Do pátého roku své existence a volebního roku vstupujeme s odhodláním

Rok 2022 je rokem, v němž se budou konat komunální volby do zastupitelstev obcí. V našem volebním obvodu č.40 se budou konat i volby senátní, v nichž zvolíme senátora, který bude naším zástupcem v Senátu na období 2022-2028. Půjde rozhodně o důležitý rok.

S čím do tohoto období vstupuje naše občanské sdružení Čáslav pro všechny, které jsme ustavili v roce 2017 a hned v v roce 2018 nás podpořilo 38,65 % voličů, kteří přišli k volbám, díky čemuž jsme získali 9 mandátů zastupitelů v 21 členném zastupitelstvu města?

Rozhodli jsme se, že v roce 2022 budeme znovu sbírat podpisy občanů našeho města jako základní předpoklad účasti ve volbách. Podle pravidel platných v minulých volbách to představuje nutnost doložit více jak 700 podpisů osob starších 18 let s pobytem v našem městě. Považujeme to za správný krok, nevolíme snadnější cestu poskytnutí „jistoty zaštítění“ politickým hnutím nebo stranou, kterou bychom zřejmě snadno získali. Jsme přesvědčeni, že zajišťování podpisů nám poskytne i objektivní zpětnou vazbu, jak nás občané našeho města vnímají a zda nám podpisy na prezenčních listinách poskytnou.

V průběhu roku budeme skládat občanům Čáslavi účty ze svého působení v zastupitelstvu a ve funkcích ve vedení města a v městské radě. Postupně zveřejníme zhodnocení plnění našich předvolebních slibů, minulého volebního programu včetně koaliční smlouvy a představíme náš volební program pro období 2022-2026.

Zhodnocení se bude týkat též plnění koaliční smlouvy, kterou jsme po volbách uzavřeli s ODS a sdružením Šance pro rodinu. Děkujeme našim koaličním partnerům za pevné partnerství. Uzavřená písemná smlouva se stanoveným programem na čtyřleté období byla novinkou, která v předchozím období neexistovala. Smlouva byla naplněna a nebyla žádnou ze stran porušena. Díky tomu se nám dařilo naplňovat společný program a našim koaličním partnerům za to patří dík.

Pokud jde o naše sdružení Čáslav pro všechny, vstupujeme do posledního roku tohoto volebního období s odhodláním naplnit náš mandát a splnit sliby, které jsme občanům dali. Město má schválený vyrovnaný rozpočet a dostatek finančních zdrojů na akce, které plánujeme. Všichni občané budou moci díky rozklikávacímu rozpočtu sledovat, jaké akce se realizují, kolik stojí, jak město hospodaří. Na začátku volebního období jsme převzali město se závazky z úvěrů ve výši kolem 50 mil. Kč. Nyní nám zbývá splatit tři milióny korun a město bude mít všechny své staré závazky zcela uhrazené, což při současné výši úrokových sazeb považujeme za výhodu.

Investiční výstavba ani údržba majetku se přitom nezastavuje, ba naopak. Připravujeme ve spolupráci se společností PROFISTAV Litomyšl, a.s. výstavbu 28 rodinných domů v lokalitě Koželuhy, v plánu je stavba nové moderní mateřské školky podle zpracované studie, která se těší velké přízni občanů. Podle architektonické studie bude rozhodnuto o nové výstavbě obytných domů v areálu Prokopa Holého. Počítáme s opravami, rekonstrukcí a revitalizací městských parků v lokalitě Vala, Mahenova ulice, Na Vyhlídce. K nejvýznamnějším z těchto akcí, které budou mít zásadní dopad do veřejného prostoru v Čáslavi, jsme uspořádali veřejná projednání, díky nimž měli občané možnost získat všechny potřebné informace a vyjádřit svůj postoj.

