Fakta a argumenty proti lžím a pomluvám

Stanovisko starosty města Čáslavi k jeho údajnému střetu zájmů ve věci odpadového hospodářství

Plním slib a poskytuji své stanovisko k výrokům osob z opozičního prostředí (zejména Ing. Josef Ruml spojený s ČSSD a Mgr. Tomáš Ouředník ze sdružení Čáslav sobě) jejichž cílem a záměrem je dehonestovat moji osobu. (Níže uvedený text je výtahem z podrobného stanoviska, které je v plném znění uveřejněno na webu města a na mém facebookovém profilu)

Jaký je účet našeho úsilí v odpadovém hospodářství – co jsme získali a kolik nás to stálo?

Výnos z poplatků za odpady jsme v přepočtu na tunu uloženého odpadu navýšili na osminásobek, z průměrných 44 Kč v letech 2017-2018 na 356 Kč v letech 2020-2021.

Za pětileté období v letech 2014-2018 město získalo na poplatcích 80 194 532,- Kč. Za našeho vedení města je to pouze za tři roky 2019-2021 a jedno čtvrtletí roku 2022 zatím 179 921 238,-Kč. Tempo zvyšování výnosu se zrychluje. V roce 2022 zatím přišla na účet města částka 90 021 492,- Kč. Dvě čtvrtletní platby město dle zákona letos ještě obdrží.

Nejedná se zatím o konečný účet. Město 8.7.2022 podalo správní žalobu, kterou se domáhá u Krajského soudu v Praze doplacení zbývající částky za uložené odpady za rok 2019 ve výši 73 726 343,-Kč společností AVE CZ odpadové hospodářství. s.r.o

Vůči téže společnosti se město bude dovolávat doměření poplatků za rok 2018 ve výši 103 000 054,-Kč ve správním řízení u Ministerstva životního prostředí (MŽP), případně správní žalobou u příslušného správního soudu. Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje (KÚSK) byla městu Čáslav za rok 2018 zatím nepravomocně přiznána částka ve výši 25 223 693 Kč.

Město podá ještě v září roku 2022 žalobu, kterou se bude domáhat náhrady škody po Českém státu ve výši 107 949 174,-Kč, způsobené nesprávným úředním postupem při rozhodování o doměření poplatků původcům odpadů za roky 2016 a 2017.

Proti tomu celkové náklady, které město vynaložilo za veškeré právní externí služby týkající se odpadového hospodářství za roky 2019 – 2022 činí 152 950,- Kč. Tato částka tvoří 0,15% z částky 99 726 706 Kč, o kterou se jen za poslední tři a čtvrt roku navýšil výnos z poplatků proti předchozímu pětiletému období, a to při polovičním návozu odpadů. Mgr. Petr Rudolf vyfakturoval za uvedené období osobně za tyto právní služby částku 46 000,-Kč, což je 0,046% z částky navýšeného výnosu z poplatků. Celou řadu porad a právní pomoci městu můj zeť nefakturoval ( ve slušných rodinách to takto občas chodí ). Ostatně stejně se zachovala celá řada renomovaných právníků, které uvádím v podrobné zprávě na webu města, kde zmiňuji též jejich motivaci pro tento jejich postoj. Označit za těchto okolností můj postup za zneužití mého postavení v získání neoprávněných výhod, může buď člověk neznalý skutečnosti nebo záměrně si přející poškodit druhého či totální hňup. Za veškerou práci, kterou na tomto úseku odvádíme ve prospěch města spolu s tajemníkem města Ing. Martinem Ronovským, město nevynaložilo ani pověstnou jednu korunu navíc.

Co je totiž střet zájmů a kdy se o něj jedná ?

O střet zájmů jde v případě rozdílných neslučitelných zájmů dvou stran, v daném případě města Čáslavi a mojí osoby. Střet zájmů nastává, když veřejný činitel zneužívá svého postavení k získání neoprávněného prospěchu pro sebe nebo jinou fyzickou či právnickou osobu. Nic takového se v mém případě nestalo.

Celé volební období usiluji o to, aby město získalo to, co mu náleží a činím tak s veškerým zaujetím ve prospěch města, aniž bych za to byl jakkoliv odměněn mimo svůj zákonem daný plat.
 
Shrnutí zásadních údajů:
  • výnos z poplatků za ukládání odpadů za tříleté období 2019-2021 byl o 99 726 706 Kč vyšší ve srovnání s obdobím 2014-2018, a to při polovičním množství uloženého odpadu
  • v přepočtu na tunu uloženého odpadu se poplatky zvýšily na osminásobek mezi roky 2017-2018 a 2020-2021
  • náklady na externí právní služby ve věci odpadového hospodářství za roky 2019 – 2021 činily pouhých 152 950,- Kč, tedy 0,15 % z navýšených výnosů, a žádné z uskutečněných plateb nebyly neoprávněné
  • výběr právníků poskytujících externí právní služby byl proveden čistě s ohledem na jejich odbornost a spolehlivost, což jsou v tak velké kauze proti vlivné protistraně zásadní faktory
Kauza nekončí. Kromě řízení, která běží, je zde i šetření Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ). Pokud chce kdokoliv kauzu bagatelizovat, tak ať vezme do úvahu, kdo se tématem pod dozorem Vrchního státního zastupitelství v Praze zabývá. Výsledky šetření i správních a soudních řízení se nehodí předem předvídat ani komentovat. Je to obří kauza a mnohým jde o hodně.
Na to, o co jde a čemu slouží výroky a postoje pánů uvedených v úvodu mého vyjádření, mám zcela jasný názor. Každý nechť si udělá svůj na základě fakt a argumentů.

Kdo chce znát fakta a tato hodlá ctít, tak si to moje podrobné vyjádření najde na mém facebookovém profilu či na webu města, aby se seznámil se všemi skutečnostmi. Iluze o tom, že lži a pomluvy přestanou si nedělám. Vyvracet je nepřestanu.

JUDr. Vlastislav Málek

starosta města Čáslavi


 

Komentáře