O kmotrovství, partnerství, solidaritě a síle pozitivního myšlení

Období letních prázdnin bývá někdy označované za okurkovou sezónu, v níž se toho moc neděje a média a sociální sítě plní zástupná témata. Nemám pocit, že bychom za devět měsíců našeho působení na radnici okurkovou sezónu, byť jen v náznaku, zažívali. Od mého příspěvku ale nečekejte nějaké kritické vyjádření či naříkání.

Chtěl bych se s čtenáři podělit o zážitek, kteří mi připravili dobrovolní hasiči v osadě Kopytov, která je součástí města Bohumín. V osadě končí silnice a za humny jsou hranice s Polskem. Obyvatelé „kopýtka“, jak si říkají, byli v minulosti a to i zcela nedávné, vystaveni nepřízni osudu, kdy rozsáhlé záplavy řek Olše a Odry, jejichž soutok tvoří malebné místo pro procházku kousek za osadou, poznamenaly osudy mnohých místních občanů. Příznivě nakloněna působení hasičské jednotky nebyla a není ani radnice města Bohumín. Přitom při záplavách jsou to především hasiči, kteří jsou připraveni svým spoluobčanům pomoci. Kopytovští se nevzdali, působí v současnosti jako sbor dobrovolných hasičů a jejich entuziasmus, vůle a odhodlání udržet se v činnosti přes všechny potíže a dále fungovat, jsou obdivuhodné.

V sobotu 23. 7. 2019 slavili v Kopytově 95 let od vzniku hasičského sboru. Jak mimo jiné vypadal slavnostní průvod, na který navázala jízda řady hasičských vozů,  dokládá video.

Dostávám se k prvnímu pojmu – kmotrovství. Bohužel mnoho lidí bude mít asociaci a s kmotrovstvím si vybaví Františka Mrázka, který kmotrovství dal zcela jiný obsah. Ten, který mají na mysli kopytovští, se týká vztahu města Čáslavi k nim. Ten vznikl již po válce, kdy osada Kopytov byla silně poznamenána tankovou bitvou o Ostravu. Tehdy mnoho dětí z Ostravska skončilo v rodinách ve Středních Čechách a některé děti přímo v Čáslavi, aby zatím rodiče mohli opravovat vše poničené. Na sobotní slavnostní schůzi kopytovští hasiči znovu vzpomínali i na materiální pomoc, kterou čáslavští hasiči zaslali do Kopytova. Od roku 2007 se váže znovu obnovené partnerství mezi městem Čáslav a osadou Kopytov, stvrzené zasazením pamětní lípy a nápisem na desce v její blízkosti (viz foto). Čáslav vnímají kopytovští jako kmotrovské město, které jim je blízké a ochotně pomůže, když si to situace vyžaduje. Zdaleka to ale není tak, že by naše město bylo v pozici dárce a nic nedostávalo. Naši moravští partneři nám nabízejí pomoc při utvoření vlastní jednotky požární ochrany, pokud se po jednání zastupitelstva v září k tomu odhodláme. Věřím, že je budeme moci přivítat i na výstavě u příležitosti ke 150. výročí založení hasičského spolku v Čáslavi, jejíž vernisáž se uskuteční 5. 8. v 17 hodin. A ještě v něčem nám mohou pomoci a být příkladem. V pokoře, s jakou přijímají vše, co je potkává, v odhodlání věci zvládnout a nenaříkat na osud či nepřízeň či příkoří, kterému musí čelit. Až mi bylo trochu stydno, když jsem viděl, čím oni prošli v porovnání s tím, co zde v našem městě snášíme za „útrapy“, které potkaly nás.

Tím se dostávám k síle pozitivního myšlení a solidaritě. Slavit do Kopytova přijeli mnozí hasiči ze spřátelených sborů, včetně přátel z Polska. Nepřijížděli s prázdnou, přiváželi různé dary, jimiž přispívali k materiálnímu vybavení kopytovské jednotky. Bylo moc hezké být toho přítomen, zažít to a vidět to. Bylo to inspirativní, dodávalo to sílu do dalších dní i nám v Čáslavi.

Aby to nevypadalo, že naříkám nad místními poměry. Vyhlásili jsme sbírku na pořízení CT přístroje pro naši městskou nemocnici.  Minulý týden  bylo na kontě přes 200.000,-Kč. Mnozí dárci netouží po tom, aby se vědělo, kolik přispěli a já jejich přání respektuji. Chci poděkovat všem, kdo jakoukoliv částkou do sbírky zatím přispěli. Věřím, že částka není konečná. Češi mívají ve zvyku nechávat věci na poslední chvíli a protože sbírka trvá do 8 .9 .2019, jistě se ještě stav konta navýší. Nejsem překvapen některými jmény fyzických osob ani názvy firem, kteří mez dárci figurují, moc mě nepřekvapuje ani opak. Jistě to není povinnost, město ve svém rozpočtu s finančními prostředky na zaplacení CT přístroje počítá a platbu uhradí. Odhodlání přispět na CT přístroj však vypovídá o vztahu k nemocnici, k péči o občany našeho regionu, o naší vzájemné sounáležitosti, která se dá projevit i symbolickým příspěvkem. Za všechny takto zaslané i v hotovosti do pokladny nemocnice složené částky jménem vedení města i nemocnice moc děkuji.

Všem přeji krásný druhý letní prázdninový měsíc. Věřme si, buďme pozitivní alespoň z části jako naši kopytovští přátelé.

JUDr. Vlastislav Málek
starosta města Čáslavi
Komentáře