Koaliční smlouva Čáslav pro všechny - ODS - Šance pro rodinu


Čáslav pro všechny, ODS a Šance pro rodinu uzavírají na základě výsledků voleb do Zastupitelstva města Čáslavi konaných ve dnech 5. a 6. 10. 2018 tuto koaliční smlouvu, obsahující základní principy spolupráce v orgánech města Čáslavi a při prosazování společného volebního programu na období 2018 -2022.

A. Zastoupení v orgánech města
Koaliční partneři se dohodli na společném postupu při volbě starosty, místostarosty a dalších pěti členů rady města tak, že funkce starosty a místostarosty obsadí nominanti z Čáslav pro všechny. Toto sdružení obsadí i další tři posty radních. ODS a Šanci pro rodinu se garantuje v následujícím volebním období po jednom postu v radě města.

Ustavená koalice respektuje právo opozice na kontrolní funkci v orgánech města, realizované v obsazení funkce předsedy kontrolního výboru. Předsedou finančního výboru bude zástupce Čáslav pro všechny. Oba předsedové těchto výborů po projednání s ostatními volebními stranami, které získaly zastoupení v zastupitelstvu města, navrhnou složení kontrolního a finančního výboru respektující zastoupení všech volebních stran.

Koaliční partneři respektují, že osobou zodpovědnou za činnost městského úřadu a jeho personální obsazení je tajemník městského úřadu.

B. Program
Koalice hodlá navázat na vše pozitivní, co město v očích jeho občanů činí dobrým místem pro život. V první fázi považujeme za nezbytné zjistit, jaké všechny projekty jsou ve stadiu realizace dle uzavřených smluv, které další jsou ve stadiu přípravy, vyhlášení výběrových řízení, a které projekty je třeba dokončit v návaznosti na investice do zbudování či oprav inženýrských sítí. V návaznosti na to ve spolupráci s ostatními volebními stranami a odbory Městského úřadu v Čáslavi přistoupíme k tvorbě rozpočtu města na rok 2019 při plném vědomí skutečnosti, že skutečné disponibilní zdroje budou známy po vyhodnocení hospodaření roku 2018. Konkretizovat všechny akce a projekty zamýšlené k realizaci budeme při projednávání prvního rozpočtového opatření v roce 2019. Záměry a cíle předložíme všem zastupitelům a veřejnosti k připomínkám a vyjádření.

