Skládka jako politické téma. Opravdu ? A pro koho ?

Uplynulo několik měsíců od vzrušené debaty na mimořádném zasedání zastupitelstva, kde se diskutovalo o kalech – nekalech. Zástupci majitele a provozovatele skládky spolu s přizvanými odborníky uklidňovali veřejnost, že vše je v pořádku a nedochází k porušování žádných předpisů a směrnic při ukládání odpadů na skládku AVE CZ u bran našeho města. Dokonce se ustavila komise, která, ač jmenovaná radou města, si dala do štítu, že bude fungovat jako občanská komise a tudíž nebude hrozit politizování celé záležitosti.

Ostatně politizováním argumentovalo AVE CZ, když odmítlo přistoupit na „ Dny otevřených dveří“ na skládce v době do komunálních voleb.

Co se za dobu od 6.4.2018, kdy se konalo zasedání zastupitelstva ke skládce, stalo ?

Zklidnila se situace, jak bylo údajně konstatováno na první společné schůzce komise pro odpady se zástupci AVE, která se konala v červenci, tři měsíce po ustavení komise. Občané se na AVE neobracejí s dotazy prostřednictvím speciálně zřízené mailové adresy. Nedošlo k žádnému zahoření skládky. Odpady z lagun Ostramo se nenavážejí od března, kdy proběhla kontrola Inspekce životního prostředí. Její závěry stále nejsou známé, nepřísluší nám spekulovat, co se zjistilo a vyvozovat z toho nějaké závěry.

Cokoliv z tohoto výše uvedeného komentovat, vyvolává nebezpečí nařčení z populismu, ze snahy získávat laciné předvolební body. To ale není přece normální.

Slíbili jsme, že informovat budeme a vyjadřovat své názory nepřestaneme. Spolu s kolegou z našeho sdružení Davidem Tichým, členem komise pro odpady, jsem se zúčastnil jednání s Ing. Milanem Tobolou, bývalým pracovníkem Ústavu nerostných surovin, který byl členem týmu řešícího ještě před rokem 1989 státní vědecký úkol třídění a využití odpadů. Oslovil nás sám. Seznámil nás s celou koncepcí třídění, využití a likvidace odpadů, i s tím, že změna společenských poměrů po roce 1989 proces zastavila a pan Ing Tobola se svým týmem spolupracovníků stále věří nesmírnému potenciálu jejich řešení, které bylo vyzkoušeno a má podle něho budoucnost. Nedávno na téma třídění odpadu,jeho využití a o problematice skládek hovořil premiér Babiš a je nesporné, že nejen ČR stojí před zásadní otázkou, co s ním. Tedy s odpadem, myslím.

Jakou to má souvislost s naší skládkou ? Koncepce řešení, které prosazuje ing. Tobola umožňuje tříděním odpadů jednak významně snížit množství odpadů ukládaných na skládky, jednak vytříděný odpad energeticky i jinak využít. Pro nás by to třeba znamenalo významně omezit hrozbu dalších strašidelných kopců v blízkosti města.

Město samozřejmě nemá žádné páky na majitele skládky, aby tomuto projektu věnoval pozornost, jeho řešení vyžaduje řešení z pohledu státu. Pan Ing. Tobola se setkal s ministrem životního prostředí panem Brabcem, zatím bez nějaké ministrovy konkrétní reakce. Podklady získané od Ing. Toboly s potřebnými informacemi jsem předal poslanci Parlamentu ČR Vítu Rakušanovi. O schůzce s tímto kolínských starostou konané dne 3.8. budu informovat samostatně.

