O růžových brýlích a nastaveném zrcadlu…

Každému, kdo se dívá na svět vlastní optikou, prospěje, když mu někdo občas nastaví zrcadlo a umožní mu jiný úhel pohledu na svět a vlastní přijímaná rozhodnutí. V politice sehrávají takovou roli opozice a nezávislá media. Díky tomu se pak na svět člověk nedívá přes růžové brýle a schopnost respektovat a akceptovat i jiný názor a pohled vystihuje známý výrok ruského spisovatele Gogola: „Nenadávej na zrcadlo, když máš křivou hubu“

Obvykle takovou roli sehrává opozice, která je v našem městě tvořená ČSSD, ANO a KSČM. Aktivitu v poskytování jiných názorů na projednávané záležitosti vyvíjejí zejména pánové Ing. Strnad a Ing. Urban. Rozhodně ctíme práva opozice kontrolovat i kritizovat vedení města a koaliční uskupení. Oceníme, když opozice přichází s vlastními konstruktivními návrhy řešení. Nemám potřebu za každou cenu s jejich názory polemizovat. Názor zastupitele Ing. Jaromíra Strnada otištěný v Čáslavských novinách č. 7-8/2019 označený titulem „Ředitel nemocnice“ však bez vyjádření nemohu ponechat.

Zajímavá je již úvaha Ing. Strnada, že, cituji: …“starostou může být téměř kdokoliv, čtyři roky určitého směřování města nejsou tak zásadní a případné chyby je možné většinou později napravit. Ředitel nemocnice ve své funkci může ale jediným rozhodnutím zvrátit dosavadní vývoj a stav, změnit podobu nebo rozsah poskytované péče, pracovní prostředí pro personál. Může dojít k nevratným krokům, které není možné vzít zpět a ani v budoucnu napravit“

Do této doby jsem si myslel, že starostou bývá zvolen zastupitel na základě volebního klání občanů města a pokud se podaří sestavit funkční koalici, tak zastupitelé ze svého středu zvolí toho, kdo má jejich největší důvěru pro zastávání tohoto postu. Ale hlavně starosta je členem kolektivních orgánů, zastupitelstva a rady města a v těchto orgánech jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se života města. Jistě, starosta svou vahou osobnosti a zaujetím pro práci sehrává důležitou roli, může strhnout ostatní a je důležitý, ale sám nerozhoduje o směřování města. Pokud by tomu tak bylo, tak není něco v pořádku.

V městské nemocnici, příspěvkové organizaci města, je ředitel statutárním zástupcem. Zřizovatelem nemocnice je město a rada města je tím zásadním orgánem, který vytváří prostor pro podobu a rozsah zdravotní péče.  Ani zde tomu není tak, že o tak zásadních věcech, jako je rozsah a dostupnost zdravotní péče v Čáslavi by měl rozhodovat jedinec. Pokud takovou roli v minulém období rada města nesehrávala a zásadní rozhodování probíhala mimo projednávání v tomto orgánu, čemuž by napovídala obava Ing.Strnada z přijímaných rozhodnutí ředitelem nemocnice, tak chci ujistit pisatele, zaměstnance i veřejnost, že nyní to tak rozhodně nebude.

Již při prvních jednáních s nově nastupujícím ředitelem nemocnice jsme se dohodli na pravidelných jednáních rady města s ředitelem nemocnice, o plné vzájemné informovanosti a spolupráci při samozřejmém respektování vzájemných kompetencí, přičemž nepřetržitý kontakt s radní města pro oblast zdravotnictví a sociální služby MUDr. Mandákovou považují obě strany zejména v počátečním období za nutný a samozřejmý. Pokud tedy Ing. Strnad ještě před nástupem nového ředitele městské nemocnice vyslovuje obavy z nevratnosti jeho rozhodnutí ohrožujících podobu nebo rozsah poskytované zdravotní péče a pracovní prostředí pro personál, tak takové výroky neodpovídají realitě a jsou strašením veřejnosti, které není na místě.

