Novoroční zamyšlení nad prvními dvěma měsíci ve funkci starosty města

Přelom roku bývá obdobím bilancování či přijímání předsevzetí na další období. Spojil jsem oboje a udělal si takovou vnitřní inventuru nedávné minulosti a zamyslel se nad budoucností. Rozhodl jsem se o to podělit už proto, že za poslední dva měsíce jsme přeci jen poněkud ve víru všech událostí zanedbávali na to, co nás zdobilo v předchozím období, tedy na častou komunikaci s veřejností zejména prostřednictvím sociálních sítí. Cítím nutnost to napravit.

Zmiňovat vše podstatné, co se událo, čemu jsme čelili a co jsme museli řešit, popisovat nebudu již z toho důvodu, že o důležitých událostech jsme podávali na webu města nebo v Čáslavských novinách pravidelné informace prostřednictvím tiskového mluvčího Mgr. Filipa Velimského, který se toho zhostil s přehledem.

Dovolím si zamyšlení, ke kterému mě inspiroval článek Petra Třešňáka v týdeníku Respekt. Jeho nosnou myšlenkou bylo konstatování, že vděčnost je klíčem ke štěstí, k osobní pohodě. Vděčnost přitom je, jak bylo v článku uvedeno, uvědomění si, že jsme příjemci dobra, být vděčný znamená směřovat pozornost na to, co nás těší nebo co máme a nikoliv na to, co nás trápí nebo co nám chybí. Plně se s tím ztotožňuji a snad proto přes nesnadné období prvních dvou měsíců v úřadu starosty města, pociťuji osobní pohodu, štěstí, které je vděkem za to, jakou důvěru nám občané projevili ve volbách, díky čemuž získalo naše sdružení Čáslav pro všechny důležité posty ve vedení města, v radě města. Jsem vděčný za komunikaci s radními, se zaměstnanci úřadu i řady organizací města.

Neznamená to v žádném případě, že bychom pro osobní pohodu opomíjeli problémy, které město tíží, přehlíželi je a s nelibostí přijímali to, že opoziční zastupitelé nahlížejí na řadu otázek jinou optikou a kritizují nás. To k demokracii patří. Musíme umět přijmout i to, že určitá kritika je spíše než hledáním řešení, hojením si ran raněného ega, které se obtížně vyrovnává se ztrátou postavení a pozice.
Předpokládám, že to opoziční zastupitelé popřou a odmítnou. Dovolím si proto uvést několik případů z prvního jednání zastupitelstva 10.12.2018, kdy byly proneseny příspěvky, které za právě za takovou kritiku považuji.

Čelili jsme hned několika kritickým soudům – předložili jsme údajně „projídací“ rozpočet, nemáme vizi, nezodpovědně a populisticky jsme zrušili vyhlášku č.4/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, v důsledku čehož nebudou občané platit v roce 2019 poplatky za odpad, jak lze ve zkratce vyhlášku označit. K tomu ještě jsme podali trestní oznámení za útoky na některé naše členy, čímž můžeme odradit občany od zapojení do politiky a osočili jsme naše předchůdce za to, že některé investiční akce byly nehospodárným vynakládáním finančních prostředků, kterými se spíše realizovali stavební zakázky, než by přinášely zamýšlený efekt – zde měl bývalý místostarosta na mysli rekonstrukci Informačního centra, jehož realizaci zmínil pro časopis Týden místostarosta Martin Horský.

Dovolím si jednotlivé kritické připomínky rozebrat a vyjádřit se k nim.