Těžkým obdobím prošla naše nemocnice, ale díky lékařům a zdravotním sestrám, nové paní ředitelky, interim krizového týmu a rady města se podařilo nemocnici stabilizovat přes četné útoky na sociálních sítích a nedůvěru opozičních zastupitelů. Jsme si vědomi, jaký význam přikládají občané Čáslavi a širokého regionu dostupné zdravotní péči a jaké nezastupitelné místo v tomto úkolu patří čáslavské nemocnici.

Dokončili jsme rekonstrukci Dusíkova divadla a tento nejstarší kulturní stánek ve Středních Čechách bude důstojným místem pro kvalitní kulturní zážitky a vzájemné setkávání.

Postupně tvoříme vlastní technické služby umožňující nám zbavit se závislosti na externích dodavatelích a pružně reagovat na potřeby oprav a údržby majetku města. Toto i nová úroveň komunikačních prostředků mění nároky na IT vybavení i obslužný personál na radnici. Ve vazbě na to se mění i organizační struktura města a roste význam postavení jednotlivých vedoucích odborů našeho úřadu.

Osobně si uvědomuji, jak je důležité sepětí města s místními firmami i školami, a to i těmi, jichž není město zřizovatelem. Vnímám, jaké plány a vize mají ředitelé těchto škol, ať již Gymnázia a Střední pedagogické školy, Střední zemědělské školy či Průmyslové školy a Obchodní akademie. Uvědomuji si svůj závazek krajského zastupitele, který může a má být těmto plánům rozvoje škol nápomocný. Těší mě, že se za nového složení krajského zastupitelstva mění i postoj kraje k nemocnicím, které Středočeský kraj nezřizuje, a máme možnost čerpat investiční dotace pro naši nemocnici.

Zmínil jsem i senátní volby, které se budou konat zároveň s volbami komunálními v říjnu roku 2022. Čáslav pro všechny podpoří toho kandidáta, který bude svou činností přínosem pro naše město. Ten spatřuji zejména v legislativní činnosti senátora, neboť Senát je zákonodárným sborem, který schvaluje zákony a další závazné normy, které jsou důležité i pro obce a jeho občany. Jaký význam má každý zákonodárce při tvorbě zákonů, jsme poznali při jednom z důležitých zákonů, který byl přijat v uplynulém období a dotýká se významně příjmů města v oblasti poplatků za odpady. Názor, že hlavním posláním senátora je zajišťovat pro zájmové obce dotace nebo jiné výhody, nesdílím. Ze zkušenosti našeho působení ve vedení města víme, že zajištění dotací závisí na sledování dotačních titulů a na včasném a kvalitním zpracování žádosti o dotaci.

Do nového roku vstupujeme s veřejným prohlášením, že budeme vést pozitivní volební kampaň. V ní se zaměříme na vlastní aktivity. Každý nechť si udělá osobní názor, jaké cíle jsme splnili a co se případně zcela nepodařilo. Věřím, že i ostatní strany a hnutí budou skládat občanům účty ze své činnosti, doloží, čím přispěli k životu Čáslavanů v uplynulém období, jak se stavěli k dění ve městě, co podporovali, s čím sami přišli a jaký mají program pro nové volební období.

Přejeme si, aby volební klání bylo soutěží vizí, programů a cílů a nikoliv nálepkováním a špiněním oponentů. K takovému vedení politické soutěže se nesnížíme, což neznamená, že budeme pasivně přijímat šíření nepravdivých informací, lží a pomluv ať již o nás nebo komkoliv jiném.

Naším cílem je rozvoj města pro všechny občany, aby se jim v Čáslavi i nadále dobře žilo. V tomto duchu chceme, aby se odvíjelo soupeření o přízeň voličů.

Čáslav pro všechny vstupuje do volebního roku 2022 s odhodláním a nadějí, že se městu a jeho občanům bude dařit a společně se nám podaří udržet kvalitu života ve městě na vysoké úrovni.


Vlastislav Málek

starosta města zvolený

za Čáslav pro všechny
Komentáře