Pokud jde o výběrové řízení na post ředitele nemocnice a jeho jmenování radou města, pak se nemohu nezastavit u dalších připomínek zastupitele Ing. Strnada, kterému proces provázející výběr ředitele nepřipadal ideální. Cennější, než úvahy o dohadech pisatele, proč se se do výběrového řízení přihlásili pouze dva uchazeči a zájem neprojevil nikdo ze stávajících zkušených zaměstnanců, by bylo vlastní vyjádření, jaké má pro tuto skutečnost jako dlouholetý starosta města, které je zřizovatelem nemocnice, vysvětlení, proč nebyl nikdo na tuto funkci zevnitř instituce vytipován, delší dobu připravován, vždyť bylo zřejmé, že k té situaci – výměně na postu ředitele jednou dojde. Novému vedení města bylo záhy po volbách sděleno MUDr. Novákem, že máme hledat nového ředitele, že bude chtít končit.  Za dalších šest měsíců jsme toto sdělení slyšeli několikrát a termín ukončení výkonu své funkce k 30.6.2019 si stanovil MUDr. Novák sám. Ve výběrové komisi byli zástupci všech stran a koaličních uskupení zastoupených v zastupitelstvu a jejich názory k oběma přihlášeným kandidátům byly zaznamenány do zápisu z výběrového řízení a rada města rozhodovala s plnou znalostí jejich stanovisek. V předchozích výběrových řízení například do školských zařízení neměla tehdejší opozice žádné zastoupení a výběr nových ředitelů škol byl dlouho před výběrovým řízením veřejným tajemstvím. Takový proces však u Ing. Strnada rozpaky nevyvolával.

Za nevkusné považuji, pokud zpochybňuje Ing. Strnad nastupujícího ředitele Ing. Rudolfa Bublu již před nástupem do funkce s neurčitým odůvodněním, že prošel, cituji z článku :…. „mnohá a mnohá pracoviště v republice (jako by byl fluktuant a zastávání významných postů nebylo naopak důkazem o jeho schopnostech - moje poznámka) …. a ačkoliv jsem se o jeho osobu zajímal, nedostaly se ke mně bohužel žádné podstatné informace, které by mě přesvědčily o jeho vhodnosti pro tuto pozici. “ Záleží, jaké informace Ing. Strnad hledal a jakých a od koho se mu jich dostalo. Žádné konkrétní neuvedl.  Škoda, já osobně jsem zveřejnil stanoviska řady osob, poskytujících mi reference o novém panu řediteli, které ho rozhodně nediskvalifikovaly z možnosti post zastávat. Ty však zřejmě Ing. Strnad vnímat nechtěl. Znevěrohodnit nového ředitele, výběrové řízení, nahlodat důvěru veřejnosti a pak novému řediteli popřát hodně štěstí ve funkci, mi přijde opravdu cynické.

Z celého článku jsem pochopil jednu věc. Ing. Strnad vnímá dlouholetý vztah k vykonávané funkci jako zásadní výhodu, jako předpoklad vybudování osobního vztahu, kdy dané místo a instituci vnímá vedoucí pracovník za svoje. A se svými věcmi i funkcemi se ne každý je ochoten rozloučit.  A ještě jednu věc jsem v tyto dny pochopil a ve zmíněném článku v Čáslavských novinách je též autorem zmíněna. Nerad se mýlí. Což o to, neznám člověka, který by se hlásil k opaku. Cennější, než vlastní prohlášení, že se nerad mýlím, je podle mě schopnost připustit, že se tak stalo, že někdo jiný, může mít pravdu, kterou doloží argumenty.

V pátek 28.6. 2019 se konala schůzka zástupců zainteresovaných složek ohledně částečné uzavírky obchvatu. Přítomni byli zástupci OO Policie ČR, Městské policie, Dopravního inspektorátu Policie ČR, zástupce zhotovitele díla, Ředitelství silnic a dálnic, firmy Asig, zabezpečující dopravní značení na obchvatu a na průjezdu města, zástupce dopravní komise zřízené radou města, zastupitel ing. Strnad, který zvolenou variantu řešení částečné uzavírky obchvatu a průjezd městem po trase od Kolína kritizoval. Za vedení města se zúčastnil starosta s místostarostou a tajemníkem městského úřadu. Cílem schůzky bylo zhodnotit dosavadní zkušenosti, kdy se naštěstí nenaplnil katastrofický scénář s předvídaným kolapsem dopravy ve městě s nemožností chodců komunikaci přejít, vozidlům odbočit či vyjet z vedlejších ulic.  Projednali jsme připomínky, které vznášejí občané i zastupitelé, abychom je zapracovali a dali jednoznačně najevo, že konstruktivní připomínky ceníme a vážíme si jich.  Ing. Strnad nebyl ochoten přijmout výrazně většinový názor účastníků na to, že zvolená varianta sice nikoho netěší, ale z pohledu všech možných dopadů na dobu trvání prací, zatížení vedlejších komunikací, hrozící kolaps a následující zátěž průjezdu městem vozidly oběma směry v přijetí varianty kyvadlové dopravy řízené semafory, se jeví jako nejpřijatelnější. Jednání označil za zbytečné, pokud jsou všichni domluveni na stejném stanovisku, odmítl dát písemně své návrhy k písemnému oponentnímu vyjádření ostatních a odešel, což svědčí o tom, že jiný, třeba i většinový názor, který není v souladu s jeho vlastním pohledem na projednávané záležitosti, neakceptuje.