„Projídací“ rozpočet - návrh rozpočtu připravil vedoucí finančního odboru na základě předpokládaných příjmů v roce 2019, podkladů vedoucích odborů o připravených akcích, které byly odsouhlaseny předchozím vedením města. Na jednání zastupitelstva jsem doložil, jak vypadal původní návrh rozpočtu, v kolika málo případech došlo k jeho změně a z jakého důvodu s tím, že rozpočtovými opatřeními v průběhu roku 2019 předpokládáme všechny důležité akce vykrýt. Pokud tedy Ing. Milan Urban kritizoval předložený rozpočet jako projídací a sestavený bez jakékoliv vize, kritizoval v podstatě své stranické kolegy za to, že rozpočet sestavit neumí a to předpokládám, že rozhodně neměl za cíl. Jistě se dá operovat tím, že zrušením výše citované vyhlášky byl navržen na straně příjmů výpadek v částce 4.765.000,-Kč. Paradoxně pro zrušení této vyhlášky po předchozí pronesené rozsáhlé kritice hlasoval sám Ing. Milan Urban, byť s odůvodněním, že odmítá hru na hodné ( kteří zrušení navrhují ) a ty zlé (kteří jsou tzv. rozpočtově ukáznění.) Tuto problematiku uzavřu konstatováním, že rozpočet připravovaný na městském úřadě od září, s ohledem na krátké období od voleb (ustavující zasedání zastupitelstva bylo 1.11.2018 a rozpočet musel být zveřejněn nejpozději 25.11.2018) je tak do jisté míry rozpočtem předchozího vedení města. Pokud jde o kritiku toho, že zrušením poplatku za odpady ve výši 550,-Kč od takové platby populisticky osvobozujeme nejen nemajetné občany, ale i ty bohaté, pro které se jedná o naprosto zanedbatelný výdaj, pak tak argumentoval Ing. Milan Urban, významný představitel ČSSD, strany, která navrhuje aby ze státního rozpočtu byly placeny školní obědy od roku 2020 všem dětem v předškolních zařízeních a na prvním stupni základních škol, což by pro rozpočet státu představovalo roční výdaj ve výši 5,4 miliardy Kč. Jiný představitel této strany Ing. Jaromír Strnad uvedl ve svém pravidelném sloupku v Čáslavských novinách v rámci kritiky zrušení odpadové vyhlášky, že výpadek spojený se zrušením vyhlášky se cituji : „negativně promítne do hospodaření města a výrazně omezí další investice a tím i jeho rozvoj.“ Podotýkám, že by se jednalo o 2,16 % výdajů schváleného městského rozpočtu pro rok 2019. Všechny plánované investiční potřeby by měly být v roce 2019 vykryty a aby nechyběly zdroje právě na další oblasti, přijali jsme níže popsaná opatření.

Tím se dostávám k údajné naší rozpočtové neukázněnosti spočívající v odsouhlasení výpadku na straně příjmů za poplatky vybírané od občanů za komunální odpad. Již před volbami jsme avizovali, že to vnímáme pro rok 2019 jako jistou satisfakci za zátěž místní skládky. Zátěž psychickou, nesoucí obavy z ukládání nebezpečného odpadu na skládku a za špatnou komunikaci směrem k občanům ve věci odpadů. Zavázali jsme se, že výpadek se budeme snažit nahradit jednáním s AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. ve věci snížení nákladů, které nese město a zejména v oblasti příjmů z poplatků za ukládání odpadů, které nám poukazuje ročně AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. S firmou jsme měli první jednání, další bude na něho navazovat 9.1.2019. Své představy a stanovisko jsme na jednání protistraně sdělili. Bude to běh na dlouhou trať, ale zmíním alespoň něco. Městu klesají dlouhodobě příjmy z poplatků za ukládání odpadů na skládku. Za rok 2018 budou činit zřejmě jen 13 milionů Kč, třebaže před několika lety dosahoval příjem z poplatků více jak 20 miliónů Kč. Objem ukládaných odpadů přitom neklesá, ba naopak, jak je vidno pouhým okem při pohledu na skládku. Základní problém spočívá v tom, že AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. argumentuje tím, že z důvodu protipožárních i pořádkových ( aby nepoletovaly po okolí skládky papíry a igelity), je nuceno odpad neustále překrývat materiálem, který zahoření skládky i výše uvedeným negativním jevům zabrání. Ten používá též i jako tzv. konstrukční prvek a za takový odpad poplatky nevybírá a městu neodvádí. Zcela zásadní otázkou je, zda postupuje v souladu se zákonem a zda tímto postupem město není kráceno. A to významným rozsahem, proti čemuž zmíněný výpadek 4.765.000,-Kč je skutečným zrnkem v moři příjmů města. Pokud máte u ruky kalkulačku a vynásobíte si roční množství uložených odpadů 340.000 tun sazbou poplatků za uložení 1 tuny ve výši 500,-Kč (nemusíte pro zjednodušení počítat s částkou 1.700,-Kč za nebezpečný odpad ), dospějete k ohromující částce. Nepochybně je třeba vzít v úvahu u všech kalkulací zákonem stanovené procento odpadů, které lze využít na tzv. technické zabezpečení skládky a vyrovnat se s pojmem tzv. konstrukčních prvků, s kterými operuje AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.. Předchozí vedení města se obrátilo na Krajský úřad Středočeského kraje v dubnu 2018 dopisem, kde konstatovalo stav v evidenci odpadů a vybírání poplatků za jejich ukládání na skládku a dostalo se mu v květnu neuspokojivé odpovědi v podstatě s výzvou, aby si město provedlo samo důslednou kontrolu placení poplatků. Marně jsem hledal, že by se touto problematikou zabývala rada města, že by zadala právní analýzu řešící komplexně tuto situaci a na základě takové analýzy by k tomu zaujala zásadní postoj.

