Studujeme s podporou města

Školství

Máme jiný pohled na investici do školství či vzdělání obyvatel města Čáslav. Podstatou by neměly být jen krásné budovy a nadstandardní vybavení škol, ale to, co si skutečně žáci našich škol odnesou pro budoucí studium a život. Změna přístupu k podpoře vzdělání by měla respektovat rostoucí potřebu získávat ve škole nejen vědomosti, ale hlavně kompetence podstatné pro život - vnitřní motivaci k učení, kritické myšlení, ověření platnosti informací, digitální gramotnost, emoční inteligenci.

Nemá smysl hodnotit postoj vedení města ke školství, protože z jejich pohledu jsou všechny fasády nové, okna vyměněná a školy naplněné. Krásné budovy však úroveň vzdělanosti obyvatel města nezajišťují. Zajímá nás investice do vzdělání! Pokud nabídneme kvalitní vzdělání předškolní, základní a mimoškolní, nebudeme muset tyto služby vyhledávat v jiných městech.

Příspěvky na certifikáty

Chceme podporovat rozvoj jazykových kompetencí jako budoucího předpokladu pro úspěch a uplatnění se na trhu práce. Navrhujeme proto zavedení proplácení jazykových zkoušek na úrovni Společného evropského referenčního rámce (úrovně A1-C2) pro žáky základních škol. Získané certifikáty by mohly být zohledňovány místními středními školami v přijímacím řízení. Všem studentům středních škol s trvalým bydlištěm na území Čáslavi bychom přispívali na úspěšně složené certifikáty (jazykové, informačních technologií, profesní) bez rozlišování zřizovatele školy.

Pedagogové

Školám chybí odborníci z řad profesí speciálních pedagogů, školních psychologů, logopedů, kariérních poradců. Vzájemné sdílení těchto pozic napříč místním školstvím, které chceme podpořit, zvýší úroveň poskytované služby Vašim dětem.

Rádi bychom nastartovali pravidelné setkávání pedagogických pracovníků, vytvoření jakési učitelské komunity v rámci města, která by poskytovala přátelskou platformu pro spolupráci, výměnu zkušeností, získání inspirace a osobní rozvoj pedagogů.

Pedagogická profese nemá status odpovídající její společenské důležitosti. Rádi bychom proto zavedli pravidelné oceňování čáslavských učitelů za mimořádný pedagogický přínos či dlouhodobou pedagogickou činnost, které by probíhalo symbolicky během Dne učitelů.

Podpora aktivit a projektů ve školách

Školám zajistíme podporu v přípravě vlastních dotačních a grantových titulů - přípravou formálních náležitostí projektové žádosti, doporučením vhodných dotačních titulů, pomocí při koordinaci činností mezi více školami. Podpoříme smysluplné projektové návrhy všech vzdělávacích institucí našeho města.

Pro mateřskou školu

· nabídneme alternativy ke klasickým vzdělávacím programům, aby za nimi čáslavské děti nemusely dojíždět
· podpoříme rozšířenou provozní dobou, aby lépe odpovídala potřebám pracujících rodičů
· finančně zajistíme pravidelnou projektovou činnost mateřských škol, například:
 • čtenářskou pregramotnost – podpora vztahu ke čtení a pozitivního vztahu k řeči (např. vyprávění o obsahu leporela, předčítání knih od osobností města, melodizace slov a vět)
 • polytechnické vzdělávání dětí – pracovní výchovou: práce s materiály, práce s nástroji, vytváření výrobků, pokusů a experimentů
 • ekologické projekty, recyklohraní

Pro základní školy

 • budeme iniciovat projekt „Čáslav mluví anglicky“, aby děti neměly problém s klíčovým světovým jazykem
 • podpoříme vznik talentových soutěží ve městě, které budou přispívat k motivaci dětí v jejich mimoškolních aktivitách
 • budeme podporovat doplňkové aktivity po vyučování zajištěné školou
Nezapomeneme ani na další školní a mimoškolní pracoviště (ZUŠ, DDM), která zajišťují vzdělávání ve volnočasových aktivitách dětí. Budeme se zasazovat o rozšíření jejich nabídky o atraktivní programy.

Vzdělání je výnosnou investicí pro všechny

Celá republika je v investicích do vzdělání pozadu, přitom jde o jednu z nejvýnosnějších investic, které se společnosti nabízejí. Chceme jít na úrovni města příkladem všem našim občanům. Chceme, aby naše děti byly v budoucím životě úspěšné, chtěly se vracet k nám do Čáslavi a v budoucnu formovat naše město. A čím vzdělanější budou, tím lépe pro všechny.

Shrnutí našich programových bodů

Vzdělání

 • Investice do vzdělání jsou víc než opravy budov
 • Příspěvky na získané certifikáty pro středoškoláky
 • Projekt „Čáslav mluví anglicky“ pro ZŠ
 • Pravidelné ocenění za mimořádnou pedagogickou práci ve městě
 • Sdílení speciálních pedagogů mezi školami
 • Podpora vzniku alternativního vzdělávacího programu pro ZŠ

Školky
 • Zajistit spádovost školek (přednost dětí, které bydlí ve spádové oblasti školky)
 • Více aktivit pro děti
 • Návrat plavání a sauny
 • Sladění provozní doby školek s potřebami rodičů
 • Podpora vzniku alternativního vzdělávacího programu pro MŠDavid Tichý, Martin Jusko

Volební program - vzdělání
Volební text -  vzděláníKomentáře