Co naše občanská komise zřízená radou města ? Na jednání zastupitelstva města 25.6.2018 poskytl rámcovou informaci pan Klinkáček, předseda komise. Z jeho vyjádření vyplynulo, že komise po dvou měsících od svého ustavení si zatím jen utváří představu, co by mohla. Je zřejmé, že moc nemůže, jak vyplývá z prvního společného jednání s představiteli AVE CZ, ke kterému došlo v polovině července. Zda se sejde ještě do voleb není zřejmé. Na tomto jednání byl členům komise předložen ze strany AVE CZ návrh smlouvy o mlčenlivosti,z něhož vyplývá, že by se členové měli zavázat zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích týkajících se společnosti AVE CZ , případně třetích osob, se kterými budou seznámeni. Zavazují se utajit důvěrné informace a neposkytovat je třetí straně bez předchozího výslovného písemného souhlasu AVE CZ. Za porušení ustanovení této smlouvy je AVE CZ oprávněna uplatnit smluvní pokutu ve výši 5.000.000,-Kč za každé takové prokázané porušení.

Ve světle tohoto návrhu je jakési memorandum komise, které předložil její předseda radě města a v němž uvádí, že komise bude systematicky monitorovat provoz skládky a obecně nakládání s odpady ve městě Čáslavi popřípadě v jeho okolí jako proklamativní text, který dobře zní, pro veřejnost vytváří dojem kontroly, ale na tu nemá žádné páky a účinné nástroje. Vždy záleží na tom, zda AVE CZ bude chtít nějaké informace poskytnout, v jakém rozsahu a kdy. Zatím nemám pocit, že je v zájmu AVE CZ výrazněji komunikovat a odkazy na to, že to je politické a předvolební téma vnímám jako výmluvu a odmítám to.

Nemůžeme mít přehnané ambice zakázat ukládání odpadu, na které má AVE CZ integrované povolení, pokud dodržuje podmínky pro ukládání takového odpadu. A to naše komise nemá šanci zkontrolovat.

Jak jsme již před časem upozorňovali, jde a mělo by nám jít zejména o způsob komunikace. V tlakové plynárně ve Vřesové si svolalo její vedení představitele obcí z regionu a podrobně jim vysvětlili způsob likvidace kalů bez negativních vlivů na životní prostředí. V samotné Ostravě se uskutečnil 13.6.2018 v příjemné atmosféře, jak je možné se dočíst na oficiálních stránkách AVE CZ, již čtvrtý den otevřených dveří, kde měla veřejnost možnost sledovat práce a získat potřebné informace. „ Areál je veřejnosti přístupný již počtvrté a nás moc těší, že je o akci mezi lidmi zájem. Prostřednictvím dne otevřených dveří je totiž chceme informovat o všech novinkách, aby měli vždy co nejaktuálnější informace,“ uvádí tisková mluvčí AVE CZ Pavla Ivácká.

V Čáslavi musíme počkat až po volbách.

Třeba se pak dozvíme, z jakého důvodu bylo přerušeno navážení filtračních hlinek z lagun Ostramo na skládku do Čáslavi, proč od března do dnešního dne není ještě k dispozici rozhodnutí České inspekce životního prostředí k tomuto kroku. Možná by nějakého občana zajímalo, kde přesně a jak se ukládaly tyto hlinky na skládce, zda odděleně od jiného odpadu. Všichni jsme rádi, že není evidováno žádné zahoření skládky, když v jednom případě se mělo jednat údajně o víření prachu. Možná by také nějakého občana zajímalo, jakými měřícími přístroji by se v případě takového zahoření měřily škodlivé látky a jak by byla veřejnost informována o výsledcích měření.

Já se samozřejmě neptám, abych nebyl nařčen z populismu a nastolování laciného předvolebního tématu. Přitom by stačilo tak málo, nestrašit 5.000.000,-Kč za porušování závazku mlčet a předejít dobrovolně zbytečným fámám a spekulacím a otevřeně informovat všechny občany. Věřím, že nejsme lidé jiné kategorie než Ostraváci, s kterými AVE CZ komunikuje v příjemné atmosféře a záleží jim tak na tom, aby měli vždy aktuální informace. Chceme tak moc ?

Nebo dané téma, vzhledem k tomu, jak je zdůrazňován politický kontext, vadí a mohl by škodit někomu jinému ?

Vlastislav Málek


Komentáře