozpočtu postrádám informaci o výši aktuálního stavu rozpočtové rezervy, což považuji za důležitý vstup pro rozhodování o tom, jestli má být rozpočet přebytkový, vyrovnaný nebo deficitní. S tím souvisí otázka – je stávající rezerva dostatečná s ohledem na možné výpadky příjmů nebo nárůsty výdajů, kdyby například nastala nepříznivá makroekonomická situace nebo nečekaný velký výdaj? Pokud je pochybnost o dostatečnosti této rezervy, je na zvážení, zda nenastavit rozpočet jako přebytkový s cílem začít rozpočtovou rezervu doplňovat. Lepší podmínky než v době současného výrazného ekonomického růstu k tomu patrně nebudou.


Děkuji a jsem s pozdravem,
Martin Jusko

Komentáře