„Ke strojům, přátelé. Je nejvyšší čas začít (opět?) konat.“

K dnešnímu článku mě inspiroval pravidelný sloupek opozičního zastupitele Ing. Jaromíra Strnada v březnovém vydání Čáslavských novin, v němž se zabývá problematikou bytové výstavby a porodností v městské nemocnici. Autor zmiňuje obavy z klesající důvěry lidí, která je velmi křehká. S tím nezbývá než souhlasit. Jistě je možné snažit se důvěru posilovat nebo ji podkopávat. Protože mi jde skutečně o posilování důvěry lidí, uvedu následující fakta.

Bytová výstavba : Autor píše ve svém příspěvku, že : „Minulé vedení připravilo projekt výstavby bytových domů do fáze, která umožňovala zahájení výstavby už nyní, tedy v březnu tohoto roku. V současné době je příprava stavby v bodě setkávání s občany a nových diskusí.“

Dovolte mi zmínit některá fakta. Na jednání zastupitelstva těsně před komunálními volbami v září 2018 a následně pak i zájemcům o bytovou výstavbu, byla představena studie projektanta Ing. Merenuse. Od představení této studie k prvnímu kopnutí na stavbě je třeba získat stavební povolení, ve výběrovém řízení vysoutěžit zhotovitele díla a poskytovatele úvěru na výstavbu a projednat se všemi uchazeči o odkup bytu konkrétní podmínky, za kterých se budou na výstavbě podílet, za jakých jim bude byt převeden po dostavbě do jejich vlastnictví. To na základě smlouvy o budoucí smlouvě kupní, která bude obsahovat nezpochybnitelné znění kupní smlouvy. Snad bychom se mohli shodnout na tom, že toto vše je třeba mít připravené, projednané, vysoutěžené v zákonných lhůtách a pokud jde o přijetí úvěru k zajištění financování výstavby také schválené městským zastupitelstvem.

Po našem příchodu do funkcí na radnici jsme našli v kancelářích starosty a místostarosty prázdné stoly a žádný z dokumentů, žádnou listinu, z které by bylo možné dovodit a prokázat, že cokoliv z výše uvedeného by bylo připraveno a vypracováno k projednání, nám nikdo nepředal. Byli jsme jen odkázáni na to, že na radnici máme kompetentní zasvěcené úředníky.

Následně jsme byli kontaktováni projektanty firmy Goldbeck, kteří nás navštívili s tím, že by se rádi ucházeli o možnost zúčastnit se výstavby dodáním svých výrobků, což jim však projekt Ing. Merenuse neumožňuje. Zvážili jsme všechny možnosti a výhody možného zapojení více způsobů realizace výstavby bytových domů a odsouhlasili jsme vypracování druhé varianty projektu, která by umožnila rozšíření možnosti účasti většího množství zhotovitelů do veřejné soutěže. S Ing. Merenusem jsme projednali úpravy a opravy jeho projektu dle připomínek odborné veřejnosti a tak budeme mít možnost vyhlásit výběrové řízení na obě varianty projektu. Usilovně pracujeme na dokumentech, které jsou nezbytné ke splnění všech podmínek realizace výstavby, tak jsem je popsal v předchozím odstavci a které jsme k dispozici skutečně neměli. S uchazeči o odkup bytů jsme se sešli 28.2. 2019 na Nové scéně Dusíkova divadla, kde jim byla představena i verze výstavby dle projektu Goldbecku, vše jsme jim vysvětlili, odpověděli jsme na jejich dotazy. Slíbili jsme, že vše zveřejníme na webu města, kdokoliv se může obrátit na zaměstnance a představitele města, kteří mají tuto problematiku ve své gesci. Představili jsme harmonogram, podle kterého předpokládáme zahájení výstavby po splnění všech nezbytných podmínek v polovině července letošního roku. Pan místostarosta Martin Horský základní informace zveřejní na webu města, facebooku i v Čáslavských novinách. Na jednání s občany a zájemci o bytovou výstavbu jsme nezaregistrovali ani jeden projev nespokojenosti s naším postupem. Připomínku, že v případě více zájemců o jeden byt by měl o výběru kupujícího rozhodovat los a ne licitace, na jejíž základě by rozhodovala nejvyšší nabídka, jsme přijali a kvitovali jako konstruktivní připomínku, kterou zahrneme do rozhodování o konečném znění podmínek a necháme k tomu vyjádřit všechny zájemce.

Pokud jde o zasazení problematiky bytové výstavby do kontextu s počtem obyvatel, což autor textu komentoval slovy, že se nedávno objevily znepokojující informace o klesajícím počtu obyvatel našeho města, tak je možná na místě uvést znovu faktické údaje. K 1.1.2015 měla Čáslav celkem 10.335 obyvatel, v následujících letech třech letech byl počet obyvatel 10.419, 10.411 a 10.435, aby k 1.1.2019 poklesl o 0,75 % , fyzicky o 79 občanů na 10.356. Nemáme k dispozici sociologickou studii zahrnující rozbor počtu úmrtí, porodnosti a vazbu na neuspokojenou bytovou výstavbu. Tím určitě nezpochybňuji všeobecně vnímanou prioritu bytové výstavby, pro kterou činíme vše, co je v našich silách, jen si bych si nedovolil těmto údajům přikládat nějaký fatální dopad.

