100 dní do voleb - úvaha o tom, jak je využít a co je populismus

Dnes 27.6.2018 zbývá do říjnových komunálních voleb již jen 100 dní. 

Je to hodně nebo málo, jak ten čas využít, kdy začít s volební kampaní, jak a kdy sdělovat své cíle, jak představit voličům volební program a kandidáty? Takové otázky si klade asi každý, kdo se chystá do volební soutěže. Několikrát se stalo, že došlo k tomu, že volební kampaň někdo začal brzy a v jejím závěru již neměl co sdělit, s čím přijít a neuspěl. Nemáme žádné marketéry, kteří by nám radili.

Postupujeme otevřeně, své myšlenky a cíle sdělujeme průběžně a na tomto postupu nebudeme nic měnit.

Jednání Zastupitelstva města Čáslavi konané dne 25.6.2018 přineslo několik zajímavých podnětů a informací.

Ing. Miroslav Richter přišel s výzvou ODS budoucím zastupitelům, aby do příští rady města volební strany nenominovaly zastupitele, kteří zastávají vedoucí funkci v příspěvkové či obchodní organizaci města. Argumentoval tím, že rada je ve vztahu k těmto organizacím ve funkci zřizovatele, která vedoucí pracovníky jmenuje, odvolává, stanovuje jim plat a přiznává jim odměny. Zmínil, že mezi sedmi členy současné rady jsou tři ředitelé příspěvkových organizací města, jeden primář městské nemocnice a jediná členka rady není slovy Ing. Richtera na „výplatní pásce města“

Čáslav pro všechny nemá s touto výzvou žádný problém. Jak jsme uvedli, na naší kandidátce nebude nikdo, kdo je vrcholovým pracovníkem příspěvkových či obchodních organizací zřizovaných městem Čáslav a byl by vlastníkem, společníkem a to ani tichým či skrytým společnosti, ucházející se o veřejnou zakázku od města Čáslavi či jeho příspěvkových nebo obchodních organizací. Tato skutečnost nikterak nesnižuje kvalitu našich kandidátů.

Zajímavé bylo téma populismu, které též zaznělo na jednání zastupitelstva. Upozornil jsem na to, že písemné hodnocení kontroly jednoho z bodů usnesení mimořádného zasedání zastupitelstva z 6.4.2018 - projednat se spol. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. možnost snížení poplatků za svoz TKO pro občany města Čáslavi, k němuž je uvedeno : „Poplatky za skládkování jsou stanoveny legislativně, jejich stanovení tedy není v kompetenci AVE CZ“ …. je stanoviskem, které s úkolem daným zastupitelstvem vedení města nesouvisí. Následovala diskuse o tom, co vše je populismus – např. podle pana starosty slibovat snížení platby za situace, kdy je platba smluvně stanovena, podle kolegy Jerieho se zase téma skládky otevře vždy před volbami.

Asi by bylo správné o skládce vůbec nemluvit, nechat pracovat občanskou komisi jmenovanou radou. Ta si zatím stihla za dobu od 23.4. stanovit pouze cíl, čemu se chce věnovat, počká až se vrátí pan ředitel čáslavské skládky z dovolené a pak využije Odboru životního prostředí MěÚ Čáslav jako prostředníka k položení dotazu, protože s komisí by skládka nekomunikovala, jak jsme se dozvěděli.

Tak snad jen sdělíme jednu následující informaci. 5. července budeme v Praze absolvovat s kolegou Davidem Tichým, členem ustavené komise pro nakládání s odpady, jednání s Ing. Tobolou a Ing. Radislavem Novotným jednání o třídění a likvidaci a využití odpadů s možností aplikování patentů a užitných vzorů těchto pánů nejen na skládce v Čáslavi. Na toto jednání 3.srpna navážeme schůzkou s poslancem Parlamentu České republiky panem Vítem Rakušanem. O těchto jednáních budeme informovat.

Poslední poznámka se týká tématu plánu podpory města oblasti sportu. Zastupitelstvo schválilo materiál nazvaný „Strategický plán rozvoje sportu v Čáslavi do roku 2025“. Pod honosným názvem se skrývá splněný úkol stanovený § 6 odst. 2 zákon. č. 115/2001 Sb. který ukládá obcím mít do 30.6. 2018 zpracovaný plán rozvoje sportu v obci a zajistit jeho provádění. Úkol byl splněn. Kdo by se zabýval otázkou, proč je tento plán nazván strategickým, proč je na 7 let, což nekopíruje ani dvě celá volební období a zda obsahuje např. konkrétní závazek věnování určitého procenta z rozpočtu města na oblast sportu či vybudování či převzetí nějakého konkrétního sportovního zařízení, tak v něm nic takového nenajde. Hlasoval jsem pro tento plán s vědomím, že je pouhou proklamací podpory, splněným úkolem daným legislativou, který je možno si odškrtnout. Jak se bude naplňovat a jaká bude koncepce podpory sportu v následujícím období, jaká bude podpora sportování mládeže a jaká výkonnostního sportu, bude záležet na nově zvoleném zastupitelstvu.

Jedna zajímavá informace v tomto směru ale zazněla. Kolega Martin Horský seznámil zastupitelstvo s odvážným záměrem vybudování sportovní haly, v níž by našli svůj domov judisté a sloužila by samozřejmě i k využití širokou veřejností. Proč odvážným? Hned ze dvou důvodů. Jedním důvodem je to, že judisté mají představu, že financování si zajistí bez nároku na finance z rozpočtu města. To je smělý cíl a pokud se to podaří, tak kloubok dolů. Nečekat na to, až mi někdo na podnose vytvoří podmínky pro činnost a sám se budu snažit vytvořit podmínky i pro sportování druhých, tomu říkám odvaha. Druhým důvodem je důvěra, že očekávají „jen“ pomoc města poskytnutím zřízení práva stavby na nevyužitém pozemku ve vlastnictví města. Stačilo mi jen pozorovat reakce některých kolegů a kolegyň zastupitelů (a to jsem na vlastní uši neslyšel polohlasné poznámky jedné zastupitelky, které mi byly tlumočeny až následně) abych pochopil, že tak jednoduché to nebude. Jak ale říká Martin – bojovníci se nevzdávají. Ostatně jsme městem budovatelů. Když jsme přebudovali krásný Grand hotel, v němž jen restaurace a ubytovací část přišla rozpočet města na více jak 47 miliónů korun, jejichž návratnost je v nedohlednu s odkazem, že se jedná o službu občanům, tak záměr vybudování sportovního zařízení sloužícího veřejnosti bez dopadů na rozpočet města by mohlo být vítaným příspěvkem k naplňování onoho strategického plánu rozvoje sportu města Čáslavi. Uvidíme. Již při projednávání souhlasu města se zřízením práva stavby.

Vlastislav Málek




Komentáře