Nemám zájem eskalovat napětí a vyvolávat vášnivé diskuse na sociálních sítích, jsem stejně jako členové týmu rady města a radnice připravený jednat o připomínkách a návrzích týkajících se života našeho města. Článek Ing. Strnada jsem však nemohl nechat bez komentáře, protože v opačném případě bych vyvolal dojem, že na připomínky nemám odpověď a s kritikou souhlasím.

Všem přeji hezké léto, zasloužené dovolené, dětem krásné prázdniny.

JUDr. Vlastislav Málek
starosta města ČáslaviKomentáře

 1. Drobná poznámka člověka, který není právním expertem.
  Konkurzní řízení na ředitele škol se uskutečnilo na jaře loňského roku. Při sestavování složení konkurzní komise se rada města řídila vyhláškou MŠMT (Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy) č. 54/2005 Sb. ze dne 26. ledna 2005 o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích. V ní, je jasně stanoveno, jaké má být složení takové komise. Jsou to dva členové určení zřizovatelem (tím jsem byl já společně s vedoucí odboru školství městského úřadu), jeden člen určený ředitelem krajského úřadu, jeden člen, kterým je odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení, jeden člen, kterým je pedagogický pracovník dané školy, jeden člen, kterým je školní inspektor České školní inspekce, a jeden člen, kterým je člen školské rady. Zřizovatel, popřípadě komise se souhlasem zřizovatele může přizvat k jednání komise v případě potřeby další odborníky s hlasem poradním, kteří nejsou členy komise.
  Jmenovaní ředitelé mají za sebou první školní rok v této důležité funkci. Doufám, že svého rozhodnutí přihlásit se do konkurzu nemuseli doposud litovat. Přeji jim i všem ostatním krásné léto.
  Ps. Novému panu řediteli nemocnice přeji mnoho pracovních úspěchů, protože jeho úspěch se rovná naší jistotě. Díky ní víme, že v případě zdravotních problémů o nás bude v čáslavské nemocnici dobře postaráno.
  Daniel Mikš

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Občas si říkám, zda má smysl na všechno reagovat. Poznámka člověka, který o sobě napíše, že není právním expertem, aby následně s odkazem na právní normu sdělil, jak je dle ní jasně stanoveno, jaké má být složení komise, je normativním exkurzem do procesu sestavení komise, nic však nevypovídá o tom, jak se v předchozím období dbalo o zastoupení opozice ve zmiňovaných výběrových řízeních, pokud se to na to klade důraz dnes.

   Pokud jde o upřímné přání mnoha pracovních úspěchů novému řediteli nemocnice, tak si dovolím lehce oponovat přes nespornou roli statutárního zástupce pro chod nemocnice, že jistotu , že o pacienty v případě zdravotních problémů bude v čáslavské nemocnici dobře postaráno,může zajistit jen kolektivní úsilí lékařů, zdravotních sester i činnost zřizovatele.

   Vymazat
  2. Vážená, Vážený
   naprosto s vámi souhlasím v tom, že reagovat na kde co je nesmysl. Například reagovat na příspěvek, který není vámi ani podepsaný. Přesto odpovím.
   Má poznámka, že nejsem právní expert, objasňuje to, že výklad zákona je pro mě jednoznačný. „Co je psáno, to je dáno.“ Už ve výše popsané vyhlášce je přeci jasné, že složení komise je odbornou záležitostí. V žádném případě role opozice nebyla opomíjena (navíc opozice v té době o své účasti při konkurzním řízení se mnou vůbec nejednala). Role ředitele školy či jiné organizace zřizované obcí či jiným orgánem má být podle mně apolitická. Politikaření nebo cokoli jiného v tom nemá hrát žádnou roli.
   V mém přání řediteli nemocnice nebylo žádné podceňování významu práce lékařů a sester. Nevím, proč mi oponujete, ale asi je to váš styl. Já sám jsem byl nedávno pacientem na chirurgickém oddělení a byl jsem velmi spokojený s jejich přístupem a hlavně s tím, že jsem byl brzy uzdraven.
   S pozdravem Daniel Mikš

   Vymazat

Okomentovat