Tisková zpráva – ředitelem Městské nemocnice Čáslav byl jmenován Ing. Rudolf Bubla

Město Čáslav, jak byla veřejnost informována, vyhlásilo výběrové řízení na post ředitele Městské nemocnice Čáslav. Do výběrového řízení se přihlásili dva uchazeči – Mgr. Martin Běhounek a Ing. Rudolf Bubla. Výběrová komise, v níž byli zastoupeni zástupci všech stran, hnutí a sdružení, kteří mají své zástupce v městském zastupitelstvu, se seznámili s písemnými podklady zaslanými oběma uchazeči a měli možnost i osobního setkání a diskuse s nimi ohledně jejich představy o fungování naší nemocnice. Všichni členové komise se pak následně osobně vyjádřili k oběma uchazečům a zdůvodnili svou volbu a preferenci v rámci výběru z těchto kandidátů. Radní města, kteří nebyli členy výběrové komise, měli možnost být přítomni jednání jako pozorovatelé, aby si učinili vlastní názor a seznámili se i se stanovisky všech členů komise. Vyjádření členů výběrové komise bylo jedním z podkladů pro rozhodnutí rady města.

Na jednání rady města dne 29. 5. 2019 rada rozhodla svým usnesením jmenovat  do funkce ředitele Městské nemocnice Čáslav od 1. 7. 2019 Ing. Rudolfa Bublu, který ve funkci nahradí MUDr. Martina Nováka, který požádal o uvolnění z funkce k 30. 6. 2019.  Základní údaje, profil nového  ředitele včetně toho, s jakým představami do nové funkce přichází, si budete na webu města během několika dnů.

Oba uchazeči o post ředitele městské nemocnice splnili formální požadavky stanovené pro výkon této funkce. Rada města upřednostnila manažerské zkušenosti, které Ing. Rudolf Bubla prokázal v předchozím působení zejména v Léčebných lázních Bohdaneč, a.s. kde zastával sedm let funkci výkonného ředitele a předsedy představenstva a ve Státních léčebných lázních Janské Lázně, s.p., kde působil tři roky ve funkci generálního ředitele a za jeho působení se toto zařízení stabilizovalo a vedl ho k prosperitě.

To, že si rada uvědomuje závažnost rozhodnutí o jmenování ředitele organizace, která je důležitou institucí města, významným zaměstnavatelem a poskytovatelem zdravotní péče, jejíž dostupnost měly v programu všechny volební strany, dosvědčuje i  to, že se rada města věnovala důkladně i dotazům, které dodatečně zazněly na důvody skončení Ing. Rudolfa Bubly v obou významných zařízeních. Rada města získala reference od osobností, které s Ing. Bublou byly v kontaktu, či s ním spolupracovaly v době, kdy v těchto zařízeních působil nebo ho znají i z jeho předchozího působení v jiných pozicích. Jednalo se o MUDr. Martina Holcáta, který byl ministrem zdravotnictví, který Ing. Bublu jmenoval do funkce ředitele Státních léčebných lázní Janské Lázně s.p., Mgr. Martina Voženílka, který je stávajícím ředitelem těchto lázní v současné době a působil v nich již v době, kdy tam působil Ing. Bubla. Své vyjádření poskytl i Ing. Jiří Hradecký, starosta Janských Lázní. Z doby působení Ing. Bubly v Léčebných lázních  Bohdaneč, a.s. ho zná a své vyjádření nám poskytl Ing. Roman Linek, v té době radní pro zdravotnictví Pardubického kraje a Mgr. Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky.

Dalšími osobami, jejichž stanovisko známe, je Dagmar Žitníková, předsedkyně Odborového svazu pracovníků ve zdravotnictví a Hana Krausová, předsedkyně dozorčí rady Státních léčebných lázních Janské Lázně, s.p.  době působení Ing. Bubly v tomto zařízení. Z oblasti jiné spolupráce se k Ing. Bublovi vyjádřil Ing. Miroslav Singer, bývalý guvernér ČNB.  Je to široké spektrum lidí, významných osobností, kteří jsou kompetentní se vyjádřit k osobě Ing. Bubly z úhlu jeho manažerských schopností, schopností komunikace ve vztahu se zaměstnanci i jednání se samosprávou. Nedostalo se nám žádné negativní informace, která by Ing. Bublu diskvalifikovala pro zastávání pozice, do které se ho rada rozhodla jmenovat.

Rada města registruje a vnímá zvýšený zájem i jistou netrpělivost zejména z řad zaměstnanců městské nemocnice, kdo se ujme po dlouholetém řediteli této funkce. Rada města je přesvědčena, že nejsou žádné důvody ke zvýšené nervozitě. Městská nemocnice je stabilizovaná instituce. Byly uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami, které jsou základním předpokladem existence nemocnice a poskytování zdravotní péče v rozsahu, o který jsme usilovali. Město Čáslav jako její zřizovatel a vlastník garantuje alokaci finančním prostředků z rozpočtu města na zajištění provozu, mzdových nároků i rozvojových programů nemocnice, které budou upřesňovány. Město se rozhodně nevzdává své řídící funkce a rada je připravena s novým ředitelem úzce komunikovat na základě plné otevřenosti a informovanosti. Stejným způsobem hodláme jednat i se zaměstnanci, což při pravidelných kontaktech vedení města se zdravotníky jednotlivých oddělení tito jistě již mohli registrovat.

V Čáslavi dne 30. 5. 2019

JUDr. Vlastislav Málek
starosta města Čáslavi
Komentáře