Proč nejsem místostarostou města Čáslav?Proč jsem členem spolku Čáslav pro všechny, z.s. ?

Zastupitelem města Čáslav jsem dlouhou dobu a moje působení v zastupitelstvu lze znázornit jakýmsi obloukem. Od řadového člena přes radního k neuvolněnému místostarostovi, pak k uvolněnému místostarostovi a po dvou letech zpět k řadovému zastupiteli. Proč ?

Když jsem se stal místostarostou, prohlásil jsem, že jsem již od dob svého aktivního sportování byl vždy týmovým hráčem a tím jsem chtěl být i na radnici. Měl jsem jiné představy o týmové práci, o kolektivním rozhodování založeném na plné informovanosti a  široké demokratické diskusi. Moje představy se lišily od představ starosty města a ostatní členové rady souzněli s ním. Rozhodl jsem se proto na svou funkci rezignovat, protože moje zásady mi byly přednější než prestiž funkce místostarosty města i jisté materiální zabezpečení.

Tím odpovídám na první otázku začínající slovem proč. Zároveň obsahuje toto vysvětlení i odpověď na otázku druhou – proč jsem se stal jedním ze zakladatelů spolku Čáslav pro všechny. Těší mě s jakou otevřeností členové spolku mezi sebou diskutují, vyjadřují  své představy, které zformulovali do zásad, na kterých stavíme svoji činnost. Společně jsme „pilovali“ každé slovo tak, aby s ním ostatní souhlasili. Víme, že to ještě není obsahový program. Jde o vyjádření jak chceme postupovat, čím se budeme řídit a co neporušíme. Spolu s vámi budeme chtít formulovat co bude naším cílem – programem.

Zatím plníme svůj slib, že budeme otevřeně a pravdivě informovat o dění, hospodaření města a jeho organizací. Členové kontrolního výboru strávili hodiny svého času kontrolou účetních dokladů střediska Grand restaurace, Grand sál a Zimní stadion. Následně pak předložili kontrolní zprávy na dvě jednání zastupitelstva města.

Na dubnovém jednání zastupitelstvo neschválilo kontrolním výborem navržené usnesení, vyslovující zásadní nespokojenost s výsledky hospodaření středisek Grand sál a Grand restaurace společnosti Čáslavská servisní s.r.o. za období leden až březen 2017 ( účetní ztráta Grand restaurace - 879.208,-Kč ) a ukládající radě města vyvodit z výsledků hospodaření obchodní a personální závěry, včetně posouzení počtu jednatelů a s přijatými závěry seznámit zastupitelstvo na jeho jednání v červnu 2017.

Z 16 přítomných hlasujících zastupitelů bylo pro přijetí tohoto usnesení 10 zastupitelů, chyběl jeden hlas.  Ze sedmi členů rady města pro toto usnesení nehlasovalo hned 5.

Na červnovém jednání zastupitelstva kontrolní výbor předložil zprávu o výsledcích hospodaření výše uvedených středisek za čtyři měsíce, bez jakýchkoliv hodnocení, rozborů. Zpráva obsahovala též údaje o výši vynaložených finančních prostředků na výstavbu a vybavení zimního stadionu a na rekonstrukci, stavební úpravy a vybavení restaurace Grand a sálu Grand a  informace o získaných dotacích na tyto akce a podílu vlastních prostředků města  na financování.

Ani v tomto případě nebylo kontrolním výborem navržené usnesení zastupiteli přijato, zpráva byla na základě protinávrhu starosty města znovu vzata pouze na vědomí a tak se žádný z těchto údajů nestal součástí zveřejněného usnesení. Jde o veřejné prostředky, které vynakládá město a každý občan má právo, aby s tím byl seznámen. Proto se toho ujímáme my.


Vlastislav Málek, člen spolku  „Čáslav pro všechny, z.s.“

Osobní data :  JUDr. Vlastislav Málek, rok narození 1955, nejdříve jsem působil 13 let jako podnikový právník ve společnosti Agropodnik, SZP – nyní UNIKOM, a.s., tři roky jsem byl vedoucím úvěrového oddělení v Komerční bance, a.s., rok jsem působil ve společnosti C.I.C Group v Praze, od roku 1995 provozuji advokátní praxi, nejdříve se sídlem v Kutné Hoře , od roku 2010 sídlím v Čáslavi, v současné době působím ve sdružení s dcerou, advokátkou Mgr. Terezou Rudolfovou. Sídlo kanceláře je v ulici gen.Františka Moravce 232 v Čáslavi, mail – vlastislavmalek@seznam.cz

Zastupitelem města Čáslavi jsem od roku 1998. V roce 2014 jsem byl  zvolen neuvolněným místostarostou města Čáslavi na zbytek funkčního období , když  rezignoval na funkci místostarosty Ing. Jiří Havlíček odcházející na post náměstka ministra průmyslu a obchodu. Po říjnových volbách v roce 2014 jsem byl zvolen uvolněným místostarostou a na tuto funkci jsem rezignoval v říjnu 2016. Nyní jsem řadovým zastupitelem a členem kontrolního výboru.Komentáře