Kritiku našeho údajného nehospodárného postoje pak s ohledem na tuto situaci přijímám tedy se zdviženým obočím a lehkým úsměvem. Předchozí vedení města neučinilo za pět měsíců od obdržení stanoviska KÚ Středočeského kraje nic zásadního, čímž by se pokusilo změnit zmíněný neutěšený stav, který samo konstatovalo ve svém dopise na krajský úřad.

Pokud jde o trestní oznámení, které podal pan místostarosta Martin Horský pro pomluvy a dehonestující výroky, které zejména vůči jeho osobě objevily v letácích šířených po městě těsně před volbami a ještě v horší podobě se objevily v otázce položené v tzv. on-line rozhovoru Ing. Jaromírovi Strnadovi vedeném v Kutnohorském deníku rovněž krátce před komunálními volbami, pak jsem vůbec nepochopil, z jakého důvodu toto téma právě Ing. Jaromír Strnad otevřel na jednání zastupitelstva města, na němž citoval z údajné odpovědi Policie ČR, které mu na jeho dotaz sdělilo, že se nepodařilo prokázat spáchání trestného činu a nebylo zjištěno žádné protiprávní jednání. Konstatování, že podáním trestného oznámení mohou být odrazeni občané od úmyslu zapojit se do veřejného života a do politiky, je podle mě klasickou záměnou příčiny a následků. Odradit od politiky může spíše to, že může být člověk beztrestně vystaven pomluvám a dehontestujícím výrokům. Na to, že Polici ČR usoudila, že se nic nestalo, nic se nepodařilo zjistit, přestože autor hanebných výroků se musel do on-line rozhovoru přihlásit způsobem, který dle odborníků na problematiku může vést ke zjištění autora, se mi ani nechce komentovat.

Pokud jde o vyjádření místostarosty Martina Horského k rekonstrukci Informačního centra. Pan Mgr. Daniel Mikš se cítí dotčený za to, že Martin Horský vyslovil svůj názor, že v rámci zmíněné rekonstrukce šlo spíše o stavební zakázku. Toto stanovisko není nové, nejen Martin Horský ho vyjádřil již před realizací zakázky. Na jednání zastupitelstva sice pan bývalý místostarosta poukazoval na komfort, který získali zaměstnanci i návštěvnici Informačního centra provedenou rekonstrukcí, nicméně nelze vyvrátit, že chlouba centra - dotykový panel poskytuje poměrně málo cenných informací, které by nebyly k dispozici již dříve, panel nebyl za celý rok doplněn o údaje o významných osobnostech města a že jich Čáslav může nabídnou nepřeberné množství. Nenajdete na něm nic o filmovém režisérovi Miloši Formanovi, atletkách Jarmile Kratochvílové a Lídě Formanové, o trenérovi Miroslavu Kváčovi, kosmonautovi Vladimíru Remkovi, abych zmínil jen příkladmo třeba ty nejznámější postavy města. Přiblížit třeba Ivo Karla Engländera, příslušníka 311 bombardovací perutě RAF, studenta čáslavského gymnázia, který zahynul v bojích 2. světové války 1.ledna 1945, čáslavského rodáka významného sochaře Aleše Veselého nebo zmínit spisovatele Rudolfa Těsnohlídka a Jiřího Mahena nebo malíře Jindřicha Průchu, to bych chtěl asi příliš. Že v Informačním centru chybí již přes rok propagační materiály o městě v angličtině, jsem byl informován občankou, která je před rokem vykoupila při cestě do USA.

