Oficiální tisková zpráva města Čáslavi k mimořádné tiskové konferenci

ze dne 29. 10. 2019 ve věci podání „Návrhu na doměření základní složky poplatku za uložení odpadů na skládku „Centrum komplexního nakládání s odpady Čáslav“.

Vedení města Čáslavi, zastoupené JUDr. Vlastislavem Málkem (starostou města), Martinem Horským, (místostarostou města) a Ing. Martinem Ronovským (tajemníkem MěÚ Čáslav), na svolané mimořádné tiskové konferenci, prezentovalo přítomným zástupcům médií a veřejnosti shrnutí dosavadního průběhu jednání, které stávající vedení města absolvovalo v posledním roce ve věci současné praxe ukládání odpadů na skládku v Čáslavi a způsobem, jakým jsou následně vyměřovány a městu odváděny příslušné poplatky za ukládání odpadů.

Město Čáslav se v minulosti opakovaně zabývalo zjištěním kontrol ČIŽP, která opakovaně ukládala provozovateli skládky pokuty za chyby v evidenci odpadů na skládce v Čáslavi, následně pak začalo samo prověřovat i možnost chybného vyměřování poplatků za ukládání odpadů ze strany provozovatele. K tomuto kroku ho vedla zejména skutečnost, že od roku 2010, kdy činily odvedené poplatky za odpady cca 23 mil. Kč, jejich výše postupně klesala až na cca 13,5 mil Kč v roce 2017, přičemž celkový objem provozovatelem vykázaných a na skládce uložených odpadů, stejně jako zákonem stanovené paušální sazby poplatků za tunu deponovaného odpadu, naopak průběžně rostly (z cca 90 tisíc tun v roce 2010 na cca 290 tisíc tun v roce 2017).

Město dospělo k názoru, že ze strany provozovatele skládky nedochází k vyměřování poplatků za uložení odpadu jeho původcům v zákonem stanovené výši.

V rámci dalšího postupu si město nechalo provést externí právní rozbor a současně požádalo i o vydání stanovisek klíčových institucí, Ministerstva životního prostředí, Krajského úřadu Středočeského kraje a České inspekce životního prostředí.

Po vyhodnocení všech informací a důkladné analýze podkladů bylo učiněno rozhodnutí směřující k zastavení zániku práva /prekluze/ pro doměření poplatků od původců odpadu a od června 2019 MěÚ Čáslav zahájil kontrolu provozovatele skládky za období roku 2016 - 2018.

Provedením analýzy provozovatelem poskytnutých dat byl, dle názoru města, potvrzen rozpor mezi vyměřenými a odvedenými poplatky a poplatky, které nebyly vyměřeny a tedy ani odvedeny. V případě města Čáslavi se konkrétně jedná o tzv. základní složku poplatku vypočtenou z celkového množství uloženého odpadu, která je ze zákona příjmem obce, na jejímž katastrálním území skládka leží. Druhá tzv. riziková složka poplatku, kterou je zpoplatňováno uložení nebezpečných odpadů, je příjmem Státního fondu životního prostředí.

Město Čáslav, proto v souladu s platným zákonem o odpadech (Zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech, § 45, § 46 a § 48), podalo Středočeskému kraji první návrhy na doměření těchto poplatků dohledaným původcům odpadů za rok 2018 ve výši cca 133 000 000,- Kč s tím, že následně procesuje a kraji podá i všechny zbývající návrhy za celé doměřované období let 2016-2018.

Mgr. Filip Velímský, Ph.D.
tiskový mluvčí Rady města Čáslavi

Komentáře