Z těchto důvodů obsahuje koaliční smlouva základní cíle v jednotlivých oblastech:
Zdravotnictví a sociální služby
Budeme hledat cesty, jak udržet rozsah péče poskytované městskou nemocnicí a jak zvyšovat její kvalitu. Ani jedno z toho se neobejde bez promyšleného přístupu k zaměstnancům nemocnice. V oblasti sociální péče máme zájem na rozvoji služeb pro seniory, kde lze navázat na zvyšující se úroveň péče v Domově důchodců a Animě.
Bydlení
Na rozpracovaný projekt výstavby bytových domů v areálu Prokopa Holého navážeme tím, že zjistíme množství a představy závazných zájemců o koupi nových bytů a od toho odvodíme další kroky. Kromě toho chceme podporovat i rozvoj dalších forem bydlení, ať už jde o rodinné domy, sociální bydlení, byty pro mladé lidi nebo seniory.
Doprava
Naší snahou bude ulevit oblastem, v nichž je problém s parkováním, pomocí vybudování záchytných parkovišť v docházkové vzdálenosti. Kromě toho chceme zvýšit bezpečnost pohybu po městě, například osvětlením přechodů pro chodce na všech frekventovaných místech nebo vytvořením přechodů tam, kde chybí.
Sport a volný čas
Otevřeme diskusi o koncepci rozvoje sportu ve městě nejen z pohledu transparentní finanční podpory místním sportovním klubům, oddílům a spolkům, jakož i provozování, údržby a budování sportovišť ve vlastnictví města a jednání se sponzory, bez jejichž účasti by zejména výkonnostní sport dospělých narážel na limity svého působení. Budeme podporovat existující pestrou škálu sportovního vyžití a volnočasových aktivit, se zaměřením na děti a mládež. Zasadíme se o údržbu stávajících a vznik nových příležitostí pro aktivní trávení volného času s využitím atraktivních lokalit, které naše město nabízí.
Kultura a cestovní ruch
Kromě městských kulturních institucí a jimi pořádaných akcí budeme podporovat i jednotlivce a občanské spolky, kteří se svou aktivitou zasazují o kulturní život ve městě. Budeme pracovat na zvýšení atraktivity města pro návštěvníky z jiných obcí regionu i zbytku země, k čemuž hodláme přispět mimo jiné důstojným připomenutím a oceněním významných osobností z minulosti i současnosti a oživením historického centra města akcemi, které by přilákaly do této části města obyvatele Čáslavi a jeho návštěvníky i mimo dobu tradičních oblíbených trhů na náměstí Jana Žižky z Trocnova.
Vzdělání
Budeme podporovat inovativní přístupy a moderní řešení ve vzdělávání, aby místní školky a školy motivovaly žáky k učení, naplňovaly vzdělávací potřeby obyvatel města a umožnily jim tak obstát v čím dál složitějším a měnícím se světě.
Hospodaření s odpady, skládka a životní prostředí
V záležitostech ohledně skládky budeme zastávat aktivní a sebevědomý postoj a budeme se snažit, aby obyvatelé města měli dostatek informací o aktuálním dění. Zároveň se budeme zasazovat o to, aby město i jeho obyvatelé hospodařili s odpady odpovědně. Hodláme vést jednání směřující ke snížení nákladů za ukládání komunálního odpadu městem Čáslav ku prospěchu občanů města Čáslavi. Pro životní prostředí jsou důležitá i opatření proti hluku a znečišťování ovzduší, čemuž budeme věnovat pozornost zejména prostřednictvím Odboru životního prostředí Městského úřadu v Čáslavi.
Vzájemná komunikace
Naším společným cílem je, aby se zlepšila komunikace mezi koaličními a opozičními volebními stranami, aby zásadní témata byla dostatečně komunikována a diskutována s dostatečným předstihem, aby nedocházelo k tomu, že budou témata, která by projednávala pouze úzká skupina zastupitelů, a opačné názory byly maximálně jen vyslechnuty. Mezi koaličními stranami budou panovat vztahy vzájemného respektu, kdy v případě zásadního nesouhlasu s projednávaným tématem jedním z menšinových koaličních partnerů bude vyvoláno koaliční jednání s cílem nalezení společného koaličního stanoviska. Budeme usilovat také o prohloubení konstruktivní spolupráce s obcemi v blízkém i vzdálenějším okolí.

Ve vztahu k veřejnosti nastolíme maximální otevřenost a informovanost o projednávaných otázkách s tím, že informace z jednání rady města budou co nejširší bez odkazu na občanům nezveřejněné důvodové zprávy k projednávané problematice. Z Čáslavských novin chceme učinit tisk, který nebude platformou pro jednostranné šíření názorů představitelů radnice. Občané budou mít k dispozici termíny pro pravidelné setkání se všemi radními v prostorách úřadu, nevidíme totiž důvod, proč by se měli obávat na radnici obracet se svými dotazy či připomínkami a uskutečňovat taková jednání mimo pracovní prostředí představitelů města, tedy mimo budovu radnice.
V Čáslavi dne 17. října 2018


Čáslav pro všechny, JUDr. Vlastislav Málek v. r.
Občanská demokratická strana, JUDr. Anna Krúpová v. r.
Šance pro rodinu,  MUDr. Michaela Mandáková v. r.

Originální verze smlouvy v .pdf je uložena na https://goo.gl/d1QUJo


Komentáře