Stanovisko z Ministerstva životního prostředí k ukládání kalů z lagun Ostramo na místní skládku v Čáslavi

Vážený pane magistře,

postupuji Vám odpověď k Vašemu podnětu, který se týkal ukládání kalů z lagun OSTRAMO na skládku nebezpečných odpadů společnosti AVE v Čáslavi.

Úvodem bych rád uvedl, že tzv. kaly na skládku v Čáslavi ukládány nejsou. Surové kaly jsou polotekuté a jejich chemické vlastnosti neumožňují jejich transport kamkoliv. Na skládku v Čáslavi jsou ukládány použité filtrační hlinky, které mají jiné chemické složení než surové kaly. S uvedeným způsobem zpracování hlinek odtěžených při sanaci bylo počítáno v projektu sanace, který prošel procesem hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA). Hlinky jsou na skládku v Čáslavi ukládány jako nebezpečný odpad v souladu integrovaným povolením skládky. Na skládku v Čáslavi je možné uvedený odpad (použité filtrační hlinky) ukládat.

Nicméně, i na základě Vašeho upozornění zahájila ČIŽP kontrolu nakládání s odpady na předmětné skládce. Následně, po vyhodnocení prvních výsledků kontroly, kdy byly zjištěny nedostatky při zpracování navezených odpadů (hlinek), požádalo MŽP investora, Ministerstvo financí, o pozastavení plateb firmě AVE za odvoz odpadů na skládku až do doby ukončení kontroly ČIŽP. Odvoz odpadů na skládku v Čáslavi byl zastaven. Konečné výsledky z kontroly ČIŽP zatím k dispozici nejsou, protože ta stále probíhá. Výsledky kontroly ČIŽP budou po jejím skončení zveřejněny na informačním portálu IPPC - https://www.mzp.cz/ippc/ippc4.nsf/index.xsp.
Komentáře