Naše otázky, na které očekáváme odpovědi

Pane starosto,

obracím se na Vás v reakci na včerejší sdělení, které nám bylo zasláno i v návaznosti na další návrhy podané kolegy zastupiteli. Prvotní můj dojem ze zaslané informace byl pozitivní, přičemž jsem zejména uvítal, že nějakou vůbec dostáváme.

Než se dostanu k jejímu obsahu, musím se přiznat, že teprve po opakovaném přečtení a vnímání více souvislostí u mě zavládly rozpaky a začal jsem si klást otázky, na které bych rád získal odpovědi.

Především mě zaráží forma, jakou je zpráva podávána.

"Posílám Vám stanovisko, které se podařilo získat z MŽP ohledně ukládání kalů z lagun OSTRAMO" .....píše Bc. Vladimíra Lehetová. Již tento způsob oznámení není transparentní - podařilo se získat..... Očekával bych, že nám bude zasláno plné znění sdělení MŽP adresované městu Čáslav, které učinilo oficiální cestou dotaz a obdrželo toto sdělení. To, co nám bylo zasláno je zřejmě mail soukromé osobě, která činila dotaz a dostala tuto odpověď.

Moje první otázka tedy zní :

Obrátilo se město oficiálně na MŽP s žádostí o vyjádření a pokud ne, jak získalo toto stanovisko ? Ptám se proto, že ze zaslaného nevyplývá, komu byl mail adresován a pokud máme vycházet z nějakého dokumentu, měli bychom znát, na základě čeho byl vystaven, komu adresován, jak ho město získalo a pokud městu nebyl adresován, zda odesílatel i příjemce s jeho zveřejněním městem Čáslav udělili souhlas. Tím, že nám zastupitelům byl dokument oficiálně zaslán, vnímám ho v souvislosti se svolaným zastupitelstvem města k problematice skládky odpadů jako veřejný dokument, ostatně jako jiný také nebyl označen.

K formální stránce ještě jedna připomínka. Všichni zastupitelé mají na úřední desce uvedeny mailové kontakty, až na Vás, pane starosto. Považuji za vhodné, aby zastupitelé na Vás měli přímý mailový kontakt, protože zpráva posílaná Vám na adresu radnice@meucaslav.cz neumožňuje se s Vámi emailovou formou spojit jinak než zprostředkovaně přes sekretariát. Navíc nepůsobí příliš otevřeně a určitě, když závažné sdělení, že se podařilo získat stanovisko MŽP, sděluje sekretářka. Nevíme, jak jsem výše uvedl, komu a od koho se podařilo toto stanovisko získat a předpokládám jen, že paní Bc. Lehetová to nebyla.

Druhá otázka zní : Obrátilo se město poté, co se mu podařilo získat stanovisko MŽP na AVE CZ odpadové hospodářství oficiální písemnou formou s žádostí o vyjádření k němu s tím, aby majitel skládky potvrdil či vyvrátil, že kontrolou ČIŽP byly zjištěny nedostatky při zpracování navezených odpadů ( hlinek ) na skládku a o jaké závady se jednalo ? Vzhledem k možným dopadům na životní prostředí a zdraví občanů města předpokládám, že by se nejednalo o nějaké obchodní tajemství, které by majitel skládky nemohl sdělit nebo ho sděloval pouze Vám.

Pokud město takovou žádost odeslalo, žádám, aby plné znění takové žádosti i následující odpověď na ni byly postoupeny na vědomí všem zastupitelům města.

Třetí otázka vychází z předpokladu, že nám zaslané sdělení je pravdivé a že na skládku v Čáslavi se odpad ve formě použitých filtračních hlinek ukládá a že se jedná o filtrační hlinky navážené na skládku z areálu ostravských lagun OSTRAMO. Dotazuji se pak , jaké množství tohoto odpadu sem bylo navezeno, a po jakou dobu k jeho navážení dochází.

Čtvrtá otázka je adresována Vaším prostřednictvím AVE CZ odpadové hospodářství a zní takto : Pokud se na skládku odpadů v Čáslavi naváží filtrové hlinky z ostravských lagun OSTRAMO, byla důvodem předchozích odpovědí a stanovisek, že se na skládku neukládají kaly z ostravských lagun terminologie, tedy že je rozdíl mezi názvem kaly a hlinka případně filtrační hlinky ? Jinak řečeno, ptáte se na kaly z ostravských lagun, tak vám odpovídáme na položenou otázku, na hlinku jste se neptali a proto vám o jejich ukládání na skládku nebudeme nic sdělovat ?


Pátá otázka je určeno Vám, pane starosto a zní : Věděl jste o tom, že na skládku v Čáslavi jsou ukládané filtrační hlinky z ostravských lagun areálu OSTRAMO v době, kdy jste ujišťoval zastupitele i veřejnost, že na skládku nebude uložena ani tuna ostravských kalů ?

Závěrem si dovolím jednu formální připomínku. Poté, co jsme obdrželi návrh kolegy zastupitele, aby ti, co zveřejnili závažné skutečnosti o skládce včetně návrhů personálních dopadů, předložili a podali nejpozději 48 hodin před jednáním zastupitelstva důkazy pro svá tvrzení, pak jako právník, který ctí zásadu rovnosti stran, považuji za naprosto samozřejmé, že ve stejném termínu předloží důkazy pro svá tvrzení i další účastníci. Mám tím na mysli AVE CZ odpadové hospodářství, které předpokládám za dané situace, kdy jak nám bylo sděleno, se zúčastní svým zástupcem jednání zastupitelstva, pouze neodkáže na předchozí vyjádření tiskového oddělení a minimálně odpoví na položené moje otázky a připomínky, které vznesl kolega Richter. Samozřejmě se to týká i Vás pane starosto, který byste měl osobně a ne zprostředkovaně přes sekretariát odpovědět na položené otázky. Nepředpokládám, že by zastupitelům měla stačit obdobná reakce, která byla označena na Svoboda info jako Vaše odpověď na otevřený dopis paní Lenky Bochníčkové. Sdělení, že vedení města svolává mimořádné zasedání zastupitelstva lze považovat za reakci nikoliv za odpověď.

Nejsme žádný tribunál ani vyšetřovací komise, ale pokud máme kvalifikovaně rozhodovat a vystupovat na zasedání zastupitelstva, pak jsou k tomu zapotřebí informace a to od zastupitelů nelze požadovat bez odpovědí a předložených důkazů všech zainteresovaných.

JUDr. Vlastislav Málek

nezařazený zastupitel
Komentáře