Zodpovězené dotazyVážený pane doktore,

v návaznosti na Váš e-mail Vám níže zasílám odpovědi, na zaslané dotazy:

1) Obrátilo se město oficiálně na MŽP s žádostí o vyjádření a pokud ne, jak získalo toto stanovisko?

Vedení města oslovilo Ministerstvo životního prostředí ČR, resp. jeho tiskovou mluvčí v souvislosti s otevřeným dopisem paní Lenky Bochníčkové. Z jeho textu vyplynulo, že ministerstvo podalo panu Klánovi, který se touto problematikou také zabývá, nové informace, jimiž město doposud nedisponovalo. Požádali jsme tedy o jejich poskytnutí a MŽP v reakci na tuto žádost přeposlalo e-mail, adresovaný původně magistru Klánovi. Dokument byl tedy získán oficiální cestou – žádostí na tiskové oddělení MŽP.

Vzhledem k tomu, že vedení města chtělo předat nejaktuálnější informace zastupitelům, byla tato informace rozeslána na jejich e-mailové adresy.

2) Obrátilo se město poté, co se mu podařilo získat stanovisko MŽP na AVE CZ odpadové hospodářství oficiální písemnou formou s žádostí o vyjádření k němu s tím, aby majitel skládky potvrdil či vyvrátil, že kontrolou ČIŽP byly zjištěny nedostatky při zpracování navezených odpadů (hlinek) na skládku a o jaké závady se jednalo? Vzhledem k možným dopadům na životní prostředí a zdraví občanů města předpokládám, že by se nejednalo o nějaké obchodní tajemství, které by majitel sládky nemohl sdělit nebo ho sdělovat pouze Vám.

Zástupci společnosti AVE CZ byli pozváni na jednání městské rady konané v pondělí, 26.03. 2018, aby dané záležitosti vysvětlili. Dle sdělení Ing. Radka Doležala, ředitele skládky v Čáslavi, došlo k údajnému zjištění nedostatků při zpracování filtračních hlinek z důvodu poruchy stabilizační linky.

3) Jaké množství filtračních hlinek bylo na skládku do Čáslavi navezeno, a po jakou dobu k jeho navážení dochází?

(zodpovězeno prostřednictvím tiskové mluvčí AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. – Pavlou Iváckovou)

Do zařízení CKNO Čáslav bylo od 27. 11. 2017 do 2. 3. 2018 přijato celkem 13 262,52 tun odpadu 19 11 01 - Upotřebené filtrační hlinky. Od tohoto data až doposud odvoz a odstraňování hlinek neprobíhá, práce jsou nyní zaměřeny na úpravu odpadu 191102 a následnou mechanickou úpravu vzniklého odpadu 190304, který je připravován k expedici do zařízení TP Vřesová.

4) Pokud se na skládku odpadů v Čáslavi naváží filtrové hlinky z ostravských lagun OSTRAMO, byla důvodem předchozích odpovědí a stanovisek, že se na skládku neukládají kaly z ostravských lagun terminologie, tedy že je rozdíl mezi názvem kaly a hlinka případně filtrační hlinky? Jinak řečeno, ptáte se na kaly z ostravských lagun, tak vám odpovídáme na položenou otázku, na hlinku jste se neptali, a proto vám o jejich ukládání na skládku nebudeme nic sdělovat?

(zodpovězeno prostřednictvím tiskové mluvčí AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. – Pavlou Iváckovou)

Zakázku v naší terminologii takto chápeme. Kaly jsou ropné dehty, nebezpečný druh odpadu, který se musí kvůli svému kyselému složení a polotekutému skupenství před odvozem upravit vápnem (následně kaly zrají a před odvozem se mechanicky upraví tříděním). Tyto ropné kaly nelze ukládat na skládku NO. Hlinky nevyžadují složitou manipulaci a je možné je jednoduše naložit a převést na zařízení skládky NO. Proto jsme odpovídali tak, aby nedošlo k mylným obavám, že jde o stejný druh odpadu, který se vozí na skládku.

5) Věděl jste o tom, že na skládku v Čáslavi jsou ukládané filtrační hlinky z ostravských lagun areálu OSTRAMO v době, kdy jste ujišťoval zastupitele i veřejnost, že na skládku nebude uložena ani tuna ostravských kalů?

O ukládání filtračních hlinek na skládku do Čáslavi jsem se dozvěděl zhruba v polovině února roku 2018, po zasedání zastupitelstva města.


Ing. Jaromír Strnad
starostaKomentáře