Stále tu něco nevoní - informace o skládce

Zavázali jsme se informovat o skládce, o všech jednáních, která v tomto směru vedeme. 1.2. jsem telefonicky hovořil s ředitelem s.p. Diamo panem Rychtaříkem, který mě informoval, že 31.1. uzavřel za podnik nové smluvní ujednání s AVE týkající se ostravských kalů. Ubezpečil mě, že na základě tohoto ujednání není důvod k obavám, že by na čáslavskou skládku byly naváženy kaly ani hlinky z lagun Ostramo. Odkázal mě zároveň na tiskovou zprávu sp. Diamo, kterou jsme obratem sdíleli s vlastním komentářem tiskového mluvčího města. Chci touto cestou poděkovat všem, kteří se o tento výsledek zasloužili. Jistěže bylo rozhodující stanovisko dotčených státních orgánů, s kterými jsem byl já i další radní  v častém kontaktu.  Děkuji též Ing. Strnadovi, Ing. Urbanovi a Ing. Havlíčkovi za součinnost. Poděkovat chci též  veřejnosti, která nebyla lhostejná, dění sledovala, komentovala a tlak veřejného mínění sehrál při rozhodování státních orgánů významnou roli, takže děkujeme též veřejnosti. Rozhodl jsem se, že na jednání zastupitelstva města dne 11.2.2019 budu zastupitele i veřejnost zevrubně o všem informovat. Činím tak touto formou i směrem k široké veřejnosti.

Chci všechny seznámit o vývoji jednání se společností AVE ve věci ceny za shromažďování, třídění, svoz, ukládání odpadů.  V  otázce ceny za tyto služby AVE neustoupilo, přes příslib, který na mimořádném jednání zastupitelstva v dubnu vyslovil jednatel společnosti Mgr. Mužík. Pokud nedojde k dohodě o změně v tomto směru, připravíme v druhé polovině roku pro jednání zastupitelstva návrh možného dalšího postupu.

Třetí oblastí, o které chci informovat, jsou poplatky za ukládání odpadu na skládku. Nebudu zabíhat do všech detailů, protože je to velmi rozsáhlá problematika a možná to je v nedaleké budoucnosti na samostatné setkání s veřejností. Řeknu základní údaje pro potřebu tohoto jednání zastupitelstva.

Od roku 2010 neustále klesá celková výše poplatků, které město od provozovatele skládky získává od původců odpadu, tedy těch, kteří odpady na skládku ukládají. Zatímco v roce 2010 to bylo více jak 23 miliónů korun, v dalších dvou letech téměř 23 miliónů korun, tak v roce za rok 2016 jsme získali něco málo přes 17 miliónů korun a za roky 2017 a 2018 to bylo cca 13,5 miliónů korun.

Podstatný pro nás není jen pokles ve výnosu z poplatků. Mnohem závažnější pro nás je úvaha, zda provozovatel skládky řádně stanovuje a od původců odpadu vybírá poplatky za jimi ukládaný odpad. Již začátkem ledna tohoto roku jsem uvedl několik číselných údajů, které vedou k jednoduchým závěrům a propočtům. V roce 2017 skončilo na skládce 340 000 tun odpadů a město obdrželo na poplatcích za uložený odpad cca 13,5 mil. Kč. Kdyby se jednalo pouze o komunální odpad, za který je stanovena sazba poplatku 500,-Kč/ tunu (a nebrali bychom do úvahy ukládání nebezpečného odpadu, za jehož uložení jsou zákonem stanovené poplatky ve výši 1.700 Kč/ tunu) tak dospějeme k závěru, že jsme obdrželi poplatky za uložení cca 27 000 tun odpadů. 

Zbytek z výše uloženého množství odpadu nebyl zpoplatněn ! 

Musíme vzít na vědomí, že z důvodu protipožárních i provozních je nutné odpady překrývat tak, aby nedocházelo k zahoření, úletům odpadů po okolí, je třeba  skládku hutnit, tvarovat, odděleně ukládat odpady, které nelze ukládat a likvidovat společně atd. Zákon na to pamatuje tím, že umožňuje provozovateli, aby ohledně části odpadů, které provozovatel takto využije a potřebuje k tzv. technickému zabezpečení skládky, nebyly poplatky vybírány.  Podle § 45 odst. 3 zákona o odpadech maximální celkové množství odpadů uložených na skládku jako materiál pro technické zabezpečení skládky, za které se neplatí poplatek, může dosahovat maximální výše 20% celkové hmotnosti odpadů uložených na skládku v daném roce.  Každý snadno dospěje k závěru, že částka, kterou dostáváme od provozovatele skládky,  je v hrubém nepoměru s částkou, kterou lze spočítat vynásobením sazby poplatků za uložení odpadů a jejich hmotnosti při samozřejmém ponížení o 20% použitých na technické zabezpečení skládky. 

