Arogantní ignoranti, drzí úředníci, hanba, ostuda….

„Rozmáhá se nám tady jeden nešvar“, zní památná věta třídní učitelky v podání Evy Holubové z Pelíšků. Vybavil jsem si ji při jednání zastupitelstva, na němž zazněly od opozičních zastupitelů ostré výroky  hodnotící  jednání vedení města a tajemníka městského úřadu. Pan senátor se vyjádřil, že souhlasí s výrazem, kterým někdo přelepil dopravní značku na Čeplově – „Arogantní ignoranti na radnici .“ Položil jsem si otázku,  v čem spočívá naše arogance a ignorantství.

Proces změny dopravního značení na Čeplově byl dlouhodobě zvažován a připravován úředníky městského úřadu, posuzován a schválen DI Policie ČR. Záměr byl zveřejněn na úřední desce se zákonným termínem pro připomínkování. Prezentován byl i v Čáslavských novinách. Po dobu zveřejnění ani později nikdo nepředložil námitky ani připomínky. Jakmile byl realizován, došlo k diskusi na sociálních sítích. Respektujeme rozdílné názory včetně toho, že svou roli hrají návyky. Cílem změny dopravního značení bylo zvýšit bezpečnost a zpomalit dopravu, což se v minulosti nedařilo pouhými značkami, které měly rychlost omezit. Nepomáhaly ani retardéry.

Vedení města navrhlo vyhodnotit dopady změny dopravního značení na Čeplově minimálně po půlročním působení přijatého řešení po letních prázdninách a vést o tom diskusi. Nechápu, co je arogantního a co ignorantského na výše zmíněném projednávání změny značení či na postoji k současným připomínkám. Ono jde spíš o to dát nějakou nálepku.

Taky jsme si dovolili navrhnout změnu jednacího řádu zastupitelstva, v kterém jsme posunuli bod dotazy a připomínky zastupitelů za projednání zpráv, o nichž se hlasuje a jejichž výstupem je přijetí usnesení.  Jediným důvodem byla snaha získat jistotu, že stačíme tyto zprávy projednat v rámci časového rámce zastupitelstva. Pokud podstatná část prvních dvou hodin ze čtyřhodinového časového limitu vymezeného pro jednání zastupitelstva v posledním roce připadá na dotazy a připomínky občanů a zastupitelů a existuje reálné nebezpečí, že se na některé body nemusí dostat, považuji to za racionální úvahu. Tento návrh byl předložen k diskusi, připomínkám, hlasovalo se o něm a návrh byl schválen. To je projevem arogance?  A co vůbec arogance je ?  Našel jsem si jednu z definic.
„Arogance je povahová vlastnost některých lidí, kteří navenek a vůči ostatním lidem chtějí demonstrovat svou silnou pozici. Arogantní lidé se staví do pozice toho, kdo má větší nároky, ve skupině nebo v celé společnosti vyšší postavení, než ostatní, a to aniž by jim tato práva jiní přisoudili.“

Arogantními nás označují lidé, kteří o tajemníkovi úřadu prohlásili, že je drzým úředníkem, kterého nikdo nevolil a jehož jedinou kvalifikací je, že je členem sdružení Čáslav pro všechny, přestože prošel řádným výběrovým řízením. Naše jednání  označují  za hanebné a  ostudné.

Demokracie je diskuse a každý má mít možnost se vyjádřit a sdělit svůj názor. Diskuse by neměla být bezbřehá a samoúčelná a neměla by druhé urážet. V poslanecké sněmovně se vedou debaty o tom, zda demokratická diskuse nevede k obstrukcím, kdy nekonečné proslovy jsou vedeny s cílem zabránit  hlasování o bodu programu.

Názory v tomto směru se zpravidla mění s tím, je-li dotyčný zrovna ve vládní koalici nebo v opozici.  V čáslavském zastupitelstvu se v minulém období kladl důraz na to, aby nikdo nemluvil déle než ve vymezeném tříminutovém čase.  Po uplynutí tohoto limitu zazněl zvukový signál a diskutující musel skončit. Respektoval jsem, že nebyl přijat můj pozměňovací návrh, aby čas pro diskusi nebyl omezován a aby slovo mohl odebrat řídící jednání diskutujícímu jen v případě, že se tento odchýlí od tématu.   V žádném případě jsem takové rozhodnutí nehodnotil jako projev arogance a ignorantství.
Dnes je naše snaha o změnu jednacího řádu označena za hanebné jednání, kterým omezujeme diskusi a jako výraz naší slabosti. Čas jednání zastupitelstva nebyl přitom zkrácen, celkovou dobu na dotazy a připomínky zastupitelů nikdo v nové úpravě jednacího řádu nezkracuje. Všichni mají stejná práva diskutovat.

Když jsem při posledním jednání zastupitelstva uděloval slovo zastupiteli, který se hlásil do diskuse k danému bodu již potřetí, slovo jsem mu udělil s komentářem, že tak činím i s vědomím, že postupuji v rozporu s jednacím řádem a je to ode mě vstřícný krok. Byl jsem jím poučen, že si mám nastudovat zákon o obcích, že senátor může diskutovat kdykoliv.
Jako právník s dlouholetou advokátní praxí si dovolím vyslovit názor, že zákonodárce  § 93 odst.4 zákona o obcích garantuje členovi vlády, senátorovi, poslanci nebo zástupci orgánů kraje, který není členem tohoto zastupitelstva, v případě, že na něm požádá o slovo, tak mu musí být uděleno. Zda může taková osoba diskutovat kdykoliv a bez jakéhokoliv omezení, ponechám bez komentáře.

Extenzivním výkladem práva senátora diskutovat kdykoliv, se můžeme analogicky dostat do situace, kterou jsme již též zažili, kdy hodlá zastupitel diskutovat i v části jednání věnované dotazům a připomínkám občanů s odůvodněním, že je též občan. Takto nám v diskusi může jedna a táž osoba diskutovat jako občan, zastupitel, poslanec či senátor a měl bych si zjistit, zda někdo není náhodou i členem orgánů kraje.

Nechť každý sám posoudí, co od jednání zastupitelstva očekává. Poslední jednání zastupitelstva skončilo po třech hodinách jednání. Pokud bychom jednali i podle nově schváleného jednacího řádu, byl by dostatek času na dotazy a připomínky zastupitelů. Argument, že občané odcházejí z jednání dříve v jeho průběhu a na diskusi zastupitelů tam nejspíš nebudou čekat, považuji za zavádějící a znevažující vlastní úsudek našich spoluobčanů. Myslím, že občané přijdou na jednání zastupitelstva tehdy, když se projednává to, co je zajímá, co se jich bezprostředně dotýká a k čemu se chtějí vyjádřit. Možná se mýlím, ale soudného občana zajímá podstata věci a ne hádky, napadání a urážky druhých.

Na rozdíl od minulého volebního období, kdy jsem dokonce v pozici ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva narazil zprvu na odmítavý postoj k mému požadavku na předání zvukového záznamu,  abych ho mohl posoudit se zápisem, dnes je záznam z jednání streamován v on line přenosu a každý občan může jednání sledovat přímo ze svého domova či na svém notebooku či telefonu kdekoliv.  Zda je naše jednání  v rozporu se zásadou transparentnosti, kterou jsme hlásali v předvolebním období, ať posoudí každý občan sám.

JUDr. Vlastislav Málek
starosta města ČáslaviKomentáře