Nechám na zvážení každého čtenáře, aby si udělal sám vlastní závěr o tom, co kdo učinil, jak reálné bylo začít s výstavbou v březnu roku 2019 a zda apel na to, že je nejvyšší čas začít znovu konat, je na místě.

Musím reagovat též na pasáž týkající se četnosti porodů.

Z údajů získaných od vedení nemocnice vyplývá, že počet porodů kolísá. Od roku 2009 do roku 2012 přesahoval počet porodů 500 ročně, když nejvyšší počet byl v roce 2011, kdy se v naší porodnici narodilo 576 dětí. Od roku 2013 klesl počet porodů pod 500, přičemž nejnižší byl v roce 2016, kdy poklesl na 425, v roce 2017 byl 477 a v loňském roce 434. Všichni si uvědomujeme, že dosáhnout hranice 500 a nejlépe 600 porodů ročně je důležitý a velmi náročný cíl. Jak vyplývá z výše uvedené statistiky, vedení města ani nemocnice ( jejíž ředitel byl po celou dobu sledovaného období členem rady města a v části posledního volebního období jím byl též primář chirurgického oddělení ) se nepodařilo trend kolísání četnosti porodů ovlivnit žádoucím směrem. Jaké konkrétní kroky k tomuto cíli vedení nemocnice a vedení města přijímalo a proč to nevedlo ke splnění cíle zvýšit porodnost pan ing. Strnad nepíše. Podivně až paradoxně na mě proto pak působí výzva, že je nejvyšší čas začít opět znovu konat, když předchozí konání k žádoucímu cíli nevedlo.

Uvedu tedy to, co činíme my, aby si opět čtenář sám udělal vlastní závěr a úsudek, zda jsme se vydali správným směrem. Jedna z prvních cest nového vedení vedla na setkání s vedením nemocnice a jednotlivých oddělení. Vyjádřili jsme jednoznačně náš postoj, že dostupnost zdravotní péče je naší prioritou. Garantovali jsme zdravotníkům, že v rozpočtu na rok 2019 počítáme s provozní dotací ve výši, která je nebývalou proti předchozímu období a měla by zajistit pokrytí mzdových nároků zaměstnanců dle mzdových předpisů, které jsou pro nemocnici závazné. Postupně navštěvujeme všechna oddělení, na nichž jednáme nejen s primáři, ale i širším kolektivem zaměstnanců. To, že se tak v minulosti nedělo a zaměstnanci je to kvitováno, pouze konstatuji a nijak se tím proti nikomu nevymezuji. Právě díky těmto debatám, jsme získali podněty ke zkvalitnění péče na gynekologicko- porodnickém oddělení. Jeden technický problém byl vyřešen okamžitě. Za účelem zvýšení komfortu soukromí maminek a jejich dětí byla navíc vypracována studie, díky jejíž realizaci by se mohl snížit počet maminek na pokojích, které by tím získaly větší soukromí a pohodlí. Velmi si vážím postoje primáře tohoto oddělení, který by realizaci přivítal, ale nevynucoval ji z toto důvodu, že nemůže garantovat prokázání rychlého efektu ve zvýšení porodnosti.

Studii jsme nechali vypracovat a bude záležet na dalších potřebách, které před nás nemocnice staví. Záhy se ukázalo, že bude nezbytné počítat s investičními prostředky ve výši kolem 13 miliónů Kč na nové CT, které by mělo nahradit to staré dosluhující.

Jednali jsme též o možných rezervách v přístupu zdravotního personálu. Nepochybně empatické zdravotní sestřičky vnímající nové trendy, na které mladé maminky slyší, mohou nové rodičky do nemocnice přilákat. Apelovali jsme tudíž na lékaře, primáře obou oddělení, tedy gynekologicko- porodnického i dětského, aby na svůj kolektiv tímto směrem působili. To je úkol především na vedení nemocnice a jednotlivých oddělení. Nepochybně sehrává roli i to, zda ze soukromých gynekologických ambulancí lékaři naši nemocnici doporučují nebo své klientky směřují z různých třeba i osobních pohnutek do jiných nemocnic. Radní pro oblast zdravotnictví a sociální služby MUDr. Mandáková v tomto směru koná obrovský kus práce, se svými lékařskými kolegy opakovaně jedná a o poznatcích získaných z těchto jednání radu pravidelně informuje.

Podpořili jsem projekt „Nesoudíme. Pomáháme“, o čemž byla zveřejněna informace v březnovém vydání Čáslavských novin. I tímto způsobem se dostává naše nemocnice do povědomí ženské veřejnosti jako vstřícné pracoviště, připravené pomoci ženám v tísni.

