Informace z jednání zastupitelstva 27. 11. 2017


V pondělí 27. 11. 2017 proběhlo za nebývale hojné účasti veřejnosti mimořádné jednání zastupitelstva, jehož jediným bodem bylo projednání návrhu na schválení záměru města transformovat čáslavskou nemocnici na společnost s.r.o. s účinností od 1. 1. 2019.

Ačkoliv to nebylo v předložené důvodové zprávě uvedeno, z jednání vyplynulo, že hlavní motivací k záměru na transformaci je vládou schválené zvýšení mezd zaměstnanců o 10 %, které podle současných odhadů vedení nemocnice nebude plně kryto úhradami od zdravotních pojišťoven. Konkrétní údaje o očekávané výši ztráty z hospodaření nemocnice (a tedy výše potřebného příspěvku z městského rozpočtu) v příštích letech nicméně nejsou k dispozici, protože nemocnice bude v příštím roce uzavírat nové rámcové smlouvy se zdravotními pojišťovnami, na kterých bude výše úhrad za poskytnutou péči záviset.

Starosta města a ředitel nemocnice zdůvodňovali svůj návrh tím, že by umožnil větší volnost ve mzdové politice. Případná budoucí navýšení platů ze strany vlády by pro s.r.o. nebyla závazná a vedení nemocnice by mělo možnost nastavit část mezd ve variabilní výši, navázané na výkon, přičemž o konkrétním nastavení mzdové politiky zatím nemá ředitel nemocnice bližší představu.

Během diskuse padaly k tomuto návrhu otázky a připomínky zastupitelů i občanů z různých úhlů pohledu. Kromě dotazů na důvody změny, dopady na mzdy zaměstnanců a jejich motivaci nebo na jiné alternativy pro zlepšení finanční situace nemocnice padl také dotaz, zda podmínky nedávno schválené dotace na přístrojové vybavení nějakou transformaci vůbec umožňují. V této oblasti čeká město na vyjádření ministerstev financí a místního rozvoj.

Zastupitel Martin Horský vznesl proti předloženému návrhu na schválení záměru nemocnici transformovat protinávrh, aby zastupitelstvo pověřilo radu města a ředitele nemocnice přípravou podrobné analýzy problému a veškerých podkladů pro to, aby zastupitelstvo mohlo kvalifikovaně rozhodnout o dalších krocích v otázce případné transformace nemocnice, a to do 30. 6. 2018. Tento návrh v diskusi několik zastupitelů podpořilo a žádný zastupitel proti němu nevystoupil.

V závěru jednání proběhlo hlasování o předložených návrzích. Nejprve se hlasovalo o protinávrhu Martina Horského, který nebyl přijat (pro bylo 9 zastupitelů). Následovalo hlasování o původním návrhu na schválení záměru na transformaci, ten ovšem také nebyl přijat, ač těsně (pro bylo 10 zastupitelů z potřebných 11). Starosta následně jednání zastupitelstva ukončil a otázka nemocnice tak zůstává otevřená.


Komentáře