VOLEBNÍ PROGRAM 2022 - BEZPEČNÁ ČÁSLAV

BEZPEČNÁ ČÁSLAV | doprava a bezpečnost

Bezproblémová doprava a bezpečný pohyb po městě jsou něco, co často většina z nás považuje za samozřejmost a začínáme vnímat, až když se nám v tomto směru něčeho nedostává.

Vnímáme trend nárůstu využívání osobních automobilů a zvyšování počtu automobilů v ulicích našeho města. To vytváří nové výzvy k řešení jak v oblasti dopravního provozu, tak parkování. Přitom je nutné brát v potaz a vyvažovat zájmy různých zúčastněných stran: automobilistů, chodců, cyklistů, vlastníků nemovitostí a dalších. Najít správnou rovnováhu, využít přitom potenciál jak osvědčených, tak inovativních řešení a dosáhnout přitom shody v rámci města nebude snadný úkol. Přesto je to z dlouhodobé perspektivy nezbytné.

Pro zlepšení dopravní situace v Čáslavi bychom rádi podnikli tyto konkrétní kroky:

  • vypracování odborné studie, která navrhne koncepci řešení dopravního provozu a parkování na území města, i s ohledem na alternativy automobilové dopravy (hromadná doprava, cyklistika)
  • postupná realizace konkrétních opatření z vytvořené koncepce pro vyřešení problémů s parkováním v nejvíce problematických oblastech
  • zvyšování bezpečnosti pěších pomocí budování nových a úprav stávajících přechodů pro chodce (např. ulice Za Rybníkem, Svatopluka Čecha atd.)
  • zmapování klíčových pěších tras po městě a revize jejich stavu, bezpečnosti a vybavenosti mobiliářem (např. lavičky)
  • podpora využívání jízdních kol jeho dopravního prostředku ve městě v návaznosti na vytvořenou koncepci, např. formou ochranných piktogramů na hlavních trasách, posílením vybavenosti veřejných míst stojany na kola, zřízením úschovny jízdních kol u vlakového nádraží, podpora vzniku vzdělávacího programu pro malé cyklisty, v němž by děti získaly správné návyky bezpečné jízdy v provozu a byly v dopravě po městě aspoň částečně soběstačné
  • nové dopravní řešení křižovatek ulic Dusíkova a Masarykova (u Dusíkova divadla) a Poštovní a Masarykova (u budovy České pošty)
  • součinnost při rekonstrukci vlakového nádraží
  • posilování bezbariérovosti města
  • podpora vybudování západního obchvatu města (propojení stávajícího obchvatu se silnicí 339 na Tábor)
  • rekonstrukce cyklotrasy 0117 (kolem chmelnice na Tupadly)Komentáře