Vyjádření k mimořádnému zastupitelstvu

Kolegyně a kolegové, zastupitelé města Čáslavi,

vzal jsem na vědomí skutečnost, že většina z nás se údajně vyjádřila proti možnosti přímého živého vysílání z mimořádného zasedání zastupitelstva svolaného na pátek 6.dubna od 16 hod. na Novou scénu Dusíkova divadla. Jako většinové demokratické rozhodnutí zastupitelů ho respektuji.

Patřil jsem mezi čtveřici zastupitelů, kteří se bez zbytečného odkladu vyjádřili pro možnost takového přenosu z důvodu umožnění plné informovanosti a otevřenosti vůči voličům, které zastupujeme. Byl jsem si vědom skutečnosti, že existuje úskalí zneužití tohoto formátu a proto jsem i písemně apeloval na ty, kteří svými podněty mimořádné zasedání zastupitelstva vyvolali, aby upustili a distancovali se od všech projevů, které by narušily důstojnost tohoto jednání, neboť by se tím znemožnilo věcné projednávání.

Většina ostatních zastupitelů , kteří nám své stanovisko poskytli na vědomí a mezi takovými byli pouze dva radní města, se podle dnešního sdělení měla rozhodnout živý přenos odmítnout s  téměř shodnou argumentací, že v úsilí o videopřenos shledává cíl zviditelnit se, považuje to za marketingový tah, snahu narušit řádný průběh zasedání. Tyto obavy nelze brát na lehkou váhu. Tím více by bylo třeba o důstojném průběhu zasedání  s účastníky jednat, snažit se další účastníky zasedání přesvědčit, že jim bude dán prostor pro vyjádření podložené argumenty a apelovat na ně, aby nesli odpovědnost za jednání svých příznivců. Pokud jen bylo rozhodnuto o tom, že videopřenos nebude, je to samozřejmě právo zastupitelů a já ho respektuji. Spekulace, k čemu by mohlo dojít, jsou vážné. Nezabráníme tím ale zároveň na druhou stranu jiným spekulacím, že zvolením termínu zasedání na páteční odpoledne a odmítnutím videopřenosu nejsme otevřeni nejširší možné informovanosti.

Dnes 3.4. 2018 jsem obdržel odpovědi na otázky, které jsem zaslal starostovi města mailem dne 24.3.2018 a na vědomí jsem je poslal všem zastupitelům.  Odpovědi měly být zaslané i Vám a já je postoupím též veřejnosti.

Nechci být odkázán jen na podklady, které nám přicházejí z různých stran. Snažil jsem se prostudovat i další veřejně dostupné podklady a poznatky jsem konzultoval s odbornou veřejností. Níže uvedené není můj osobní názor, protože k tomu nejsem dostatečně odborně kvalifikován, je to souhrn informací a stanovisek odborné veřejnosti :

„ Je patrné, že řešení problému ostravských lagun se v podstatě přesouvá z ostravských lagun do jiných regionů, byť zřejmě za podmínek daných příslušnými zákony.

Kromě klasických odpadů z rafinérie,  tedy lagun Ostramo,  mohou obsahovat přímo tzv. polychlorované bifenyly, odpadní oleje a jiné chemické odpady (včetně použitých filtračních hlinek, které se dle zmínky uvedené v závazném stanovisku MŽP zřejmě nacházejí v laguně R3 a jsou tudíž zcela logicky nasyceny nebezpečnými a toxickými látkami přítomnými v této laguně).

Materiál v lagunách je silně kyselý díky obsahu zbytkové kyseliny sírové. Proto je nutno jej neutralizovat přídavkem alkalického činidla a poté tzv. „solidifikovat“, tj. převést do pevného stavu, s nímž je možno lépe manipulovat a nakládat. Vzniklý materiál, který má určitý tepelný (energetický) obsah díky obsahu organických látek, je potom nejvýhodnější skutečně spálit.