Nemocnici tíží, jak jsme se dozvěděli z výše zmíněných jednání na odděleních, že zdaleka ne všichni praktičtí lékaři využívají služeb naší nemocniční laboratoře a tak na oddělení nemají vždy k dispozici o všech pacientech kompletní laboratorní dokumentaci, která by jim usnadnila nasazení nejefektivnější zdravotní péče. Mimo jiné by se to příznivě projevilo i v platbách od pojišťoven pro naši nemocnici za služby laboratoře. Na 13. 3. máme připraveno jednání i s čáslavskými praktickými lékaři, kteří jsou samozřejmě samostatnými pracovníky, ale jejichž činnost se z výše uvedených důvodů celkové zdravotní péče pro naše občany dotýká.

To vše jsou příklady konkrétních kroků, tak konáme v oblasti, která je naší prioritou. Nejeví se mi rozhodně, že bychom pouze debatovali a nekonali. Na co vše to bude stačit, si netroufnu tvrdit. Zaregistrovali jsme, že v lednu se v naší porodnici narodilo 49 dětí, o 14 více než v lednu předchozího roku a o deset více, než v roce 2017. V únoru to bylo dětí 33, o tři více než v předchozím roce a o 3 méně než v roce 2017. Za dva dny v březnu se narodilo šest miminek. Od začátku roku do 2.3. se tak v naší porodnici narodilo 88 dětí. Pokud by byl zachován čistě statisticky tento průměrný denní trend, narodilo by se za rok 2019 více jak 500 dětí. To je samozřejmě statistika, která přírodě neporučí. Bylo by laciné připisovat si zásluhu na tomto stavu pouze přijetím opatření, která činíme. Stejně laciné ale je, vysílat prázdné výzvy.

Za marketinkově naprosto nešťastné považuji konstatování pana Ing. Strnada v jeho sloupku v Čáslavských novinách, že už nyní mnohé maminky využívají porodnici v Havlíčkově Brodě. To je přesně výrok, který slouží pouze k debatám a nikoliv k řešení, po kterém pisatel tak volá. Primář gynekologicko-porodnického oddělení i jeho zástupce jsou mladí schopní lékaři, kteří do Čáslavi přišli právě z havlíčkobrodské nemocnice. Když jsme s nimi mluvili o porovnání obou těchto zařízení, tak se pan primář vyjádřil, že si je jist, že odvádějí stejně kvalitní práci, na jakou jsou maminky v Havlíčkově Brodě vzniklé. Pro rozhodování, kde bude třeba některá maminka rodit své miminko, hraje roli pověst pracoviště, která se buduje dlouhodobě. Někdy může být pověst lepší než skutečnost, někdy pověst může rychle utrpět i nešťastným výrokem. Primární musí být samozřejmě vždy kvalitní včasná a přívětivá péče. Pokud jsme schopni ji poskytnout, tak o ni informujme, dejme možnost maminkám, ať ji šíří, ať ji sdílí co největší počet potenciálních rodiček.

Dovolím si ocitovat slova, která pronesl na oslavách 90.narozenin bývalého primáře chirurgického oddělení pana MUDr. Jiřího Kunáška věhlasný chirurg pan profesor Pafko, který sám v pozici uznávaného lékaře pracujícího na klinice, ocenil práci svých kolegů primářů v menších nemocnicích zhruba těmito slovy : „ Važme si svědomité zodpovědné práce takových lidí, kteří pracují v menších nemocnicích, protože mají nevýhodu ve vnímáni jejich práce veřejností. Když zemře pacient v malé nemocnici se stejnou diagnózou a stejným způsobem léčení kterým by byl léčen na klinice,, řekne se, že zemřel tomu příslušnému primářovi malé nemocnice. Když zemře na klinice, konstatuje se, že ani tam mu nepomohli.“ Nepochybuji, že tak moudrý pán, jakým pan prof.Pafko je, ví, o čem mluví.

Na závěr si dovolím vysvětlení, proč na článek Ing. Strnada reaguji na webu sdružení, za které jsem kandidoval a byl zvolen starostou města. Reagovat na stránkách Čáslavských novin za měsíc není aktuální a souběžně to není možné, pokud autor příspěvku nesouhlasí, aby s ním byl kdokoliv mimo redakci seznámen. Redakce se navíc vždy v minulosti bránila tomu, aby se z novin stalo místo věčných polemik. Snad si občané najdou cestu k tomuto textu i prostřednictvím našeho webu, facebooku. Věřím, že zde na sociálních sítích může být vedena diskuse obsahující věcné argumenty, fakta bez osobních útoků a osočování. Pokud toto zvládneme, ušetříme si třeba i čas i na jednání zastupitelstva, kde se můžeme věnovat naplánovanému programu místo rozsáhlých diskusí, které můžeme vést kultivovaně na sociálních sítích.

Hezké březnové dny, hodně pohody a dobré nálady a mnoho narozených miminek spokojeným maminkám v čáslavské porodnici přeji nám všem.

JUDr. Vlastislav Málek

Komentáře

Okomentovat