AVE CZ se jako provozovatel skládky hájí tím, že nic neporušuje, postupuje v souladu s provozním řádem, integrovaným povolením, jeho činnost podléhá kontrolám a ty neshledávají porušení.  Až na Českou inspekci životního prostředí (dále ČIŽP), která opakovaně poukazuje na to, že AVE CZ se dopouští správního deliktu, když nesprávně eviduje odpady a místo jejich odstraňování na skládce, které by mělo být zpoplatněno, tyto eviduje jako odpady, které na skládce využívá a poplatky za ně nevyměřuje, nevybírá a obci neodvádí.  Za tento správní delikt opakovaně uložila ČIŽP  provozovateli skládky pokutu. Ta se pohybuje v rozmezí 500 tis – 1. milión korun českých. Výše těchto pokut jsou však zanedbatelné proti výši poplatků, které by měly být vybrány, pokud by AVE postupovalo v souladu se stanoviskem ČIŽP.

Zákonitě si položíte otázku, co s tím a proč je tak složité dosáhnout změny tohoto stavu. Nutno konstatovat, že zákonodárcům se v roce 2001 zákon o odpadech moc nepodařil, je složitý, komplikovaný a administrativně velmi náročným způsobem stanovuje postup pro obce, které jako my, se rozhodnou tento neutěšený stav napravit.

Předchozí vedení města se obrátilo v dubnu roku 2018 na Krajský úřad Středočeského  kraje (dále jen KÚSK) s žádostí, aby tento vydal  rozhodnutí o uložení povinnosti zaplatit poplatek s poukazem na zjištění ČIŽP. KÚSK  v květnu 2018 odkázal město na to, aby si samo provedlo u provozovatele skládky kontrolu placení poplatků a upozornilo na ustanovení § 47 odst. 1 zákona o odpadech, podle kterého lze uložit provozovateli skládky, aby poukázal městu poplatky za ukládání odpadu, které vybral a neodvedl. Pokud však poplatky nevybírá, není co ukládat, aby bylo městu odvedeno.  Podle soudních rozhodnutí nelze navíc na provozovatele skládky přenášet povinnost zaplatit poplatky, které měl zaplatit ten, kdo odpad ukládá, tzv. původce odpadu.

Po této odpovědi v této věci nebylo od května 2018 do voleb ze strany města vůči provozovateli skládky ani původcům odpadu nijak postupováno.

Nové vedení města se za dobu tří měsíců, co je ve funkci, podrobně seznámilo s danou problematikou, prostudovali jsme všechny dostupné dokumenty, které jsou na městě k dispozici, vedli jsme několik jednání s AVE a obrátili jsme se kromě stálé právní služby, kterou město má, na renomovanou advokátní kancelář, s níž konzultujeme další postup. Těžíme i z toho, že dva ze sedmi členů rady jsou sami advokáty a tak máme široký záběr právních názorů. Obrátili jsme se na Ministerstvo životního prostředí, v jehož gesci je zákon o odpadech, s žádostí o metodický výklad sporných ustanovení zákona.

Kontaktovali jsme KÚSK , v jehož kompetenci je uložit původci odpadu, tedy tomu, kdo odpad na skládku ukládá, povinnost zaplatit poplatek ve stanovené výši a to rozhodnutím na návrh příjemce poplatku. 

Nové vedení města určitě na naléhavost řešení slyší, maximálně jsme na nezbytnou dobu zkrátili čas potřebný pro vlastní seznámení se všemi skutečnostmi nezbytnými pro rozhodnutí ve věci a v této kauze postupujeme ke konečnému návrhu řešení.

Máme ve spolupráci s advokátními kancelářemi připravený scénář dalšího postupu, počítající s několika variantami postoje KÚSK. Tento scénář v tuto chvíli na doporučení našich spolupracujících advokátů nebudu zveřejňovat. Pokud nedojde ke změně postoje AVE, bude tento postup předmětem jednání zastupitelů města a veřejnost s ním bude samozřejmě též seznámena.

Sami jsme netrpěliví, věnujeme této problematice spoustu času a energie. Občas na nás padá tíseň z toho, že „prokousat“ se všemi nástrahami děr v zákoně o odpadech a využívání všech kliček v provozním řádu a integrovaném povolení ve znění všech jeho dodatků, nás občas vede k úvahám o zdánlivé marnosti našeho úsilí a o boji s větrnými mlýny.

Chci Vás však ujistit, že to nevzdáme a předložíme zastupitelům i veřejnosti otevřený rozbor všech našich zjištění s návrhem řešení.  Jsme si vědomi, že jsme si sami na sebe upletli zrušením vyhlášky o odpadech bič, kterým nás mnozí budou (jak se již děje) opakovaně „mrskat“ a poukazovat na nehospodárnost přijatého řešení, přestože jsme zdůraznili, že je to pro občany satisfakce za neřešení zátěže, kterou snáší v důsledku existence skládky nebezpečného odpadu za humny jejich domovů.  Se současným stavem se rozhodně nesmíříme, ten je pro nás nepřijatelný.  Je nám vytýkáno, že nemáme vizi, že jsme přišli na radnici a nevíme, co budeme činit.  Víme  a to nejen na výdajové stránce rozpočtu, ale rovněž na jeho stránce příjmové, jak jsem se Vám právě snažil doložit.

foto: HZS Moravskoslezského kraje

Komentáře