Technologický postup aplikovaný u ostravských lagun se však výrazně liší od postupů používaných u jiných lagun. Pro vlastní neutralizaci se používá vápenatého materiálu, tj. CaO (předpokládaný přídavek ke kalu je cca 10 % hmotnostních, o čemž svědčí i skutečnost uvedená v IP pro Laguny Ostrava, že po aplikaci vápna je předpoklad navýšení množství na 76 000 tun z původních 71 360 tun surových kalů ropného původu). Pro pevné navázání organického materiálu lagun je však nutno přidávat materiály, které svou sorpční schopností – schopností pevně vázat organický materiál, např. ropné zbytky – zajistí, že bude tento materiál, většinou látky nebezpečné a zapáchající, pevně vázán a nebude se moci zpětně uvolňovat do životního prostředí. Není zřejmé, zda se toto v ostravských lagunách dle „Nápravného opatření vedoucího k odstranění staré ekologické zátěže s. p. Diamo a integrovaného povolení k tomuto projektu provádí.

Odborníci, kteří se problematikou likvidace odpadů podobných ostravským lagunám zabývají, upozorňují ještě na další aspekt. Není jisté, jak dalece byla hodnocena stabilita materiálu z lagun z hlediska jeho skladování. Právě vzhledem k použitému technologickému postupu může snadno docházet k tomu, že materiál nezůstane v pevném stavu a dojde k jeho postupné degradaci (a to i působením tlaku a teplot při skládkování). Výsledkem může být, že na skládkách, kam je tento nebezpečný odpad přemisťován, dojde zpětně k vytvoření polotekuté nebo tekuté a silně zapáchající laguny.

Materiál pocházející z ostravských lagun zcela jistě obsahuje ropné uhlovodíkové frakce a obzvláště těžké ropné frakce, které jsou vždy ve svých bezpečnostních listech klasifikovány jako nebezpečné látky R větou „R45: Může vyvolat rakovinu“ a větou „R65: Zdraví škodlivý: může vyvolat poškození plic“  a to bez ohledu na to, jak se nazývá.

Vlastní chemické složení materiálu ukládaného na skládku v Čáslavi z hlediska obsahu organických látek dosud nebylo zveřejněno,. Z dnešní mailové odpovědi vyplývá, že na skládku v Čáslavi bylo od 27.11.2017 do 2.3.2018 přijato celkem 13 262 tun odpadu deklarovaného jako upotřebené filtrační hlinky  - označení 19 11 01.  Lze přitom očekávat i vzhledem k prostředí, ve kterém byly uloženy – laguna R3,( její fotografii přikládám v příloze )  obsah řady těžkých aromatických sloučenin, polyaromatických uhlovodíků a ostatních uhlovodíkových sloučenin.

Všechny zmiňované uhlovodíkové frakce jsou hořlavé, takže je třeba zamezit případnému záparu a následnému zahoření. Při požáru se uvolňují dráždivé a toxické plyny. V úvahu přichází masivní tvorba a uvolňování polyaromátů, polychlorovaných bifenylů, dibenzofuranů a dibenzodioxinů a jejich chlorovaných derivátů.  Tyto zplodiny jsou z hlediska životního prostředí a lidského zdraví nebezpečné a toxické, řada z nich je karcinogenních a mutagenních.

V žádném případě mi nejde o nějaké skandalizování. Tvářit se, že ukládání odpadů z lagun Ostrama na skládku v Čáslavi je proces, o kterém není třeba se bavit a utěšovat se vyjádřením, že se zde ukládají jiné odpady, které jsou z hlediska nebezpečnosti závažnější, mně nepřipadá smysluplné. Chci důvěřovat odborníkům, kteří režim skladování odpadů naplánovali, kontrolují, dohlížejí na něj, že je plně v souladu s jejich povolením. Tím spíš by neměl být sebemenší důvod, aby o tom byla široká veřejnost ubezpečena a se vším seznámena.

Vlastislav Málek

Komentáře