V podstatě podle mě pan bývalý místostarosta potvrdil slova Martina Horského, protože stavební zakázka se povedla, v oblasti informací jsou značné rezervy, které budeme napravovat. Ukázalo se, že podstatná byla dotčenost za vyslovený názor, který nesouznil s názorem pana Mgr. Daniela Mikše.

Zakončím zamyšlení nad vyslovenou kritikou ze strany opozičních zastupitelů, úvahou nad tím, zda máme nějakou vizi. Jistěže máme a nemyslím si, že jedinou vizí je, kolik budeme investovat do stavebních zakázek. Myslím si, že úroveň města a kompetenci jeho vedení nelze pouze posuzovat množstvím kilometrů opravených chodníků, silnic a velkých staveb, kterých se zde ve městě objevila v minulosti celá řada. Budeme rozhodně pokračovat ve stavbách, které mají smysl, budou realizovány v návaznosti na jednání s majiteli či provozovateli sítí. Své investiční záměry předložíme během prvního čtvrtletí roku 2019, jak jsem slíbil k dotazu Ing. Jiřího Havlíčka. Včetně těch, které skončí tzv. „pod čárou“ a které budou realizovány postupně dle finančních možností rozpočtu města. Máme cíl dopracovat se k tzv. rozklikávacímu rozpočtu, kde si každý bude moci nalézt, co tvoří konkrétní příjem i výdaj rozpočtu.

Chceme ale též kulturní Čáslav. Nemám tím na mysli pouhé pořádání kulturních akcí, ( z nichž zmíním např. akce při příležitosti 150 let existence Dusíkova divadla, 100 let fotokroužku, 150 let evangelického kostela, různé výstavy, koncerty a divadelní představení ) na které je v porovnání se sportem dlouhodobě alokováno významně méně finančních prostředků. Kulturní Čáslaví mám na mysli i akcent na kulturnost projevující se v respektu k odkazu významných rodáků města nebo osob, které svůj život s naším městem spojily.

V únoru hodláme uspořádat setkání vedení města s představiteli významných firem, které na území města působí nebo kteří tu bydlí, byť podnikají v jiné lokalitě. Rádi uslyšíme jejich názory na to, jakou Čáslav si představují a co proto chceme a můžeme společně udělat.

V březnu by se měla uskutečnit v Čáslavi konference pořádaná Vojenským zpravodajstvím Ministerstva obrany ČR mimo jiné k uctění života a odkazu čáslavského rodáka generála Františka Moravce. Velmi si vážíme tohoto společného projektu a na přípravě této konference pracujeme.

Navštívil mě též Mgr. Bc.Marek Lauermann ohledně dotažení rekonstrukce Židovské synagogy, která je unikátní památkou a jak jsem pochopil, má Židovská obec eminentní zájem tento projekt dokončit, což se dlouhodobě v minulosti nedařilo. Je na nás, jakým způsobem jsme schopni se do využití tohoto objektu zapojit a těžit z unikátnosti této stavby. Již během první poloviny roku 2019 se uskuteční další jednání a o vývoji budeme informovat.

Po pojem kulturní Čáslav řadím i kulturu vzájemných vztahů, respektování pozice koalice a opozice včetně všech práv, která k tomu náleží. Nemáme problém s tím, abychom vyslyšeli požadavek opět vznesený Ing. Jiřím Havlíčkem na zastupitelstvu města, aby nově zvolení zástupci na valné hromady společností s účastí města informovali o jednání těchto valných hromad . A nejen to, budeme samozřejmě podávat i průběžné informace o jejich hospodaření a cílech i nad rámec valných hromad včetně toho, zda od těchto organizací získáváme finanční sponzorské prostředky a kam jsou směřovány. V předchozím období požadavek na tyto informace kromě mě nikdo nevznesl. Nyní ho vznesl opoziční zastupitel, který takovou potřebu zprostředkování informací všem jako zastupitel koaliční neměl.

