Už to bude rok….


1. listopadu 2018 se konalo ustavující zasedání Zastupitelstva města Čáslavi, které zvolilo nového starostu, místostarostu i kompletně novou radu města. Za rok, který uplynul od této chvíle, se toho stalo hodně, co stojí za to připomenout.

  1. Občané města dali důvěru novému volebnímu subjektu, který po roce své existence požádal o podporu a získal 9 z 21 zastupitelů města a pět zastoupení v radě města. Sluší se i dnes poděkovat za podporu, odevzdané hlasy, které nás zavazují plnit náš volební program.
  2. Podle starého vtipu se stupňuje slovo nepřítel – úhlavní nepřítel – koaliční partner. Je nám potěšením, že tento vtip se na nás nevztahuje a s koaličními partnery Čáslavi pro všechny, kterými jsou ODS a Šance pro rodinu, se na sebe můžeme spolehnout s vědomím, že náš společný program prosazujeme přičiněním všech koaličních zastupitelů. 
  3. Každý politik i volební strana by měli sebekriticky přiznat, co se nepodařilo a nezakrývat to. Hodně jsme před volbami komunikovali na sociálních sítích, prostřednictvím našeho webu a facebooku Čáslav pro všechny. Po volbách jsou naše názory a stanoviska prezentovány zejména prostřednictvím webové stránky města Čáslavi a facebooku Čáslav – město které máme rádi. Někoho to může zmást a vyvolat dojem, že již s občany sdružení Čáslav pro všechny tolik nekomunikuje. Určitě tomu tak není a komunikaci znovu oživíme i přes náš web a facebook. Velmi nám záleží na zpětné vazbě, stojíme o Vaše názory, podněty, podporu a nové naše členy, kteří se s námi chtějí podílet na správě města. 
  4. Za hlavní cíle našeho programu jsme označili dostupné zdravotnictví, péči o životní prostředí, související mimo jiné i se vztahem ke skládce odpadů, otevřenou informovanost, podporu sportu a kultury, výstavbu bytů a parkovacího domu. Tyto cíle našeho společného koaličního programu trvají, v něčem jsme výrazně pokročili, v jiných bodech nás čeká ve zbývajících třech letech plno práce. Těší nás, že se podařilo ustavit řadu komisí – poradních a iniciativních orgánů rady města, v nichž jsou zapojeni občané různých názorů a sympatizantů mnoha politických uskupení. Své názory nám sdělují a publikují je též v Čáslavských novinách. Stěžejní oblasti si vyžadují podrobnější informace, vysvětlení a společnou komunikaci. Jde zejména o níže uvedená témata. Zmiňuji na tomto místě základní informace, na které podrobně navážou postupně moji kolegové. 

  • Městská nemocnice – finanční i personální situace je složitá a komplikovaná. Nový ředitel Městské nemocnice Ing. Rudolf Bubla s vedením města a zejména radní pro zdravotnictví a sociální služby MUDr. Michaelou Mandákovou ( Šance pro rodinu) úzce spolupracuje, vedeme jednání na Ministerstvu zdravotnictví i na Středočeském kraji. Přikládáme memorandum představitelů pěti měst Středočeského kraje za jejich nemocnice, které nezřizuje Středočeský kraj.
  • Odpadové hospodářství – pracujeme na koncepci optimalizaci odpadového hospodářství zahrnující rovněž obce našeho Mikroregionu Čáslavsko a dalších obcí Kutnohorska. Samostatnou kapitolu tvoří jednání s provozovatele skládky ve věci vyměřování poplatků za ukládání odpadů. Toto je zásadní téma pro rozpočet města a jeho další rozvoj. Půl roku usilovně analyzujeme právní stránku věci, získali jsme stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR, vedli jsme jednání s Českou inspekcí životního prostředí, Středočeským krajem a od června provádíme kontrolu vyměřování a vybírání poplatků za ukládané odpady na skládce v Čáslavi za léta 2016-2018. Na 29. 10. 2019 od 17 hodin svoláváme na Novou scénu Dusíkova divadla tiskovou konferenci k této problematice, kde zveřejníme podrobné informace k této oblasti poté, co se obrátíme na Středočeský kraj s návrhem na doměření poplatků původcům odpadu za ukládané odpady na skládku v Čáslavi. 
  • Čáslav kulturní a sportovní – v oblasti sportu nadále podporujeme sport v rozsahu a zaměření, v jakém byl sport podporován v uplynulém období. V oblasti kultury jsme rozšířili kulturní aktivity v centru města nejen jednorázově konáním Čáslavských slavností, ale též rozsáhlou nabídkou dalších kulturních akcí. Podařilo se ve spolupráci s dalšími aktéry pořádat zajímavé výstavy, hrdě se hlásíme k našim předkům – udělili jsme čestné občanství generálu Františku Moravcovi a začínáme budovat značku Formanova Čáslav. 
  • Výstavba bytů a parkovacího domu – projekt výstavby bytových domů v areálu Prokopa Holého se rodí postupně, jak se vypořádáváme s obtížemi výběrového řízení zatíženého velkým množstvím dotazů zájemců, kteří se chystají předložit své nabídky v soutěži. Parkovací dům je velké téma, které vyžaduje změnu územního plánu a samozřejmě úspěch v zajištění dotace na jeho výstavbu. Rozpočet města by nám bez dotace realizovat výstavbu neumožnil. I z tohoto důvodu jsme rozšířili kolektiv našich zaměstnanců na radnici o kolegyni, jejichž náplní je usilovně vyhledávat všechny dotační tituly, které by nám umožnily realizovat akce, které jsou podstatné pro další rozvoj města. 
  • Dopravní situace ve městě – tato oblast souvisí s parkovacími místy,, které jsou velkým problémem všech měst a přidává se k tomu částečná uzavírka obchvatu a velké politické téma, které se z toho stalo. Poznali jsme, jak lze manipulovat veřejným míněním nabídkou zdánlivě snadného řešení, které však k dispozici není. Víme, že budeme muset být trpěliví a nepodléhat snaze získávat laciné body a nabízet „ snadná“ řešení. Velkým tématem, které před nás postavila doba, je úsekové měření rychlosti, které chystáme realizovat v obci Horky již v roce 2020 a plánujeme instalovat i další na obchvatu města, až na něm skončí jeho rekonstrukce tří mostů. Jde jednak o bezpečnost dopravy a zároveň nezapíráme, že se jedná o nezanedbatelný příjem do rozpočtu města. Za situace, kdy ve městě dlouhodobě vznikaly objekty, které jsou náročné na potřebu financí z rozpočtu města, by radary a poplatky za ukládání odpadů na skládce vytvářely tolik potřebné zdroje pro udržení všech prioritních plánů našeho města. 
Vážení členové našeho sdružení „Čáslav pro všechny“, naši sympatizanti a podporovatelé a všichni občané, kteří dění ve městě sledujete, děkujeme Vám za Vaši aktivitu a zájem o naše město. Tento první článek je nejen zhodnocením našeho prvního roku na radnici, ale také příslibem, že se na Vás budeme obracet mnohem častěji i prostřednictvím našeho webu a facebooku, zveme Vás na naše setkání, o kterých budeme pravidelně informovat a těšíme se na Vaše podněty a připomínky.

JUDr. Vlastislav Málek

starosta města Čáslavi


Komentáře