Naše zastupitelstvo je rozděleno na dvě velké skupiny zastupitelů. Kromě sdružení Čáslav pro všechny mající devět zastupitelů, je zde ČSSD se sedmi zastupiteli. Zatím to vypadá, že se jedná o dva bloky, z nichž ten tvořený zastupiteli ČSSD, ANO a KSČM se semknul s cílem kritizovat vládnoucí koalici. Jak jsem uvedl výše, je to svaté právo opozice. Jen mě překvapuje, že pod tímto pláštěm opoziční kritiky občas vytrácí i racionální postoj. To když rozpočet města nepodpoří členové vedení Městské nemocnice Čáslav, pro kterou byl navržen největší provozní příspěvek v historii a na poradě s vedením nemocnice a primáři jednotlivých oddělení byl vedením města deklarován pozitivní postoj i k dalším potřebám nemocnice v následujícím období. Jistě se mohou tito zastupitelé a představitelé vedení nemocnice zaštítit výhradami k rozpočtu z důvodu zrušení odpadové vyhlášky a onoho výpadku na straně příjmů. Na to musím odkázat na své vyjádření k celkovému řešení skládky a na to, že oba dva zastupitelé – lékaři byli členy rady města v předchozím období s tím, že mi není známo nic o jejich úsilí o zvýšení příjmů z výše uvedených poplatků za odpady.

Do hodnocení zmíněné kultury projevu řadím i některá vyjádření avizující možnost odvolání z funkcí či podání výpovědí lidem, kteří zastávají odlišné názory a postoje. Nejsme lidé, kteří nerespektují a nesnesou odlišné názory. Snad jsme i svým postojem ke všem zaměstnancům úřadu i organizací města dali dostatečně najevo, že jsme nepřišli dělat na radnici jakoukoliv čistku, neodvolali jsme jediného vedoucího pracovníka, nikdo nedostal výpověď. To neznamená, že nebudeme nároční v požadavcích na plnění povinností zaměstnanců i úředníků. Mapujeme si prostředí, jednáme v míře dříve nebývalé v širším složení vedení města a radních s vedením jednotlivých pracovišť. Nesmírně nás např. potěšilo, jakým způsobem vede kolektiv zaměstnanců Domova důchodců jeho ředitel Ing. Aleš Šorf. Domov důchodců je pod jeho vedením místem, které lze jakémukoliv seniorovi doporučit k důstojnému životu. I tím se cítím obdařen, i za to cítím vděčnost, vedoucí k osobní pohodě, kterou jsem dnešní úvahu začal.

Byl jsem též dotazován, zda je mi v mém věku zapotřebí prožívat napětí spojené s politickým životem, v nejistotě převahy jednoho hlasu. Nepřistupuji k tomu s myšlenkou, co je mi zapotřebí, dělám svou práci na základě svobodných a demokratických voleb a voliči vystavili účet našemu úsilí, což nás přivedlo na radnici a já to vnímám s vděkem a pokorou. Těším se na každý den, na setkání s lidmi, s kterými chci pracovat pro naše město. Pochopil jsem, že jistotu nikdo nemáme. Poznal jsem to hned poté, co jsme uzavřeli koaliční smlouvu s našimi partnery, která měla být dostatečně pevnou deklarací vzájemných vztahů a postojů. Navzdory tomu jsme registrovali četné pokusy o rozbití naší jednoty. I to k politice patří, ač bych se k tomu osobně nesnížil. Spíš mě zarazilo, že se to dělo přes ono deklarované vyjádření, že výsledek voleb bude respektován. A ještě více mě udivilo, že se do tohoto úsilí zapojil i bývalý vysoký představitel města, který zjišťoval míru ochoty porušit koaliční smlouvu a apeloval na mého kolegu, aby nevolil starostu města dle této smlouvy. A to i proti zájmu politické strany, které byl nebo stále ještě je, členem. Kam se poděl ten etos sametové revoluce, asi už pravda a láska nemusí vítězit ? I to patří k oné kulturní Čáslavi v širším slova smyslu, jak jsem zmínil v této pasáži.

Všem čtenářům chci vyslovit poděkování za důvěru, kterou naší koalici dali. Těším se na spolupráci se všemi, kterým leží na srdci rozkvět a prosperita našeho města. Krásný rok 2019 a hodně zdraví všem.

JUDr. Vlastislav Málek, starosta města Čáslavi Komentáře